تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 14:3 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
نخاع يا طناب نخاعي بخشی از سيستم اعصاب مرکزی است. سيستم اعصاب مرکزی از دو قسمت عمده، يعنی مغز و نخاع تشکيل شده است. نخاع بافت بسيار ظريفی است که توسط تعدادی استخوان محافظت می شود. به اين استخوانها مهره گفته می شود. نخاع در وسط اين مهره ها قرار گرفته و به محل قرار گرفتن نخاع کانال نخاعی گفته می شود. مهره ها به صورت منظم بر روی يکديگر قرار گرفته اند. مهره ها ستون فقرات را ايجاد می کنند که به عنوان ستون بدن عمل می کند و دارای حالت انعطاف پذيری است. بعلاوه مهره ها حفاظت از نخاع را نيز بر عهده دارند . قرار گرفته اند. ديسكها در بين مهره ها قرار گرفته اند. ديسک از موارد فيبری سفتی تشکيل شده که در ميان آن ماده نرمتری قرار دارد. وظيفه ديسک جذب ضربه است و به ستون فقرات امکان انعطاف پذيری را می دهد.

مهره ها توسط رباطهايی مهم متصل می باشند، اين رباطها باعث می شوند ستون فقرات حالت ايستاده به خود بگيرد. علاوه بر اين، امکان حرکت به ستون فقرات را می دهند. وقتی آسيب نخاعی روی می دهد اغلب اين رباطها آسيب می بينند. موارد زيادی اتفاق می افتد که مهره ها آسيب ببينند، ولی نخاع سالم بماند، اما ممکن است نخاع با وجود سالم بودن مهره ها، آسيب ببيند.

در بدن انسان سی مهره وجود دارد که ستون مهره ها را قسمت بندی می کنند. اين قسمتها شبيه قسمتهای نخاع می باشند و شامل بخشهای زير می باشند.

گردنی : 7 مهره

پشتی ( سينه ای ): 12 مهره

کمری : 5 مهره

خاجی: 5 مهره ( اين مهره ها بهم چسبيده اند )

دنبالچه: 1 مهره

نخاع :

می توان نخاع را بزرگترين عصب بدن ناميد. اعصاب، ساختمانهای طنابی شکلی ميباشند که از رشته های عصبی کوچکتر تشکيل شده اند. نخاع مانند کابل اصلی تلفن عمل ميكند و مغز را به ساير قسمتهای مختلف بدن متصل می سازد. اگر تصور کنیم که نخاع به صورت کابل اصلی تلفن عمل می کند، مرکز اصلی تلفن مغز بوده و قسمتهای مختلف بدن مشترکين تلفن می باشند. پيامها از مرکز تلفن به مشترکين رسيده و همچنين از مشترکين به مرکز تلفن می رسد. به اين معنی که دستوراتی که منجر به حرکت اندامها می شود، از مغز صادر شده و از طريق نخاع و سپس اعصاب محيطی به عضلات می رسند و همچنين گيرنده های حسهای مختلف مثل حس لمس و يا درد، آن را ثبت کرده و از طريق اعصاب محيطی به نخاع رسيده و بعد به مغز می رسند و باعث می شوند مغز حسهای مختلف را درک کند. از حسهای مختلف می توان به حس لمس، گرما، سرما و درد اشاره نمود. طول نخاع حدود 45 سانتيمتر است و از پايين مغز شروع شده و تا حدود کمر ادامه می يابد. سی و يک جفت عصب از نخاع خارج می شود. اين اعصاب از قسمتهای مختلف خارج شده و عمل قسمتهای مختلف بدن را کنترل می نمايند. اين اعصاب به صورت زير دسته بندی می شوند.

گردنی: 8 عصب؛ کنترل گردن بازو و دستها را به عهده دارند.

پشتی (سينه ای ) : 12 عصب ؛ کنترل تنه و عضلات فوقانی شکم را به عهده دارند.

کمری: 5 عصب ؛ کنترل عضلات پايين شکم و قسمتهای مختلف اندامهای تحتانی را بر عهده دارند.

خاجی: 5 عصب؛ کنترل قسمتهای پايينی اندام تحتانی را بر عهده دارند، همچنين عملکرد مثانه روده و اعمال جنسی توسط اين اعصاب کنترل می شود.

دنبالچه: يک عصب؛ آخرين قسمت نخاع را بر عهده دارد.آسيب نخاع چيست؟

ممکن است نخاع در اثر بيماری و يا ضربه آسيب ببيند. در اکثر موارد آسيب نخاع به علت فشار وارد شده از مهره ها می باشد و در اثر اين آسيب، نخاع ورم کرده يا دچار خونمردگی می شود. ممکن است آسيب باعث پاره شدن فيبرهای عصبی نخاع شود. عفونت و يا بيماريهای ديگر نيز ممکن است باعث همين نوع آسيبها گردند. برای اينکه نخاع آسيب شديد ببيند، لازم نيست که حتما" قطع شود. اگر چه مطالعات مختلفی در حال انجام است تا امکان ترميم نخاع را فراهم سازد و اين تحقيقات در حيوانات با درصدی از موفقيت همراه بوده است، ولی در حال حاضر نخاع پس از قطع شدن ديگر قابل ترميم نخواهد بود، ولی به تازگی روشهايی برای پيوند نخاع در دست بررسی است و برخی از نتايج اوليه آن اميدوار کننده می باشد. اين جمله به معنی عدم بهبود شرايط بيمار آسيب نخاعی نيست و بسته به اينکه علت آسيب خونمردگی يا تورم باشد، بيمار بهبود عصبی پيدا خواهد نمود. اين بهبودی شامل تغيير در حس و يا توانايی حرکت اندامها و يا هر دو است،مقدار بازگشت حس يا حرکت در هر بيمار متفاوت بوده و با معاينه دقيق تا حدی قابل پيشگيری است.

بعد از ايجاد آسيب نخاعی تمامی اعصابی که بالای محل آسيب قرار دارند به کار خود به همان شکل قبل از آسيب ادامه می دهند، اما در زير سطح آسيب نخاعی اعصاب نمی توانند پيامها را بين مغز و قسمتهای بدن رد و بدل نمايند، علت اين مساله قطع شدن ارتباط بين دو قسمت نخاع است.

تشخيص آسيب نخاع :

پس از آنکه پزشک به وجود آسيب نخاعی مشکوک شد، برای تشخيص آن چند کار مختلف را انجام می دهد.اولين قدم انجام معاينه عصبی است. معاينه عصبی بر اساس امتحان 10 عضله کليدی در هر طرف بدن و 27 نقطه استاندارد حسی در هر سمت بدن است. حسهای لمس سطحی و درد هر دو طرف بدن بر روی نقاط خاصی بررسی می شوند. بسته به نتایج معاينات اوليه، معاينات تکميلی ديگری نيز توسط پزشک انجام می گيرد. گرفتن عکس راديوگرافی به تشخيص شکستگی مهره ها کمک می کند و انجام ام.آر.آی به تعيين مقدار آسيب ظاهری نخاع کمک می نمايد.

بر اساس يافته های حاصل از معاينه و راديولوژی، پزشک می تواند اطلاعات بسياری در مورد آسيب نخاع کسب کند. ميزان آسيب در هر شخص و مقدار بازگشت عملکرد در آن فرد با فرد ديگر کاملا" متفاوت است. آسيب فرد بر اساس سطح ضايعه عصبی و نوع آسيب توصيف می شود.

آسيب کامل و آسيب ناقص:

در هنگام معاينه يکی از مواردی که پزشک آن را بررسی می کند، کامل يا ناقص بودن آسيب است. پزشک حرکات عضلات مختلف و حس قسمتهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس نتايج معاينه عصبی، ناقص يا کامل بودن آسيب را تعيين می کند. دو نوع آسيب نخاعی وجود دارد، آسيب کامل و آسيب ناقص. می توان آسيب کامل را به قطع تمام خطوط ارتباطی تلفن به يک ساختمان تشبيه کرد، ولی در آسيب ناقص تعدادی از اين خطوط تلفن هنوز کار می کنند.

مقدار پيام رد و بدل شده بين مغز و اندامهای محيطی بستگی به اين دارد که چه مقدار از اين خطوط قطع نشده باشند. برخی افراد با آسيب ناقص، حس نسبتا" خوبی دارند، ولی توانايی حرکت ندارند و برخی از آنها توانايی حرکت نسبتا" خوبی دارند. ولی حس آنها خوب نيست.

اختلاف بسيار زيادی بين افرادی که آسيب ناقص نخاع دارند وجود دارد زيرا راههای سالم باقی مانده در آنها کاملا" با يکديگر متفاوت است. همانطور که ذکر شد، در حال حاضر امکان ترميم اعصاب قطع شده در نخاع در دست تحقيق است، اما اعصابی که دچار تورم يا خونمردگی شده اند، قابليت برگشت دارند. اين روند ممکن است به سرعت اتفاق بيفتد يا بسيار آهسته باشد. برخی افراد فکر می کنند که آسيب کامل به معنی قطع کامل نخاع است و آسيب ناقص به معنی قطع ناقص نخاع. چنين تصوری صحيح نيست و اصطلاح کامل و ناقص برای تعريف عملکرد نخاع است و منظور آسيب فيزيکی نخاع نمی باشد. مثلا" ممکن است يک کابل تلفن به طور ظاهری سالم باشد، ولی سيمهای داخل آن بطور کامل قطع شده باشند.

منظور از تتراپلژی ( کوادری پلژی ) يا پاراپلژی چيست ؟

بيمارانی که دچار آسيب نخاعی می گردند، به دو دسته تتراپلژی (کوادری پلژی ) و پاراپلژی تقسيم بندی می شوند. به فردی پاراپلژيک گفته می شود که حس و حرکت تنه و يا اندام تحتانی خود را از دست داده باشد. اين نوع آسيب در اثر صدمه به نخاع در ناحيه سينه، کمر يا خاجی ايجاد می شود. بسته به اينکه آسيب در کجا اتفاق بيفتد، کنترل بخشهای خاصی از بدن از دست می رود، هر چه محل صدمه بالاتر باشد، مقدار بيشتری از حس و عضلات نسبت به کسی که دچار آسيب ناحيه خاجی شده، از دست می رود.

وقتی آسيب در ناحيه گردن اتفاق بيفتد، فرد کنترل حس و حرکت اندام فوقانی، تنه و اندام تحتانی را از دست می دهد. به اين حالت تتراپلژی می گويند. ( تترا و کوادری از لحاظ لغوی به معنی چهار می باشند ). گاهی اوقات نخاع تنها دچار التهاب و خونمردگی می شود و وقتی که التهاب يا خونمردگی برطرف شد، امکان بازگشت عملکرد نخاع وجود دارد، ولی در حال حاضر روش قابل اعتمادی وجود ندارد که مشخص کند کدام اعصاب احتمال برگشت دارند. اما هر چه زمان طولانی تری بگذرد و اعصاب عملکرد خود را به دست نياورند احتمال برگشت آنها کمتر می شود. اگر مقداری برگشت در عملکرد ديده شد، اميد ما برای بازگشت بيشتر عملکرد افزايش می يابد، ولی هيچ تضمينی در اين مورد وجود ندارد.

برخی افراد چند هفته يا چند ماه بعد از آسيب نخاع دچار حرکات خود بخود اندامها، به صورت انقباض عضلات و يا حرکت ناگهانی اندام می شوند. اين حرکات غير ارادی است و اسپاسم عضلانی می باشند و علامت برگشت کار عضله نمی باشند. فرد قادر به کنترل اين حرکات نيست، اسپاسم بعلت دستورات اشتباه اعصاب است که باعث حرکت عضله می شوند. اسپاسم معمولا" درد ندارد، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا فرد به اين حرکات غير ارادی عادت کند. اسپاسم عضلات برای فرد می توانند مفيد نيز باشند، زيرا باعث می شوند عضلات انقباض خود را حفظ کنند.

به افزايش شدت اين اسپاسم ها اسپاستيسيتی گفته می شود. شديد شدن اسپاستيسيتی می تواند علامت وجود مشکلی در زير سطح ضايعه نخاعی باشد. به عنوان مثال افزايش اسپاستيسيتی می تواند نشانه وجود عفونت ادراری باشد يا حتی رشد ناخن به داخل گوشت و ايجاد عفونت در آن محل می تواند باعث افزايش اسپاستيسيتی گردد. اسپاسمها اگر باعث بيدار شدن در طول شب شده يا باعث درد شوند، می توانند برای فرد مشکل ساز باشند.

علاوه بر مشکلات ايجاد شده در زمينه حس و حرکت اندامها، آسيب نخاع باعث بروز تغييراتی در وضعيت تنفسی، وضع روده، مثانه و عملکرد جنسی می شود.

آيا آسيب نخاع قابل بهبود است؟

تقريبا" هميشه پس از آسيب نخاع مقداری بهبودی ديده می شود. تحقيقات بسيار وسيعی در حال انجام است و در برخی حيوانات و حتی در انسانها با موفقيتهايی همراه بوده که اميد به بهبود قطع نخاع را در آينده ايجاد کرده است. آسيبهايی که همراه با قطع نخاع نباشند، همراه با درجات متفاوتی از بهبودی می باشند. و می توان گفت در بسياری از بيماران مقداری از بهبودی تورم در نخاع باعث برگشتن عملکرد اعصاب قطع نشده ميگردد.

منظور از بهبودی در وضعيت بيمار چيست و مقدار آن چقدر است؟

بعد از آسيب نخاعی مقداری از قدرت حرکتی و حسی بيمار برگشت می کند. اين مقدار تحت تاثير عوامل مختلفی بوده و در بيماران مختلف با يکديگر متفاوت است، ولی تا حدودی قابل پيش بينی است و بيشتر در طی شش ماه اول پس از آسيب ، ديده می شود، گاهی حتی سالها بعد نيز بهبودی ديده می شود.

****

منبع : مقاله " آسيب هاي نخاعي " - تهيه كننده : دكتر عطي الرضا بنانج - روزنامه قدس -روز دوشنبه 22 خرداد 1385


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, آسیب نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 14:1 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
سئوال : آسيب نخاعی چه تاثيری بر روی اميد به زندگی و سلامت فرد خواهد داشت؟


جواب : الگوی برنامه سيستم مراقبتی ضايعات نخاعی، اطلاعات مربوط به بيش از 20 سال را ، در مورد اميد به زندگی بعد از آسيب طناب نخاعی در اختيار دارد. مطالعات نشان می دهد که اگرشخصی طی 24 ساعت اول پس از ضايعه نخاعی زنده باقی بماند، ميانگين اميد به زندگی وی بطور قابل توجهی به شدت آسيب و سطح ضايعه نورولوژيکی بستگی پيدا مي کند. بطور کلی ميانگين اميد به زندگی در افراد نخاعی نسبت به عامه مردم کوتاهتر است، اما اختلاف اميد به زندگی در بعضی از افراد نخاعی نسبت به عامه مردم 10 سال می باشد. بخصوص کوتاه بودن اميد به زندگی، در مورد اشخاصی که در ناحيه5 C يا پائينتر ضايعه دارند يا کسانی که بدون کمک دستگاههای هوادهی قادر به تنفس نيستند، کاملا"مصداق دارد. برای مثال اگر ميانگين اميد به زندگی در يک فرد سالم 20 ساله 77 سال باشد ،بنابراين يک فرد 20 ساله که دارای آسيب نخاعی کامل در ناحيه 7 C است می تواند انتظار داشته باشد که 60 سال يا بيشتر زندگی کند.
نکته ای که بايد در نظر داشت اين است که افراد مبتلا به ضايعات نخاعی بواسطه مراقبت های بهداشتی مناسب و همچنين پيشرفت هايی که در زمينه پيشگيری، شناسايی بموقع و درمان عوارض آسيبهای نخاعی حاصل گشته می توانند تا دوران سالمندی زندگی کنند.
کاهش فعاليتهای جسمی بعد از ضايعات نخاعی، يکی از موضوعاتی است که می تواند باعث بروز مشکلات بهداشتی شود. با توجه به اينکه افراد نخاعی کمتر از افراد سالم در معرض فشارهای بدنی شديد قرار می گيرند اما بطور کلی دستگاه قلبی عروقی آنان نسبت به افزايش فشارهای بدنی، کمتر می تواند واکنش دهد.
افراد دارای ضايعه نخاعی مشکلات مربوط به وزن نامناسب را بصورت افزايش و يا کاهش وزن تجربه می نمايند.
عوامل ديگری نيز بر روی سلامتی افراد نخاعی تاثير می گذارند که از جمله می توان به عوارض مرتبط با کنترل مدفوع و ادرار و همچنين وضعيت تغذيه و محافظت از پوست اشاره کرد. عوارض و اختلالات مذکور می توانند بر سطح عملکرد فرد، نوع و مقدار مراقبتهای مورد نياز و لذت از زندگی موثر واقع شوند. چنانچه عوارض شديد باشند. می توانند بر روی اميد به زندگی فرد اثر منفی بگذارند. برنامه های منظم دفع مدفوع و ادرار ، تغذيه مناسب و محافظت از پوست می توانند عوارض حاصل از آسيب های نخاعی را به حداقل برسانند.


سئوال : چند عواملی منجر به مرگ افراد نخاعی می شوند؟


جواب : 20 تا 25 سال پيش ، علت اصلی مرگ افراد نخاعی نارسايی کليه بود. اما امروزه بدليل برنامه های مناسب کنترل ادرار،انجام آزمايشات مختلف جهت تشخيص عوارض و درمانهای به موقع ،اختلالات نروژنيک مثانه (دارای ریشه عصبی) و نارسايی کليه کاهش یافته است. تا جائی که اين مشکل ديگر جزو چهار عامل مرگ افراد مبتلا به آسيب های نخاعی محسوب نمی شوند. امروزه ، عوارض ريوی شامل پنومونی، آمبولی ريوی و عفونتهای ريه که به جريان خون گسترش پيدا می کنند از جمله عوامل منجر به مرگ افراد نخاعی هستند. ولی اين عوامل در عامه مردم نيز شايع می باشند. جهت کسب جديدترين اطلاعات در مورد اميد به زندگی و عوامل مرگ و مير در افراد نخاعی ، الگوی سيستم آسيب نخاعی را که در سايت :
http://www. spinal cord. uab. edu
ملاحظه کنيد و سپس روی " Fact and stats " کليک نمائيد تا لينک شويد.


سئوال : جهت ارتقاء سطح سلامتی و اميد به زندگی چه کارهائی می توان انجام داد؟


پاسخ : بطور کلی عادات و روشهای بهداشتی و غير بهداشتی که افراد انجام می دهند، تعيين کننده سلامتی و اميد به زندگی آنان است.
در مورد افراد نخاعی ،" فعاليت جسمی" متناسب با سطح آسيب نورولوژيکی آنان بر روی سلامتی بسيار موثر است. به اين معنا که بهتراست حداقل ميزان حرکت ممکن و در صورت امکان اجرای حرکات ارادی عضلات بدن تامين شود.
از ديگر برنامه های سلامتی می توان به" برنامه مراقبتهای منظم و مناسب روده" و جلوگيری از يبوست شديد اشاره نمود. يک "برنامه مناسب کنترل ادرار" مي تواند از عفونت دستگاه ادراری پيشگيری نموده و از برگشت ادرار به کليه ها جلوگيری کند که در نتيجه به حفظ سلامت کليه ها در سنين بالاتر کمک می نمايد. همچنين" رژيم غذايی سالم و تغذيه مناسب" نيز بسيار مهم است. رژيم غذايی بايستی کم چرب بوده و کربوهيدراتهای سنتزی کمی داشته باشد و از نظر ترکيب پروتئين و کربوهيدراتهای طبيعی غنی باشد. همچنين رژيم غذايی سالم که حاوی فيبر کافی است جهت بهتر کردن کارکرد دوره ها و نيز کمک به بهبود برنامه دفع نقش به سزايی دارد.
جهت سلامت ريه ها از "مصرف سيگار" پرهيز کنيد. بخصوص از کشيدن سيگارهای دست دوم جدا" خودداری نمائيد.
در نهايت" انجام معاينات کلی بطور سالیانه" و بوسيله پزشک آشنا با مسائل ضايعات نخاعی بسيار مفيد خواهد بود و اطلاعاتی را به شما ارائه خواهد کرد که جهت سالم ماندن شما بسيار اهميت خواهد داشت.
عوامل زياد ديگری وجوددارند که بر سلامت و اميد زندگی افراد مبتلا به ضايعات نخاعی تاثير می گذارند. هر فردی لازم است که تصميم بگيرد چگونه می تواند سطح سلامت خود را بهبود بخشد و در جهت ارتقای آن گام بردارد. اين موضوع می تواند بصورت فردی و يا به شکل گروهی و يا طی هماهنگی با متخصص آشنا به ضايعات نخاعی صورت پذيرد. هر شخصی ممکن است با سئوالاتی که ذکرشد، مواجه شود. لذا تمامی افراد بايستی به کسب اطلاعات در مورد آنچه که می تواند در جهت زندگی سالم و مشکلات بهداشتی کمتر کمک نمايد ، بپردازند. افرادی که تصميم می گيرند که نقش فعالی در جهت تطبيق و حفظ روش مناسب زندگی خود داشته باشند قابل تحسين هستند.


****


منبع:مقاله: " آسيب نخاعی و اميد به زندگی"-مترجم:مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - تیر 1387برگرفته از:سایت: http://www.umshp.org/hp/resourse/sci/columns/doclife.shtml
برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, آسیب نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:59 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
به طورکلی دستگاه ه ها واندامهای زیر درداخل بدن به یکدیگروابسته هستند.

دستگاه گردش خون حاوی 5 تا 7 لیترخون است که یک دقیقه طول می کشد تابوسیله قلب به ریه ها وبدن پمپ شود. خون وظیفه جابجائی اکسیژن ، مواد مغذی ومواد زايد را بر عهده دارد.

لب ها ، فک ها ، دهان وزبان ، غددبزاقی ، حلق درکارخوردن وقورت دادن نقش دارند.

معده با کمک ترشحات اسیدی خود ذرات جامد راتجزیه ، پروتئین ها را هضم و باکتریها رامی کشد.

روده کوچک حدود 7 مترطول و 4 سانتیمترقطرداشته و کارهضم وجذب موادغذائی به داخل خون را به عهده دارد.

روده بزرگ 5/1 مترطول و 6 سانتیمترقطردارد . روده بزرگ مخاطی راتولیدمی کند که باعث تشکیل مدفوع می شود . دراین قسمت آب نیزمجددا" جذب بدن می گردد. باکتری های موجوددرروده ، مواد باقیمانده وهضم نشده راتجزیه کرده و ویتامین K را نیزمی سازند.

حرکات پیش برنده روده ، کیموس را به طرف راست روده جلورانده تا مدفوع که متشکل ازآب ، مخاط ، باکتریها ، سلولهای مخاطی ، موادمعدنی ، کلسیم ،پتاسیم ، آهن ، نیتروژن ، منیزیم ورنگدانه های صفراوی ( رنگ) است ، ازبدن خارج شود.

دستگاه عصبی خودکار دراجرای حرکات دودی و برروی کار اعصاب پاراسمپاتیک ( شامل اعصاب تخلیه ، تحریک انقباض عضلات صاف روده وآزادشدن اسفنکترهای خارجی) نقش دارد. افزایش فیبرغذائی ، موادملین یا ضد یبوست ومصرف روزانه 2 لیترازمایعات ، با افزایش حرکات دودی ازیبوست جلوگیری می کنند. به طورکلی تقریبا" روزانه 8000 میلی لیتر سیال گوارشی وارد لوله گوارش می شود وروزانه 1500 میلی لیترازموادمخاطی به داخل روده بزرگ واردمی گردد همچنین 1000 میلی لیترازسیالات گوارشی درتشکیل مدفوعی نرم نقش دارند .

راست روده 13 سانتیمترطول دارد.

کانال مقعد 5/2 تا 4 سانتیمتربوده ویک اسفنکترداخلی وخارجی محسوب می شود. دریچه خارجی بوسیله دستگاه عصبی مرکزی کارمی کند و درافرادمبتلابه ضایعه نخاعی دچاراختلال می شود.


همانطورکه ذکرشد افزایش فیبررژیمی ، ملین ها و مسهل ها ، مصرف 2 لیترازمایعات درروز با افزایش حرکات دودی به پیشگیری ازیبوست کمک می کند. اما گاهی برای کشاندن آب به داخل مدفوع وتحریک تخلیه آن استفاده ازشیاف یا انجام تنقیه ضرورت پیدا می کند که باعث چرب شدن مدفوع سفت و افزایش حجم آن ازطریق خاصیت اسمزی می گردد.واکنش دستگاه گوارش جهت تخلیه (حرکات پیش برنده آن که باعث حرکت محتویات گوارشی به سمت مقعد) تنها چنددقیقه درروز واغلب بعدازصرف غذا به خصوص صبحانه اتفاق می افتد.

چند تعریف دررابطه با دستگاه گوارش


روده : اندامی است که ازطریق آن موادزايدجامد ازبدن خارج می شوند.

برنامه دفع مدفوع :" زمان عادت " است که برای تخلیه روده و جلوگیری از بی اختیاری تنظیم شده است .

اجابت مزاج : عبورمدفوع به خارج ازبدن


حرکات دودی : حرکات موجی شکل روده که نهایتا" منجربه حرکت مدفوع به سمت راست روده می گردد.

اسفنکتر: ماهیچه ای حلقوی که به راست روده وصل شده است .

مدفوع وموادزايدتولیدشده ازروده ها عبوروازبدن خارج می گردد.

اجابت مزاج بعدازآسیب نخاعی


وقتی که نخاع دچارآسیب می شود، پیام های عصبی دیگرقادرنیستند ازطریق نخاع بین روده ( ازجمله اسفنکترمقعد) و مغزمبادله شوند. به همین دلیل هنگام اجابت مزاج ، فردنخاعی نمی تواند هیچ گونه کنترل ارادی برروی آن داشته باشد. موقعی که این مسئله اتفاق می افتد ، بسته به نوع ضایعه نخاعی ، یکی از مواردزیرمطرح می شود:

- ضایعه نرونهای حرکتی فوقانی روده ( روده انعکاسی reflex bowel = )

- ضایعه نرونهای حرکتی تحتانی روده (روده شل= flaccid bowel)


راست روده بطورطبیعی خالی از مدفوع است ، اما وقتی مدفوع وارد آن می شود، کشیدگی ایجاد شده دردیواره راست روده باعث تحریک یک واکنش انقباضی درنرونهای فوقانی روده یا روده انعکاسی می شود.

بعدازآسیب نخاعی هدف ازکنترل اجابت مزاج عبارتست از:

1- حفظ توانائی اجابت مزاج
2- جلوگیری ازدفع غیرمنتظره

رسیدن به اهداف مذکورازطریق تخلیه کامل راست روده درفواصل زمانی منظم ودرزمان مناسب ( صبح وشب ) امکان پذیراست . با عمل به این توصیه ساده ، امکان تخلیه منظم روده فراهم وازحرکت روده در مواقع ناخواسته و دفع غیرمنتظره جلوگیری خواهدشد.

استفاده ازیک رژیم غذائی متعادل وداشتن تنوع غذائی بسیارضروری است . که می تواندشامل موارد زیر باشد:

- سبزیجات دارای برگ سبز ازجمله اسفناج
- انواع میوه ( به خصوص مصرف میوه با پوست آنها )
- غلات وترکیبی ازکربوهیدراتها ازجمله سبوس و نانهای سبوس دار

این نوع موادغذائی به عنوان حجم دهنده عمل نموده و باجذب آب به تشکیل مدفوعی نرم کمک می کند ، بطوری که ازیبوست و اسهال جلوگیری می کند.

دربعضی ازمواردبه منظورحفظ فرآیندتشکیل مدفوع نرم ممکن است لازم باشد ازیکسری قرص هااستفاده گردد.

البته جهت استفاده از داروها بايد با نظر پزشك انجام شود .کنترل روده انعکاسی


درروده انعکاسی واکنش های نرونهای حرکتی نواحی فوقانی و بالاترازT12 که حرکات روده را کنترل می کنند، بعد از آسیب هم تا اندازه ای بی عیب هستند. عضلات موجوددرکولون بزرگ ، راست روده و اسفنکترمقعد نیز کار خودراانجام می دهند . اما مهم است که یک برنامه منظم وجودداشته باشد. درچنین شرایطی بدن می تواند تحت یک روال ثابت قرار داشته باشد.

روده شل


درروده شل واکنشهای نرونهای حرکتی نواحی تحتانی و پائین ترازT12 که منبع عصبی آنها بین روده ونخاع قراردارد، دچارآسیب می گردد. ضایعه نخاعی برروی اعصابی اثرمی کندکه انتقال پیامها را ازروده به نخاع به عهده دارند. دراین حالت ، مغزهیچ کنترلی برروی راست روده واسفنکترمقعد ندارد. این مسئله به این مفهوم است که راست روده نمی تواندبا قدرت کافی مدفوع راتخلیه کند و درنتیجه اسفنکترمقعد بصورت گشاد وشل باقی می ماند.

آموزش کنترل اجابت مزاج


به صورت صاف برروی توالت یا صندلی مخصوص بنشینید . توجه داشته باشید که همزمان با حرکت نزولی مدفوع به سمت راست روده ، نیروی جاذبه نیز می تواندبه تخلیه روده کمک کند.

روده اندامی است که می تواند عادت کند. بنابراین بایستی یک روال منظم دنبال شود تا تخلیه روده دریک زمان منظم ، قابل پیش بینی ، مناسب و راحت انجام شود .

خوردن غذا و نوشیدن مایعات می تواند واکنشهای تحریک کننده حرکات دودی را فعال کنند ( واکنشهای دستگاه گوارش ) . بنابراین مهم است که درمصرف رژیم غذائی نظم وجودداشته باشد.

عفونتها ، مصرف نوشابه های الکلی ، آشفتگی های احساسی ، استرس و آنتی بیوتیکها ازمعدود شرایطی هستند که می توانند عادات روده را تغییر داده و باعث اسهال یا یبوست شوند.کمک به تخلیه منظم روده

برای اینکار بایستی موارد زیر موردتوجه قرارگیرند:

- ایجادنظم و زمان بندی
- رژیم غذائی
- ورزش وفعالیت بدنی
- وضعیت استقراربدن
- ماساژ
- تحریک واکنشهای معدی – روده
- بی اشتهائی
- استفاده از تنقیه وشیاف
- تخلیه دستی

مشکلات مربوط به عملکرد روده درمواقع آسیب نخاعی

اختلال در حس


تحریک ناحیه مقعد برای کمک به تخلیه محتویات راست روده ضرورت دارد. برای این کارضمن پوشیدن دستکش ، انگشت دراطراف اسفتکترخارجی مقعد چرخانده شده ، وفروکردن اولین بندانگشت به داخل مقعد باعث اتساع راست روده جهت دفع مدفوع می گردد.

بواسیربواسیر واریس سیاهرگهای ناحیه کانال مقعدی است که اغلب با پرولاپس خارجی همراه می باشد. افرادی که مراقبت از مبتلایان نخاعی رابه عهده دارند، باید درجریان کارهای مربوط به اجابت مزاج ، به هرگونه خون ریزی ، یبوست (سفتی مدفوع) وپیش آمدگی راست روده توجهی خاص داشته باشند.


یبوستسفتی مدفوع به همراه تغییردرروند مناسب تخلیه و گاهی اوقات وجود تکه های سفت کوچک ایجاب می کند که حتی بصورت دستی ویا به وسیله مراقبین ازبدن خارج شوند.

به هم فشردگی مدفوع


معمولا" احتباس مدفوع با جهش ناگهانی مایع همراه است . بیماران ممکن است دچارافزایش واکنش های انعکاسی (hyperreflexic) شوند .دراینصورت برای اجرای تخلیه روده یا شستشوی خود نیازبه کمک خواهندداشت . معمولا" برای تشخیص این حالت عکسبرداری با اشعه ایکس می تواند مفیدباشد. به هم فشردگی مدفوع برحسب نوع آن می تواندخفیف ، متوسط یا شدید باشد.

بی اختیاری مدفوعدراین مشکل بایستی میزان تکراراجابت مزاج وقوام مدفوع و هرگونه مشکل پوستی موردتوجه قرارگیرد.

مراقبتهای ضروری هنگام اجرای کارهای مربوط به اجابت مزاج


کارکنان و مراقبینی که به بیماران نخاعی کمک می کنند مسئولیت دارند تا کلیه کارها رابه نحوایمن انجام دهند. برای این منظور باید به نکات زیرتوجه شود:

- کارکنان نباید خارج ازبرنامه ازپیش تعیین شده عمل نموده وبرای اجرای اجابت مزاج از بیماران راهنمايی بخواهند.

- کارکنان باید ازخطرات مربوط به کارهای خارج ازدستورالعمل های معتبر آگاهی داشته باشند.

- بایستی اطمینان حاصل شود که کارکنان جهت تخلیه دستی مدفوع دارای مجوزکتبی باشند .

- برای تطابق با خط مشی ها ، بایستی اطمینان حاصل شودکه به استانداردهای کنترل عفونت توجه شده باشد.

- روش های عملی فقط باید بعد ازشرکت کارکنان در آموزش ها ومطابق با روش های ازپیش برنامه ریزی شده اجراشوند .

- بیماران باید تشویق وآموزش داده شوند تا بتوانندازخدمات متخصصین مراکزعمومی و حمایتی بیمارستانی موجوددرجامعه بهره مند شوند.


آشنائی با برخی دستورالعملها

- استفاده از تنقیه وشیاف

- میکرولاکس (Microlax) : تنقیه ای است که طی آن مدفوعی که سفت شده چرب و ازطریق خاصیت اسمزی حجیم می شود.

- دورولاکس ( Durolax ) : شیافی است که باعث جذب آب توسط مدفوع شده و عمل تخلیه را تحریک می کند.

- هدف : بطورکلی برای دفع مدفوع ازروده باید ازیبوست جلوگیری شود. بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی نیزدارای حرکات پریستالتیسم طبیعی هستند ، اما دراین بیماران اعصاب ناحیه مقعد واسفتکتردچارآسیب می شوند.

- امکانات موردنیاز :

- شیاف / تنقیه ، بسته به تجویزپزشک / دستورالعملهای پرستاری ،
- دستکش
- ظروف مخصوص ( که برای استفاده درمنزل انتخاب شده اند)
- پمادهای چرب کننده
- دستمال کاغذی توالت

روش کار

- اطمینان ازحفظ حریم خصوصی بیمار
- از بیماربخواهیدکه درصورت نیازدرحالی که پاهای خود را خم کرده متمایل به سمت چپ درازبکشد.
- برای اوتوضیح دهیدکه این وضعیت به استقرارصحیح وسائل دربدن اوکمک می کند.
- بدن بیماررا با ملحفه ای که ناحیه باسن او باز است بپوشانید.
- برای پیشگیری ازعفونت دستها رابشوئید.
- برای جلوگیری ازآلودگی دستها ازدستکش استفاده نمائید.
- شیاف یا نازل تنقیه را با پمادهای مخصوص ومناسب چرب کنید .
- ازبیماربخواهید که ازراه دهان به آرامی نفس بکشد.( این کاربه شل شدن اسفنکترمقعد کمک می کند ).
- با دست آزاد خود باسن ها را ازهم جداکنید.
- شیاف یا نازل آماده شده را به داخل مقعد واردکنید .شیاف بایستی مجاوردیواره مقعدقرارداده شود.
- درصورتی که جلوگیری ازبرگشت تنقیه ضرورت داشته باشد،باسن ها را رها کنید.
- به بیمارکمک کنید که دروضعیتی راحت قرارداشته باشد.
- به بیمارتوضیح دهیدکه باید تاآنجا که می تواند وسایل را دربدن خودتحمل کند، اما درهرحال نباید کمتراز 10 دقیقه باشد.
- بعدازاتمام کار، دستکشها و ظروف تنقیه را درداخل کاغذتوالت قرارداده و آن را داخل ظروف مخصوص دفع بیاندازید.
- درصورت امکان کارخودراثبت کنید.

به خاطرداشته باشید که


- خیلی مهم است که برای اجابت مزاج زمان منظمی درنظرگرفته شود.
- صبحانه یا نوشیدنی های گرم می توانند باعث تحریک واکنش های معدی و روده شوند.
- کنترل کنید که بیمار برروی توالت کاملا " صاف نشسته و می تواند برای شدید کردن عمل واکنش تخلیه ، شکم را ماساژدهد.
- بیماررا تشویق کنید که نفس های عمیق بکشد.این کار باعث افزایش فشارناحیه کف لگن می گردد.
- درصورتی كه روده هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهد ، تحریک ناحیه مقعد را انجام دهید. این کارباعث شل شدن اسفنکترمی گردد.
- درحالتی که بیمارروی توالت نشسته ، نبایستی تنقیه انجام شود.تخلیه دستیموقعی که روشهای محافظه کارانه موثرواقع نمی شوند، برای اطمینان خاطربیمار باید تخلیه مدفوع بصورت دستی انجام گیرد. این روش می توانددروضعیتهای مختلف ازجمله دربستر، نشسته روی صندلی ، نشسته روی توالت اجراشود.

احتیاطات

ازآنجائی که تخلیه مدفوع بصورت دستی ، روشی تداخلی بوده وبطوربالقوه می تواند باعث آسیب به مخاط مقعد یا اسفنکترآن گردد، حتما" باید با تجویزپزشک انجام شود.

تجهیزات موردنیازدستکش ، مواد چرب کننده ، وسیله جمع آوری یا صندلی توالت ، موانع حفاظتی برای تخت و صندلی.


روش کار


- مطمئن شوید که حریم خصوصی بیمار کاملا" حفظ شده باشد.
- وضعیت بیمار را طبق حالتی که تجویزشده قراردهید.
- برای جلوگیری ازانتقال عفونت دستها را بشوئید
- برای پیشگیری از آلودگی دستها ازدستکش استفاده کنید.
- انگشت خودرا چرب کرده و به داخل مقعد فروببرید .به آرامی توده مدفوع راکنده و ومحتویات راست روده را خارج کنید.
- تحریک دستی ازطریق چرخاندن انگشت در اطراف اسفنکترمقعد می تواند به ایجاد حرکات دودی روده وتخلیه آن کمک کند.
- ازفروبردن بیش ازیک انگشت خودداری نمائید.
- با دست دیگربه سمت چپ ناحیه تحتانی شکم فشارواردکنید.این کارباعث افزایش فشاراز سوی خارج به ناحیه کف لگن می گردد.
- کنترل کنید که حفره مقعد کاملا" تخلیه شده باشد.
- مقدارومیزان سفتی مدفوع را به بیمار اطلاع دهید . همچنین هرنوع خون ریزی ازناحیه مقعد ، هموروئید (بواسیر) ویا بیرو ن زدگی مقعد را گزارش کنید.
- درصورت وجودهرگونه نگرانی بیماررا تشویق کنید تا به توصیه های پزشکی مربوطه توجه داشته باشد.
- دستکش و تجهیزات کثیف را دوربیاندازید.
- دستهارابا آب وصابون شسته وخشک کنید.


احتیاطقبل ازاجرای این روش ، بایستی دقت شود که ازبروزهرنوع صدمه ای کاملا" جلوگیری شود.
****


منبع: مقاله : "آشنائی با دستگاه گوارش ومشکلات آن ونحوه اجابت مزاج بعدازآسیب نخاعی " – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -تیر ماه 1389 . - برگرفته ازکتاب :Working With Persons With a Spinal Cord Injury

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, آسیب نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:55 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

مقدمه:

با توجه به اينکه درصدی از افراد جامعه بر اثر عوامل گوناگون از ناحيه نخاعی با آسيب جدی مواجه می گردند و قادر نيستند مانند افراد عادی جامعه زندگی نمايند. لذا ضرورت دارد با بهره گيری از امکانات موجود، بستر مناسبی جهت رفع و يا کاهش مشکلات اين عزيزان فراهم گردد.

يکی از مشکلاتی که افراد ضايعات نخاعی با آن روبرو هستند و در معرض ابتلاء به آن قرار دارند اختلال در سيستم ادراری است . همانطور که     می دانيم  سيستم دفع ادرار در افراد عادی بصورت سيستماتيک و برنامه ريزی شده صورت می گيرد و لی در افراد ضايعات نخاعی به لحاظ وجود اختلالات در سيستم اعصاب مرکزی، کنترل دفع ادرار حالت عادی و معمولی نداشته، به همين دليل هم در زمينه دفع ادرار لازم است از راهکارهای خاص استفاده گردد. برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است ابتدا با سيستم ادراری بيشتر آشنا شويم.

ساختار سيستم ادراری :

سيستم ادراری شامل پنج بخش اصلی است:

1- کليه ها:

 در دو طرف پهلو قرار گرفته و وظيفه آنها تصفيه نمودن مواد زائد و آب اضافی از درون خون است.

2- حالب:

هر کليه توسط يک لوله باريک تو خالی بنام حالب به مثانه متصل مي گردد. مواد زائد در کليه ها توسط اين لوله ها بطرف مثانه هدايت می گردد و در آنجا تخليه می شود. هر حالب دارای دريچه ای يک طرفه است که مانع از بازگشت ادرار بطرف کليه ها می شود. يعنی اگر فرد به حالت وارونه قرار گيرد ادرار نمی تواند به طرف عقب برگردد.

3- مثانه :

کيسه جمع کننده ادرار است که در فضای لگن قرار گرفته است. اين کيسه قابليت اتساع ( انعطاف پذيری ) داشته بطوری که می تواند حدود 600 سی سی ادرار را در خود نگهداری کند. زمانيکه مثانه به تدريج پر ميشود فشار داخل آن نيز افزايش می يابد و اين امر موجب انقباض ماهيچه های ديوار مثانه گرديده و به همين دليل است که وقتی حدود 300 سی سی ادرار در مثانه جمع می شود فشار داخل آن به حدی است که باعث انقباض ماهيچه های ديوار مثانه شده و در نتيجه ادرار از مثانه به سمت پيشابراه جاری می گردد و هنگامی که شما آماده عمل دفع ادرار ميشويد عضلات مثانه منقبض شده و دفع ادرار از درون مثانه  را کمک می نمايد. بخش تحتانی مثانه که ادرار را به طرف ميزنای هدايت می کند گردن مثانه (خروجی مثانه ) ناميده می شود.

4- عضلات اسفنکتری :

عضلات اسفنتگری داخلی ( غير ارادی ) و خارجی ( ارادی ) به دور ميزنای، حلقه ای را تشکيل می دهند که موجب می گردد ادرار در داخل مثانه نگهداری شود. زمانی که فرد آماده دفع ادرار می شود اين عضلات شل شده و ادرار به راحتی از مثانه دفع می گردد.

5- ميزنای ( پيشابراه )

ميزنا، ادرار را از مثانه به خارج بدن جاری می سازد. اندازه ميزنای در مردان بين 20 تا 25 سانتی متر بوده و در سر آلت تناسلی باز می شود و اندازه ميزنای در زنان نيز بين 2/5 تا 5 سانتی متر است.

دفع ادرار

الف ) در حالت معمولی ( در افراد عادی )

زمانی که مثانه حدود يک تا دو فنجان پر می شود اعصاب موجود در ديواره مثانه از طريق طناب نخاعی پيام هايی را به طرف مغز ارسال می کند. مغز هم پاسخ لازم را به سوی مثانه می فرستد و در نتيجه عضلات مثانه منقبض می گردد. از طرف ديگر عضلات اسفنگتری جهت دفع ادرار شل مي شود. چنانچه فرد به هر دليلی نتواند نسبت به تخليه ادرار خود اقدام کند، مغز پيام خود را تا زمانی که فرد آمادگی لازم را جهت دفع ادرار کسب نمايد به تاخير می اندازد.

پس از ضايعه ( در افراد ضايعات نخاعی )

پس از بروز ضايعه در نخاع، مثانه هم مانند ساير اعضای بدن دچار تغييرات محسوسی می گردد و از آنجا که تبادل پيام بين مغز و مثانه از طريق طناب نخاعی امکان پذير نيست لذا مراحل دفع ادرار در حالت معمولی غيرممکن می گردد.

در اين وضعيت تنها سه بخش از پنج قسمت سيستم ادراری عملکرد طبيعی خود را انجام می دهند. اين سه بخش به لحاظ اين که عملکرد غير ارادی دارند و تحت فرمان مغز نيستند کماکان فعاليت خود را ادامه مي دهند. يعنی کليه ها ادرار را توليد کرده، حالب ادرار را به طرف مثانه هدايت مي کند و ميزنای ادرار را به خارج می فرستد. در حقيقت دو بخش ديگر (عضلات مثانه و اسفنگتری ) که عملکرد ارادی دارند و فعاليت آنها تحت فرمان مغز است به دليل وجود اختلال در سيستم نخاعی ( عدم ارسال فرمان مغز به انتهای طناب نخاعی ) موجب می گردد که فرد آسيب نخاعی در هنگام پر بودن مثانه احساس نياز به دفع ادرار نداشته باشد.

اداره و کنترل مثانه :

کنترل مثانه بلافاصله بعد از ابتلا به ضايعه نخاعی در مراکز درمانی با گذاشتن سوند فولی به منظور تخليه دائم مثانه شروع می گردد و هر زمانی که وضعيت بيمار از لحاظ پزشکی تثبيت شد کادر پرستاری استفاده از سوند با روش استريل را آغاز خواهد کرد و روش سوند گذاری با رعايت اصول بهداشتی و مراقبت از سوند را به او آموزش می دهند. بيماران با ضايعه نخاعی در سطح هفتمين مهره گردنی و پايين تر می توانند شخصا" سوند گذاری را انجام دهند ( بسياری از افراد با ضايعه ششمين مهره گردنی و حتی تعدادی هم با ضايعه پنجمين مهره گردن به پايين نيز مي توانند پس از کسب آموزش ها و مهارت های لازم به تنهايی عمل سوندگذاری را انجام دهند ) .

پس از بروز ضايعه نخاعی، دوره ای از شوک نخاعی ايجاد می شود که مثانه انقباض لازم را ندارد و اصطلاحا" به آن دوره خاموش مثانه گفته مي شود. مدت زمان اين دوره در همه افراد يکسان نبوده و در مواقعی مي تواند تا دو سال هم ادامه يابد. معمولا" پس از گذشت چند ماه رفلکس مثانه در اکثر بيماران ايجاد می گردد که اين بازگشت موجب بی اختياری ادراری خواهد شد. افراد ضايعه نخاعی می توانند ضمن مشورت با پزشک معالج خود از يک برنامه مدون و زمانبندی شده جهت دفع ادرار منظم تبعيت نمايند که اين بستگی  به سطح ضايعه ، شيوه زندگی، اختلال عملکرد طبيعی سيستم ادراری و ميزان استعداد فرد به عفونت ادراری دارد تا بر اساس اين اطلاعات ، روش مناسبی را برای خود انتخاب کرده و بتواند به تنهائی آن را انجام داده و از اين طريق سيستم ادراری خود را محافظت نمايند.

روشهای دفع ادرار

الف) ادرار تحريکی

1- مانور والسالوا

در حالی که دهان خود را بسته ايد، ضمن وارد کردن فشار به شکم مانند زور زدن هنگام اجابت مزاج جهت دفع ادرار اقدام کنيد.

2- کشش يا تحريک مقعد:

اين روش برای شل کردن اسفنگترهای مثانه بکار گرفته می شود که معمولا" با استفاده از کرست های شکمی و انجام مانور والسالوا امکان پذير است.

3- روش کرد:

ابتدا دست خود را روی بخش پائينی شکم قرار داده، حال با خم شدن و فشار آوردن ملايم به روی شکم سعی کنيد باقی مانده ادرار خود را خارج کنيد. ( اين روش به دليل خطراتی که در پی دارد بايد با احتياط انجام گردد و در صورتی قابليت اجرا دارد که روش های ديگر کاربرد نداشته باشد.

4- روش ضربه زدن :

به ناحيه روی مثانه با نوک انگشتان و يا لبه دستهای خود به آرامی و بصورت مداوم ضربه وارد کنيد تا عضلات فشار دهنده مثانه تحريک و منقبض گردد و بدين وسيله دفع ادرار صورت گيرد.

ب ) روشهای جايگزينی ( جراحی )

با استفاده از روشهای جراحی زير می توان در زمينه دفع ادرار در افراد ضايعه نخاعی اقدام نمود.

  • روش ميتروفن آو (  Mitrofanoff )

  • روش قطع اسفنگتر ( Spincterotomy )

  • بزرگ کردن مثانه ( Bladder Augmentation )

  • سيستم وکر( Vocare )

ج ) سوند گذاری :

يکی ديگر از روشهای دفع و تخليه ادرار استفاده از سوند است که انواع مختلفی دارد و با توجه به شرايط فرد ضايعه نخاعی از آن می توان استفاده کرد.

توجه :

مهم نيست که شما با استفاده از چه روشی اقدام به تخليه ادرار می نمائيد . موضوع مهم آن است که بدانيد افراد ضايعات نخاعی از ريسک بسيار بالائی در ابتلاء به عفونتهای ادراری برخوردار هستند. لذا ضرورت دارد به اين موضوع با دقت نظر و توجه بيشتری بپردازند تا از بروز عوارض ناشی از آن جلوگيری نمايند.

 

 

***

منبع : مقاله "آشنائی با سيستم ادراری درافراد ضايعات نخاعی"- تهیه کننده : دکتر سید علی محمد یکتا مرام با همکاری عزت الله امیرسلامی  - دفترامورتوانبخشی معلولین جسمی حرکتی و حسی -سازمان بهزیستی کشور

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, آسیب های نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:42 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
آسیب نخاعی زمانی اتفاق می افتد که مهره ها ی ستون فقرات در اثر اعمال فشار بیش از حد حاصل از یک تصادف وسیله نقلیه یا صدمه ورزشی یا سقوط یا هر عامل دیگری دچار شکستگی شوند . طبق اعلام مدلاین پلاس (Medline Plus ) شکسته شدن مهره موجب ایجاد مشکلات در حرکتها و جابجایی های فرد شده و در موارد شدیدتر که نخاع آسیب جدی می بیند ، باعث فلج کامل مصدوم می گردد .

در طول دوره درمان آسیبهای نخاعی ، اجرای تمرینات توانبخشی ، بخش مهمی از برنامه های بازیابی استقلال فرد محسوب می شود و در واقع این تمرینات می توانند از بیماری های قلبی و سایر مشکلات بهداشتی و پزشکی که می تواند ناشی از عدم تحرک باشد ، جلوگیری کنند .

توانبخشی فیزیکی

برنامه ریزی های انجام شده توسط تیم توانبخشی متشکل ازفیزیوتراپهای کارآزموده تنها آغاز مرحله بازیابی قدرت و تحرک فرد نخاعی محسوب می شود . مطابق با نظر موسسه ملی اختلالات عصبی و سکته ، تمرکز اصلی برنامه های توانبخشی بر روی دستها و پاها است که به عنوان ابزار تحرک و ارتباطات هستند ، و در واقع مهم ترین هدف این برنامه ها است . استفاده از وسایل مصنوعی برای کمک به درمان فرد ممکن است مورد نیاز باشد . البته همانطور که فرد شروع به بازیابی مجدد قوای دست و پاهای خود می کند ، می تواند پروتز خود را با پروتز دیگری عوض کند . به عنوان مثال ، به محض اینکه فرد روی پای خود بایستید و بتواند وزن بدن خود را تحمل کند ، می تواند به جای ویلچر از واکر استفاده نماید . این موضوع به لحاظ فیزیوتراپی یک پیشرفت محسوب می شود .

انواع تمرینات ورزشی

با توجه به محل آسیب دیدگی نخاع ، تمرینات باید در جهت کاهش تنش عضلانی ، و تقویت و حفظ قابلیت انعطاف مفاصل انجام شود . طبق اعلام شبکه های اطلاعاتی آسیبهای نخاعی ، تمرینات تنفسی برای افرادی که درنواحی پائین تر دچار صدمه شده اند بسیارمفید است . همچنین تمرینات با وزنه آزاد و تجهیزات باشگاهی اما زیر نظر فیزیوتراپیست نیز سودمند هستند . یکی دیگر از ورزشهای ایده آل شنا می باشد. آب باعث شناور شدن بدن شده و جنبش آن را آسان تر می کند ، ضمن اینکه هنگام شنا کردن گروهی از ماهیچه های خفته ی بدن کار می کنند . در مورد بیماران مبتلا به آسیب نخاعی کامل که واجد شرایط استفاده از این روش ها هستند ، ترجیح داده می شود که تمرینات همراه با کسی انجام گیرد که در حین ورزش در کنار فرد حضور داشته باشد .

ملاحظات بهداشتی

با وجود محدودیت های فیزیکی حاصل ازصدمات نخاعی ، خطر ابتلا به یکسری عوارض و بیماری های خاص نیز افزایش می یابد . دیوید اف.اپل جونیور David F. Apple Jr.) ) در کتاب خود با عنوان “آمادگی جسمانی برای افراد نخاعی ” می گوید که بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی نسبت به بالا رفتن فشار خون و کلسترول در معرض خطر بیشتری قرار دارند . حتی با توجه به ارزیابی های بعمل آمده، خطر سکته مغزی یا حمله قلبی نیز در این افراد بالاتر است . اپل بیان می کند که تداوم تمرینات ، بهترین وسیله برای کاهش سطح کلسترول و فشار خون محسوب می شود ، و اجازه می دهد که بدن شما به درستی نحت درمان قرار گیرد .

عوارض حاصل از عدم فعالیت بدنی

اپل درکتاب خود ، به نقل از بقراط ، معلم و فیلسوف بزرگ یونانی اشاره می کند که عدم فعالیت جسمی باعث تحلیل بدن شده و روند پیری را تسریع می کند . امروزه کارشناسان پزشکی بر این نکته تاکید دارند که بی تحرکی عضلات و مفاصل منجر به عارضه ای می شود که به کنتراکچر (contracture ) موسوم است . در این عارضه مفاصل و عضلات در معرض خطر سفت شدن قرار می گیرند و این سفتی تا جایی پیش می رود که ممکن است فرد حتی قادر به حرکت نباشد . از این رو ، تمرینات تجویز شده توسط پزشک و متخصصین فیزیوتراپی و ورزش نه تنها برای سلامتی فرد ، بلکه جهت بهبود کیفیت زندگی شخصی او از اهمیت ویژه ای برخوردا هستند .

References
National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Spinal Cord Injury: Hope Through Research
Spinal Cord Injury Information Network: Exercise After SCI
“Physical Fitness: A Guide For Individuals With Spinal Cord Injury”; David F. Apple Jr.; 2004

منبع مورد استفاده : مقاله :” ” Leg Exercises for Men for Spinal Cord Injuries - نوشته : شارین گریفین ۲۶ ماه مه سال ۲۰۱۱ - اقتباس از سایت : http://www.livestrong .com - ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( Email : ohealth2007@yahoo.com)– بهمن آبان ماه سال ۱۳۹۰ – انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهراندرمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:40 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

راهنمای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به آسیب نخاعی ( مخصوص بزرگسالان )

این راهنما برای همه ی افراد مبتلا به آسیب های نخاعی مزمن ، اعم از تروماتیک و غیرتروماتیک شامل افراد تتراپلژی و پاراپلژی و صرف نظر از جنسیت ، نژاد ، قومیت و وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب است . افراد بزرگسال باید تشویق شوند تا در انواع فعالیتهای جسمی لذت بخش و بی خطر شرکت کنند .

شما به عنوان یک فرد نخاعی باید علاوه بر انجام فعالیتهای روزمره ی معمول سعی کنید که  در طول روز و به روش های گوناگون فعالیت بدنی داشته باشید . اگر به تازگی آسیب دیده اید ، یا یک زن باردار هستید ، یا مستعد ابتلا به اتونومیک دیس رفلکسی ، یا عوارض پزشکی دیگری هستید ، باید با یک متخصص کار درمانی مشورت نمائید تا بفهمید چه نوع فعالیتهای بدنی و چه مقدار برای شما مناسب است . یک کارشناس کاردرمانی می تواند یک پزشک ، متخصص فیزیوتراپی، و یا یک متخصص ورزش واجد شرایط باشد . جهت پیشرفت بی خطر در راستای دستورالعمل های ورزشی بهتراست که فعالیت ها را از مقادیر کم آغاز نموده و آنها را بر حسب زمان ، مقدار و میزان سختی آنها  افزایش دهید .

فعالیتهای هوازی باید حداقل به مدت ۲۰ دقیقه و از تمرینات متوسط تا خیلی شدید و ۲ بار در هفته انجام شود ، و تمرینات قدرتی هم حداقل باید۲  بار در هر هفته انجام شود و برای هر گروه اصلی از عضلات بدن  ۳ ست و و در هر ست برای هر حرکت ۸ تا ۱۰ بار در نظر گرفته شود .

 برای بهره مندی ازمزایای تناسب اندام ، افراد نخاعی بزرگسال می توانند طبق جدول زیر عمل کنند :

تمرینات قدرتی

تمرینات هوازی

نوع فعالیت ؟

دو بار در هفته

دو بار در هفته

تعداد انجام تمرینات در هفته ؟

تکرار هر حرکت تعداد دفعاتی هستند که وزنه را بالا وپائین می برید . بطور کلی باید سعی کنید هر تمرین را  ۸ تا ۱۰  بار تکرار کنید .  هر تمرین را از یک ست شروع کرده و به تدریج آن را تا ۳ ست افزایش دهید .

بطور کلی مدت زمان فعالیتها را باید به تدریج افزایش دهید . به طوری که در طول هر جلسه تمرین حداقل ۲۰ دقیقه فعالیت هوازی انجام شود .

 

مدت زمان انجام تمرینات  ؟

 

 

باید مقاومتهایی ( وزنه های آزاد ، دستگاه های کابل قرقره یا  نوار و از این قبیل ) را  انتخاب  کنید که سنگینی آن ها به حدی باشد که بتوانید به سختی ، اما با خیال راحت با آنها تمرین کرده و ست آخر ۸ تا۱۰  تایی را به اتمام برسانید . مطمئن شوید که بین هر ست و تمرین ۱ تا۲  دقیقه استراحت کرده باشید .

فعالیت های هوازی باید از حد متوسط شروع ​​و به سطح خیلی شدید برسد .

​​فعالیتهای متوسط : فعالیت هایی هستند که احساس می کنید تا حدودی سخت است ، اما بدون احساس خستگی قادر به  انجام آنها باشید .

فعالیتهای شدید : فعالتیهایی هستند که احساس می کنید انجام آنها  واقعا”سخت است ، تقریبا” در حداکثر خود را، و شما بدون خستگی نمی توانید آنها را به مدت طولانی انجام دهید .

 

میزان مشکل بودن تمرینات ؟

 

 

تمرینات زیادی در این خصوص وجود دارند . از جمله :

- وزنه های آزاد
- باندهای کشی مقاومت
- کابل و قرقره
- ماشین آلات مجهز به وزنه
- فعالیتها ی انجام شده با تحریک الکتریکی

 

تمرینات زیادی در این خصوص وجود دارند . از جمله :

تمرینات بالاتنه : مانند ویلچررانی، چرخاندن پدالها توسط دستها ( شکل زیر) ، سایر ورزشهای دستی .

ورزش های پایین تنه : استفاده از تردمیل مجهز به وسائل نگهداری وزن بدن ( شکل زیر)

تمرینات برای کل بدن : ری کامبنت استپ پر ( عکس زیر)، ورزشهای آبی

 

 

 

 

انواع تمرینات ؟

منبع مورد استفاده :

مقاله :” ” PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES-  اقتباس از سایت :  www.sciactioncanada.ca/guidelines -  ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( Email :  ohealth2007@yahoo.com)–  انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:38 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
بر اساس مطالعاتی که اخیرا” انجام شده ، ماساژ برای افراد مبتلا به آسیب های نخاعی مفید است ، چرا که می تواند باعث افزایش دامنه ی حرکتی اندامها و افزایش قدرت عضلانی آنها شود . ضمن این که به کاهش اضطراب و افسردگی آنان نیز کمک می کند .

موضوع ” فواید ماساژ درمانی برای افراد مبتلا به آسیب نخاعی ” در دانشگاه دانشکده پزشکی میامی توسط محققینی به نامهای میگوئل دیگو، دکتر تیفانی فیلد ، دکتر ماریا هرناندز ریف ، دکتر سیبل هارت و حوزه های وابسته به آنها از موسسه تحقیقات تاچ انجام و برنارد بروکر از گروه روانپزشکی آن دانشگاه و ایریش بورمن ، از بنیانگذاران و مدیر آموزش مدرسه ی ماساژ میامی فلوریدا آنها را همراهی نمودند .

در این مطالعه پانزده مرد و پنج زن شرکت داده شدند . میانگین ​​سنی آنها ۳۹ سال و سطح ضایعه آنها C5 تا C7 بود و حداقل یک سال از آسیب دیدگی آنان می گذشت . افراد تحت مطالعه با توجه دامنه ی حرکتی شان طبقه بندی شدند و برای انجام ماساژ درمانی یا گروهی از ورزشها به صورت تصادفی انتخاب شدند.

گروه ماساژ درمانی ۴۰ دقیقه در هفته و به مدت پنج هفته تحت درمان قرار گرفتند و گروه ورزشی نیز آموزش داده شدند که تا خودشان بطور روزانه و دو بار در هفته به مدت مدت پنج هفته حرکات مربوطه را انجام دهند .

در روزهای اول و آخر این مطالعه ، یک فیزیوتراپیست بدون آگاهی از وضعیت گروه تحت مطالعه به ارزیابی دامنه حرکتی و قدرت عضلانی آنان پرداخت و برای این منظور ” شاخص تغییر بارتل ” که برای تعیین مهارتهای مربوط به توانائی مراقبت از خود و تحرک بکار می رود ، استفاده شد .

آزمایشات طراحی شده برای ارزیابی عملکرد حرکتی افراد نخاعی ( دستورالعمل آزمون عضلات ) نشان داد که قدرت عضلانی گروه ماساژ گیرنده نسبت به گروه ورزش افزایش پیدا کرده بود .

آزمایشات دامنه ی حرکتی نیزنشان داد که درهر دو گروه وضعیت حرکت شانه ها بهبود پیدا کرد ، اما در گروه ماساژ، وضعیت بهبودی خم و راست کردن مچ دستها بهتر بود .

این مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک خود در مورد مقیاس افسردگی را نیز در روزهای اول و آخر تحقیق خود کامل کرد و برای این منظور پرسشنامه ی اضطراب را جهت ارزیابی وضعیت اضطراب شرکت کنندگان بلافاصله قبل و بعد از ماساژ در روز اول و آخر مطالعه مورد استفاده قرار داد .

در این مطالعه نمرات بدست آمده در مورد افسردگی اعضای گروه ماساژ طی روزهای آخر تحقیق کاهش بیشتری نشان داد. همچنین در روز اول و آخر نیز سطوح اضطراب در افراد گروه ماساژ پایین تر از افراد گروه ورزش بود .

محققان این مطالعه اظهار داشتند که “ افزایش قدرت عضلانی و دامنه حرکتی می توانند به کاهش افسردگی و اضطراب کمک کنند “. بطورکلی این داده ها نشان داد که ماساژ درمانی برای بیماران مبتلا به آسیب نخاعی می تواند مفید باشد “.

بعد از این مطالعه پژوهشگران برای مطالعات آتی خود موضوعات ” ارزیابی ماساژ درمانی برای سایر مشکلات مرتبط با آسیب نخاعی از جمله اسپاسم و درد ” را پیشنهاد دادند .

Source:

The Touch Research Institute.Authors: Miguel A. Diego, Tiffany Field, Ph.D., Maria Hernandez-Reif, Ph.D.,Sybil Hart, Ph.D. Originally published in the International Journal of Neuroscience, 2002, Vol. 112, pp. 133-142.

منبع مورد استفاده : مقاله :” AND SCI MASSAGE ” - - اقتباس از سایت : http://projectwalkmelbourne.org - ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com) – فروردین آبان ماه سال ۱۳۹۱ – انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:37 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
آسیب نخاعی ممکن است منجر به ضایعه جزئی یا کامل اندامهای پائین تر از محل آسیب شود. تمامی آسیبهای نخاعی منجر به فلج شدن نمی گردند ، بطوری که بعضی از افراد آسیب دیده بسته به محل و شدت آسیب دیدگی ممکن است قادر به ایستادن یا راه رفتن باشند . افراد دچار ضایعات نخاعی ممکن است ازعوارض ناشی از عدم تحرک مانند مشکلات گردش خون و عوارض تنفسی و افزایش وزن رنج ببرند. یک برنامه ورزشی مناسب می تواند به حفظ وزن مطلوب بدن کمک نموده و به پیشگیری از سایرعوارض کمک قابل توجهی نماید . بنابراین اگر مبتلا به آسیب نخاعی هستید ، قبل از شروع هر برنامه ورزشی حتما” با یک پزشک یا فیزیوتراپیست مشورت کنید . به طورکلی بسته به نوع صدمه وارد شده به نخاع امکان انجام تمرینات بدنی

ورزشهای مخصوص افراد مبتلا به آسیبهای نخاعی خفیف

اگر آسیب دیدگی فرد خفیف باشد ، ممکن است بتواند با استفاده از یکسری وسائل کمکی مانند واکر یا عصا قادر به راه رفتن و ایستادن باشد . این افراد می توانند بر اساس دستورالعملهای مراکز ملی فعالیتهای بدنی و ناتوانی ، در باشگاههای ورزشی از دستگاه های مختلف استفاده نمایند . کار با یکسری دستگاههای هوازی مانند دستگاههای الیپتیکال
( ( elliptical و یا استپر (stepper )( شکلهای زیر) نیاز به ایستادن دارند . از این رو ، اگر پاهای فرد توانائی تحمل وزن او را داشته باشد ، یا بتواند با استفاده از ریلهای دستی بدن خود را نگه دارد ، قادر به استفاده از این نوع دستگاهها خواهد بود.


دوچرخه های ثابت و ماشین های پارو زدن ( شکلهای زیر ) اجازه می دهند که در حالت نشسته میزان ضربان قلب بالا رود .


این افراد هنگام استفاده از ورزشهای آبی و شناور شدن روی آب ، می توانند در حین حرکت وزن خود را تحمل کنند. بسیاری از دستگاه های قدرتی ، مانند پرس سینه و دستگاههای تقویت کننده عضلات پشت ( LAT ) ( شکلهای زیر) اجازه می دهند که ورزشها در حالت نشسته انجام شوند .


در حالی که یکسری از دستگاهها مانند ماشینهای کششی ضمن تامین دستگیره برای دست و تحمل وزن بدن،اجازه می دهند تا فرد بتواند در حالت ایستاده به فعالیت بپردازد .

ورزشهای مخصوص افراد دچارآسیبهای نخاعی متوسط

وقتی آسیب دیدگی فرد متوسط باشد ، ممکن است قادر به راه رفتن نباشد ، اما توانائی حرکت دادن تمام دست خود یا قسمتی از آن را دارد . این افراد همانند مبتلایان به اختلالات خفیف ، قادر به استفاده از برخی از دستگاه های ورزشی ، مانند دستگاههای پرس سینه و شانه هستند . همچنین ممکن است بتوانند علاوه بر ماشین های ورزشی نشسته ، با دمبل و باندهای مقاومتی ( شکل زیر ) نیز کار کنند .


دوچرخه های ثابت مجهز به رکابهای دستی ( شکل زیر ) به این افراد اجازه می دهند که برای افزایش ضربان نبض از دستهای خود استفاده کنند .


به علاوه ، این افراد می توانند با استفاده ازویلچر دریکسری ورزشها مانند مسابقات ویلچر رانی ، بسکتبال با ویلچر و حتی تنیس با ویلچر شرکت کنند .ورزشهای مخصوص آسیبهای نخاعی شدید

اگر آسیب دیدگی فرد شدید باشد مانند کسانی که دچار فلج کل بدن هستند ، ممکن است برای انجام تمرینات ورزشی نیازمند کمک یک فیزیوتراپیست باشد . طبق اعلام شبکه های اطلاعاتی آسیب نخاعی ، این تمرینات از جمله بالا بردن پاها و یا بلند کردن دستها به بالای سر باعث افزایش ضربان قلب می گردند . همچنین درمانگران ممکن است این قبیل تمرینات را با ورزشهای آبی از طریق حمایت افراد در آب یا و با استفاده از صندلی های طراحی شده برای محیهای آبی ترکیب نمایند .

References
National Center on Physical Activity and Disability: Spinal Cord Injury and Exercise
Go Ask Alice: Spinal Cord Injury, No Mobility, How can I Lose Weight?
Spinal Cord Injury Information Network: Exercise After SCI
Physiotherapy Exercises: Physiotherapy Exercises for People with Spinal Cord Injury
Rehabilitation Research and Training Center on Spinal Cord Injury: Exercise and SCI
MayoClinic.com: Spinal Cord Injury

منبع مورد استفاده :

مقاله :” Weight Loss Exercises for People With a Spinal Cord Injury ” -نوشته : جولیا میشل – ۱۴ جون ۲۰۱۱ - اقتباس از سایت : http://www.livestrong.com ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com) – اسفند آبان ماه سال ۱۳۹۰- انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:34 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
نقش ورزش و فعالیتهای فیزیکی مناسب در پیشگیری از بیماریها در افراد دچار ضایعه نخاعی

زهرا دشتی دوست بوشهری
Taghipor68@yahoo.com
راضیه رحمانی
عاطفه مرادی
مریم محمدی اسماعیلی
شهلا حیدری آزادمقدمه
ورزش نقش کلیدی را در زندگی و ارتباطات اجتماعی افراد معلول ، همانند افراد غیر معلول ایفا مینماید . ورزش تمام شکل های فعالیت فیزیکی را در بر می گیرد و شامل بازی ، تفریح ، ورزش سازمان یافته ، غیر رسمی یا ورزش رقابتی و ورزش محلی یا بازیهایی که به برازندگی اندام ، آرامش فکری و روانی کمک می کند .

در سه دهه گذشته ، تلاشها در عرصه ورزش معلولین و فعالیت مناسب فیزیکی به طور قابل ملاحظه ای رشد داشته است تحقیقات علمی نشان می دهد درگیری افراد معلول در ورزش و فعالیت فیزیکی منجر به پیشرفت میزان سلامتی جسمانی و فکری می شود .

همچنین ، ورزش و فعالیت فیزیکی موجب بهبودی و شادابی روحیه در بیماران روحی – روانی که دچار افسردگی و اضطراب هستند ، می شود بعلاوه ، اعتماد به نفس بالا و شعور و آگاهی اجتماعی و خودباوری را به همراه دارد و می تواند به توانمند شدن افراد معلول کمک کند .

سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که ششصد و پنجاه میلیون نفر با معلولیت های گوناگون زندگی می کنند این معلولیت ها به دلائل مختلفی از جمله تصادفات – سقوط از ارتفاع – آسیب دیدگیها – خشونت – بیماریهای مزمن و عوامل دیگری مانند سالمندی به وجود می آید .

از این تعداد ۸۰ درصد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بیشتر آنها فقیر بوده و محدودیت دارند و برای دستیابی به خدمات اولیه مانند تسهیلات توانبخشی با مشکلاتی روبرو هستند . رشد شیوع بیماری به خصوص در کشورهای در حال توسعه هزینه عمومی بالایی را بر دوش دولت و دستگاههای مراقبت بهداشتی ، نسبت به جاهای دیگر تحمیل کرده است .

ورزش می تواند هزینه ها را پایین آورده و روش موثری برای بهبودی و آرامش روانی در بین افراد معلول باشد .

معلولیت :هر کسی در جامعه ممکن است در طول زندگی خود معلولیت را تجربه کند معلولیت یک بخش طبیعی از تجربه انسان است و افراد معلول بخشی از کل اجتماع هستند.

تعاریف زیادی از معلولیت ارائه شده است سازمان بهداشت جهانی اظهار می دارد که معلولیت ( ناشی از یک اختلال) یک محدودیت یا عدم توانایی در انجام فعالیت است .

ورزش معلولین : ورزش معلولین اصطلاحی است که مخصوص افراد معلول طرح ریزی شده است ورزش ناشنوایان متفاوت از گروههای دیگر معلولین است در بیشتر کشورهای در حال توسعه افراد ناشنوا ترجیح میدهند که بر چسب ناشنوایی بعنوان معلولیت به آنها زده نشود قوانین ناشنوایان تغییر پذیر نیست ورزشکاران و مربیان به جای گفتگو و ارتباط کلامی از طریق اشاره یا پرچم با همدیگر ارتباط برقرار می کنند در بیشتر کشورهای در حال توسعه ناشنوایی را هنوز به عنوان معلولیت به شمار می آورند

معلولیت ضایعه نخاعی و ورزش در جهان امروز با گسترش رشته های ورزشی از یک طرف و افزایش انواع معلولیت از طرف دیگر، لزوم ابداع و به کارگیری شیوه های نو و بهتر جهت ورزش معلولین بیش از پیش احساس می شود.

متاسفانه در جامعه شاهد آن هستیم که سالانه تعدادی از افراد به دلایل گوناگون دچار معلولیت می شوند. با پیشرفت تکنولوژی نه تنها از افزایش روند معلولیت کاسته نشد، بلکه بر پیچیدگی آن نیز اضافه گردید.

سازمان بهداشت جهانی بطور متوسط ۱۰درصد از افراد جامعه را معلول تلقی می کند که انواع مختلف معلولیت را شامل می شود. یک دسته از این معلولین ضایعه نخاعی ها هستند که با وارد شدن آسیب به نخاع آنها دچار فلج در اعضاء و اندام های خود شده اند.

باید بپذیریم که معلولیت جزء لاینفک هر جامعه است و تا این لحظه هیچ ادعایی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسیده است. با همه این تفاسیر دنیای پرشور و هیجان جوانی همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبی هایی است که پیامد آن از دست دادن حیات یا رسیدن به معلولیت است.

بنابراین اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و این قشر به هر دلیل در این جامعه زندگی خواهند کرد، پس ضروری است به نیازهای آنها توجه شود. یکی از این نیازها پرداختن به ورزش است. ورزش به مثابه یک فعالیت درمانی – تفریحی، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، می تواند جنبه های متفاوت جسمانی ، روانی و اجتماعی را در فرد معلول تقویت نماید و آثار و عوارض ثانویه این عارضه را کاهش یا درمان کند.

تاریخچه و معرفی سازمان ورزشی
پس از بروز جنگ های جهانی، تعداد افراد معلول روبه فزونی نهاد و در این میان، افرادی بودند که با اصابت گلوله یا ترکش و دچار آسیب در ناحیه نخاع خود شده بودند.

این گروه از نظر درمانی و رسیدگی های دیگر نسبت به سایر معلولین ، از وضعیت بدتری برخوردار بودند. در محلی به نام استوک مندویل در کشور انگلستان، بیمارستانی تاسیس تا به امور این افراد رسیدگی نماید.

دکتر لودیک گاتمن پزشک آلمانی الاصل مستقر در این بیمارستان، با بررسی های متفاوت متوجه شده که ورزش و فعالیت بدنی می تواند آثار بسیار مثبتی در جهت درمان افراد ضایعه نخاعی داشته باشد.

همچنین مشخص شد که با پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی، طول عمر این افراد افزایش یافته و بهتر می توانند در عرصه جامعه پای نهند. وقتی که رفته رفته تعداد ورزشکاران افزایش یافت، به همت دکتر گاتمن در همان استوک مندویل، در بیست و هشتم جولای سال ۱۹۴۸ انجمنی شکل گرفت تا ورزش افراد معلول را سازماندهی کند.

این انجمن ( فدراسیون بین المللی مسابقات استوک مندویل ” ismgf” ) نام گرفت که با آغاز بازیهای المپیک در لندن همراه بود. اولین دوره مسابقات استوک مندویل ازسال ۱۹۵۲ بطور رسمی برگزار شد که بیش از ۵۰ کشور در آن شرکت داشتند. پس از آن مسابقات هر ساله برگزار شد. به جزء سالهایی که مسابقات المپیک برگزار می گردید.

البته سعی داشتند سالی که المپیک برگزار می شود، این مسابقات را به همان محل انتقال دهند. همین امر سبب شد که مسابقات پارالمپیک بطور رسمی از سال ۱۹۶۰ پس از هر المپیک برگزار شود.

در ابتدا فقط سازمان ورزشی ismgf مسابقات را برگزار می کرد، ولی با گسترش ورزش افراد معلول و توسعه آن در میان سایر معلولیت ها و تشکیل دیگر سازمانهای ورزشی افراد معلول، این مسابقات بطور منسجم تری برگزار شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۲ با رسمیت یافتن ipc بعنوان یک مجمع برگزار کننده المپیک معلولین، نخاعی تمامی سازمانهای ورزشی معلولین بعنوان سازمان فرعی ای مجمع کار خود را ادامه دادند که در حال حاضر پس از هر المپیکی که برگزار می شود، مسابقات پارالمپیک نیز زیر نظر ipc انجام می گیرد.

به هر تقدیر، حرکت دکتر گاتمن در جهت پرداختن افراد معلول ضایعه نخاعی به فعالیت بدنی و ورزش که در ابتدا بیشتر جنبه درمانی را مدنظر قرار می داد، رفته رفته به یک حرکت نظام دار و توسعه یافته تبدیل شد که طی آن هزاران فرد معلول در طول سال به فعالیت بدنی و ورزش می پردازند و مسابقات رسمی نیز همانند سایر افراد جامعه برگزار می شود که از همان حساسیت نیز برخوردار است. لازم به ذکر است که ismgf به ismwsf ( فدراسیون بین المللی ورزشهای ویلچری استوک مندویل ) تغییر نام یافته است و کشور ما نیز عضو این فدراسیون است.

ضایعات نخاعی : ضایعه نخاعی، نوعی ضایعه است که در اثر صدمه شدید به نخاع به وجود می آید. ضربه مستقیم یا غیر مستقیم، تورم و یا یک غده که روی نخاع اثر بگذارد، می تواند باعث قطع جریان کامل یا قسمتی از نخاع شود. در اثر این آسیب، عضلات فلج شده، درد، حرارت و حس را درک نمی کند و اعمال غیر ارادی ارگانها از قبیل مثانه ، روده ، تنش عضلات و … نیز مختل می شود.

ورزش و ضایعات نخاعی

باید پذیرفت که هر نوع معلولیتی، مشکلات خاص مربوط به خود را دارد. ضایعات نخاعی نیز به همین منوال است. اما به نظر می رسد که این افراد می بایست با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. شاید به همین دلیل بود که دکتر گاتمن شروع فعالیت بدنی و ورزش را با ضایعه نخاعی ها آغاز کرد.

او در طی یک تحقیقی نشان داد که با فعالیت بدنی و ورزش می توان طول عمر افراد معلول را افزایش داد. ایشان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عمر متوسط افراد معلول از سه سال به ده سال افزایش می یابد، به شرط آنکه فعالیت بدنی و ورزش سرلوحه زندگی شان باشد.

افراد ضایعه نخاعی به دلیل مشکل جسمی که دارند از تحرکشان کم شده است ، بنابراین ارگان های داخلی آنها تحت فشار است ، سیستم دفعی آنها با مشکل مواجه است و از همه مهمتر به دلیل نداشتن حس در نقاط فلج شده ، زخم بستر یکی از عوارض عدیده ای است که این افراد با آن مواجه هستند.

بنابراین نیاز است که به هر شکل ممکن شرایطی را فراهم نمود تا افراد معلول ضایعه نخاعی به ورزش و فعالیت بدنی روی بیاورند و از اثرات مثبت آن بهره برده ضمن اینکه از مشکلات مربوط به معلولیت خود نیز بکاهند. توصیه اول اینکه این افراد به هر شکل ممکن به فعالیت بدنی بپردازند، حتی اگر لازم باشد در منزل و بستر حرکات نرمشی را انجام دهند.

در وهله دوم سعی کنند که به محیط های ورزشی روی بیاورند تا ضمن بهره مندی از فواید جسمانی ورزشی، از فواید روانی و اجتماعی آن نیز سود برده و تا حد امکان مشکلات مربوط به معلولیت را کاهش دهند. خوشبختانه در کشور تحقیقات متعددی انجام گرفته که ورزش و فعالیت بدنی برای افراد معلول، بخصوص ضایعات نخاعی آثار مثبت فراوانی دارد.

در نهایت اینکه ممکن است یک فرد معلول ضایعه نخاعی بخواهد تا در حد قهرمانی ورزش نماید. باید اذعان نمود که این امر برای آنان میسر است و می توانند با بهره گیری از تجربه مربیان مجرب و متخصص، با توجه به شرایط جسمانی خود ورزش را دنبال و با کوشش و ممارست به سطح قهرمانی برسند.

در حال حاضر ما ورزشکاران ضایعه نخاعی فراوانی داریم که در سطح جهانی و پارالمپیک صاحب عنوان هستند و مدالهای رنگین زیادی را برای کشور به ارمغان آورده اند.

ذکر این نکته لازم است که به ورزشکاران معلول خصوصا” ضایعه نخاعی ها توصیه شود تا قبل از تحمل زحمات و ممارست در ورزش برای رسیدن به قهرمانی ، حتما” با مربیان کارآزموده مشورت نموده تا متناسب با وضعیت جسمی خود ورزش مورد علاقه را انتخاب و به آن بپردازند.

جهت اطلاع بیشتر باید اشاره کنیم که ورزشهایی از قبیل: دو و میدانی، شنا، وزنه برداری، تنیس روی میز، تنیس با ویلچر تیراندازی، تیر و کمان، شمشیربازی و بولینگ از جمله ورزشهایی است که در بین افراد معلول ضایعه نخاعی رواج دارد و در آنها مسابقات رسمی و بین المللی نیز انجام می شود.

در آخر باید به افراد معلول ضایعه نخاعی این توجه را داد که در ورزش قهرمانی کلاسبندی پزشکی- ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است و به نظر می رسد که قبل از پرداختن به هر عملی، ابتدا وضعیت کلاسبندی خود را مشخص کنند تا بطور دقیق سطح ضایعه آنها مشخص و خدای نخواسته نتیجه تلاش شان بی ثمر نماند. ضمن اینکه ملاحظات لازم در این افراد در پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی ضروری است.

آثار مثبت ورزش برای افراد معلول ضایعه نخاعی

۱٫ جلوگیری از زخم های بستر و فشاری ۲٫ تسهیل در عمل دفع ۳ . کاهش پوکی استخوان ۴٫ بهبود قدرت عضلات سالم ۵ .حفظ دامنه حرکتی مفاصل۶٫ بهبود انعطاف پذیری۷٫ تاثیر در روند اجتماعی شدن فرد و ورود او به جامعه ۸٫ جلوگیری از تشکیل سنگ های مثانه و کلیه ۹٫ توسعه و پیشرفت در روند توان بخشی۱۰٫ بهبود استقامت قلبی- تنفسی۱۱ . حفظ دامنه حرکتی قفسه سینه به منظور تنفس بهتر۱۲٫ پیشگیری از بروز تغییر شکل مفاصل۱۳٫ تثبیت فشار خون۱۴٫ بهبود تعادل۱۵٫ کاهش میزان سختی ( اسپاستی سیتی عضلات . ۱۶پر کردن اوقات فراغت۱۷٫ تقویت روحیه افراد۱۸٫ کاهش آثار منفی روانی از جمله اضطراب ، استرس . ۱۹٫ سازگاری بیشتر با مشکلات ۲۰ . کاهش عوارض ثانویه مربوط به معلولیت بطور کلی .

تاریخچه ورزش معلولین جهان
تاریخچه ورزش معلولین جهان نیاز به ورزش و تاثیر سلامتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود . بی تردید ورزش ، عاملی است که معلولان را به سطح جامعه می کشاند و آنان را در انجام فعالیتها مستقل می سازد .

امروزه افراد معلول در سطح وسیعی در فعالیت های اجتماعی و مسابقات شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناسانده اند . هم اکنون ۱۰۰ سال از ابداع ورزش های معلولین می گذرد .

قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی زمانی بود که تاثیر ورزش در سلامت معلولین کاملا شناخته شده بود . بعد از جنگ جهانی اول فیزیوتراپی و ورزش درمانی به اندازه اورتوپدی و جراحی مهم شده بودند .

در سال ۱۸۸۸ کلوپ ناشنوایان در برلین آغاز به کار کرد . سازمان جهانی ورزش ناشنوایان (CISS ) در سال ۱۹۲۲ تاسیس شد ولی افراد ناشنوا با دیگر معلولین همراه نشدند و هم اکنون نیز مسابقات جهانی مربوط به خود را با نام ” مسابقات خاموش” برگزار می کنند .

بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل تعداد زیاد معلولین جنگی ، ورزش های افراد معلول جسمی – حرکتی پا به عرصه وجود نهاد . در تحقیقاتی که برای سلامتی این افراد انجام شد ، مشخص گردید که ورزش یکی از بهترین درمان های معلولیت است .

در سال ۱۹۴۴ دکتر” لودویگ گوتمن” بر اساس درخواست دولت بریتانیا بیمارستان “استوک مندویل ” که یک مرکز جراحی نخاعی بود را تاسیس کرد .

در این مرکز ورزش یکی از درمانهای موثر معلولین به حساب می آمد . ورزش درمانی قدم اول برای ابداع ورزشهای معلولین بود که سپس به مسابقات و رقابت های ورزشی ختم شد . در ۲۸ جولای سال ۱۹۴۸ ، روز افتتاحیه بازیهای المپیک ۱۹۴۸ لندن همزمان بود با افتتاح بازیهای استوک مندویل که در حقیقت در این روز ورزش های با ویلچر آغاز شد .

در سال ۱۹۵۲ سربازان معلول دانمارکی به ورزش معلولین پیوستند و کمیته رقابت های بین المللی ” استوک مندویل” را تاسیس کردند .

در سال ۱۹۶۰ ، تحت نظارت و حمایت فدراسیون جهانی سربازان قدیمی گروه تحقیقی بین المللی ورزش معلولین جهت مطالعه و تحقیقات ورزش معلولین تاسیس شد و سپس در سال ۱۹۶۴ به افتتاح IOSD یا سازمان جهانی ورزش معلولین ختم شد .

IOSD برای ورزشکاران معلولی مناسب بود که نمی توانند به عضویت کمیته بازیهای جهانی در رشته های ورزشهای معلولین نابینا ، قطع عضو ، قطع نخاعی ، فلج مغزی و فلج قسمت های مختلف بدن درآیند . در ابتدا ۱۶ کشور به عضویت ISOD درآمدند و باعث الحاق نابینایان و قطع عضویها به پارالمپیک ۱۹۷۶ تورنتو و معلولین ذهنی در مسابقات سال ۱۹۸۰ در “آرنهیم” گردید .

هدف از برگزاری مسابقات این بود که تمامی انواع ورزش های معلولین را در بر گیرد و به عنوان یک کمیته هماهنگ کننده فعالیت داشته باشد .

به هر حال دیگر سازمان های مربوط به معلولین مانندCP- ISRA و IBSA در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۷۸ تاسیس شدند . این چهار سازمان بین المللی همگی نیاز به هماهنگی را احساس کردند .

بنابر این با کمک یکدیگر در سال ۱۹۸۲ ( کمیته هماهنگ کننده ورزشی معلولین در جهان ) را با نام ICC افتتاح کردند . این کمیته متشکل از چهار سازمانCP- ISRA ، IBSA ، ISMGF ، IOSD و چندین دبیر کل و معاون می باشد . در سالهای بعد کشورهای عضو خواستار حضور بیشتر و داشتن نماینده بیشتر در سازمانها شدند که این امر به تاسیس موسسه مردمی در سال ۱۹۸۹ به نام IPC شد و تا امروز این موسسه تنها سازمان چند منظوره رشته های ورزشی معلولین در جهان است .

کمیته بین المللی پارالمپیک نماینده بین المللی سازمان ورزش معلولین است . IPC مسابقات پارالمپیک و دیگر مسابقات ورزش معلولین را در دو سطح کشوری و جهانی برگزار می کند.

IPC یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی است با ۱۶۰ کمیته ملی پارالمپیک و پنج فدراسیون بین المللی مخصوص ورزش معلولین . در حالیکه دیگر سازمانهای ورزش معلولین تنها یک گروه معلولین با یک ورزش را پوشش می دهند ، IPC به عنوان یک سازمان حمایت گر ، تمامی ورزشها و رشته های ورزشی معلولین را در بر می گیرد . سازمانهای ورزشی که IPC را می سازند مطمئن هستند که آینده ورزش معلولین بستگی به ورود همه ورزشکاران معلول به صحنه مسابقات دارد .

تاریخ نوپای جنبش پارالمپیک به سال ۱۹۴۸ باز می گردد و این زمانی است که لودویک گوتمن اولین مسابقات معلولان جهان را تحت عنوان استوک مندویل با حضور ورزشکاران قطع نخاعی جنگ جهانی دوم برگزار کرد . سپس دیگر گروههای معلولین سازمانهای ورزشی و بین المللی خود را با انجام ورزشها و مسابقات مختلف به صحنه وارد کردند . پنج سازمان ورزش بین المللی فلج مغزی ، سازمان بین المللی ورزش نابینایان ، سازمان ورزشی و بین المللی معلولین کم توان ذهنی ، فدراسیون ورزشهای بین المللی با ویلچر از جمله مراکز سازمانهای فعال در ورزش معلولان به شمار می روند .

تاریخچه فدراسیون ورزشهای معلولین ایران
معلولین ایران یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸ تاسیس و تحت نظارت سازمان تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز نمود .

در پی بروز جنگ تحمیلی و حضور جانبازان سرافراز میهن اسلامی در جامعه ، ضرورت ورود این عزیزان به صحنه های ورزشی جهت حفظ سلامتی و روحیه نشاط در میان آنان احساس گردید .

لذا با برنامه ریزی صورت گرفته در این خصوص ، به مرور زمان جانبازان نیز به صحنه ورزش و رقابتهای داخلی و خارجی وارد و در سال ۱۳۵۹ نام فدراسیون فوق به فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین تغییر کرد و در حال حاضر پانزده رشته تحت پوشش این فدراسیون فعالیت دارند .

با گسترش فعالیت های ورزش جانبازان و معلولین و با پیشنهاد ریاست فدراسیون در سال ۱۳۷۶ مبنی بر تاسیس فدراسیون ورزشهای نابینایان به سازمان تربیت بدنی و با پیگیری های بعمل آمده در سال ۱۳۷۸ این فدراسیون به جرگه سایر فدراسیونهای تحت پوشش سازمان تربیت بدنی درآمد که هم اکنون با ۸ رشته ورزشی به فعالیت خود ادامه می دهد .

از سوی دیگر با توسعه ورزش در میان مردان ، با تاسیس انجمن ورزش های بانوان جانباز و معلول و نابینا در سال ۱۳۶۵ و سپس تاسیس انجمن ورزش بانوان نابینا در سال ۱۳۷۹ ، عملا دو انجمن فوق از بدو تاسیس تحت پوشش معاونت ورزش بانوان قرار گرفته و فعالیت خود را رسما آغاز نمودند .

با توجه به فعالیت های ورزش معلولین که از حدود صد سال قبل در جهان شروع و بعد از جنگ جهانی اول به دلایل پزشکی و روش ورزش درمانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده بود منجر به تاسیس باشگاهای ورزش معلولین و از ۱۹۴۸ همزمان با افتتاح مسابقات المپیک لندن روز افتتاح مسابقات بین المللی استوک مندویل که به ورزشهای ویلچری توجه داشت گردید .

به مرور زمان و با تشکیل سازمان جهانی ورزش معلولین نیاز و ضرورت تشکیل کمیته بین المللی پارالمپیک ( IPC) از سوی متولیان ورزش در جهان تشخیص داده شد و این کمیته در سال ۱۹۸۹ به صورت رسمی در کشور آلمان آغاز به کار کرد .

بدنی اصلی IPC مبنی بر لزوم تاسیس کمیته ملی پارالمپیک در ایران از سوی دکتر استید وارد ریاست وقت سازمان فوق جهت دیدار و گفتگو دعوت بعمل آمد .

در پی دیدار استیدوارد با ریاست وقت مجلس شورای اسلامی آقای ناطق نوری و از سوی دیگر مشاهده فعالیت های گسترده ورزش معلولین در کشور با تاسیس کمیته ملی پارالمپیک موافقت به عمل آمد .

به دنبال تایید فوق و با تهیه اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک ( NPC) این کمیته رسما مورد تایید کمیته ملی المپیک( NOC ) کشور واقع و اولین مجمع عمومی آن در تاریخ ۱۷/۱۱/ ۱۳۷۹ برگزار گردید که اعضای هیات رئیسه و اجرایی آن به مدت چهار سال انتخاب گردیدند . فعالیت این کمیته پس از خرید و بازسازی یکدستگاه ساختمان در مورخ ۲۳/ ۳/۱۳۸۰ رسما آغاز و مورد بهره برداری قرار گرفت.

NPC چیست ؟
کمیته ملی پارالمپیک به منزله موسسه ای غیرتجاری ، غیر انتفاعی وابسته به کمیته ملی المپیک است . این کمیته تنها سازمانی است که سرپرستی ، اداره و هماهنگی امور مربوط به شرکت قهرمانان جانباز و معلول ایرانی را در بازیهای تابستانی و زمستانی پارالمپیک ، منطقه ای ، بین المللی و قاره ای که کمیته بین المللی پارالمپیک تدارک می بیند یا حمایت می کند را برعهده دارد .

قهرمان جانباز و معلول به همه قهرمانانی اطلاق می شود که قطع عضو ، قطع نخاع ، فلج مغزی ، نابینا و کم توان ذهنی هستند و در طبقه بندی پزشکی پنج فدراسیون جهانی قرار می گیرند .

کمیته ملی پارالمپیک دارای شخصیت حقوقی بوده و با توجه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳ نهاد عمومی غیر دولتی است .

اهداف کمیته ملی پارالمپیک
بر طبق اساسنامه ، کمیته ملی پاراالمپیک دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد : ۱- کمیته ملی پارالمپیک برای ایجاد زمینه های مناسب و تدارک لازم برای شرکت فعال قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت های پارالمپیک ، منطقه ای ، بین المللی و قاره ای با رعایت مقررات بین المللی پارالمپیک . ۲- تلاش برای توسعه ورزش در بین افرادی که دارای معلولیت شدید هستند . ۳- تلاش برای توسعه ورزش در بین بانوان جانباز و معلول ۴- تشویق و کمک به احیای برنامه های پژوهشی در جهت تحقق اهداف کمیته ملی پارالمپیک . ۵- ایجاد زمینه ها و بستر مناسب برای اجرای فعالیت های آموزشی به منظور توسعه ورزشهای جانبازان و معلولان . ۶- تلاش برای ائتلاف ورزشهای جانبازان و معلولان و جنبش جهانی ورزش برای افراد سالم ضمن حفظ هویت ورزشهای جانبازان و معلولان . ۷- تلاش برای تشکیل پایگاه های قهرمانی در سطح کشور . ۸- مشارکت هر چه بیشتر قهرمانان در بازیهای تابستانی و زمستانی پارالمپیک به ویژه جانبازان و معلولان . ۹- تلاش برای تحقق اهداف و اصول .

نقش ورزش در جانبازان نخاعی
تا نیم قرن پیش تفکر عمومی چنین بود که افراد معلول جایی در صحنه های ورزشی ندارند و فقط می توانند تماشاچی صحنه های ورزشی باشند. اما امروزه با پیشرفتهای چشمگیری که در ورزش معلولین بویژه افراد دارای ضایعه نخاعی انجام شده نقش با ارزش روز بروز جای خود را در زندگی اینگونه افراد بیشتر باز می کند بطوری که امروزه ورزش بعنوان جزء لاینفک از زندگی افراد نخاعی باعث شده که بخش عمده ای از فعالیتهای مراکز ضایعات نخاعی در سراسر دنیا را به خود اختصاص دهد که در بعضی از مراکز مثل استوک مندویل در انگلستان امکانات بسیار متنوع را برای این منظور فراهم کرده اند. هر چند امیداست که این امکانات برای جانبازان نخاعی بنحو احسن در مدت کوتاهی فراهم شود اما گستردگی و تنوع حرکات ورزشی برای جانبازان نخاعی هیچگاه آنها را وابسته به وجود امکانات پیچیده نکرده است . لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است که جانبازان عزیز نخاعی را به گوشه ای از فواید بیشمار ورزش آشنا سازیم و در کنار آن برخی از ورزشهای ممکن را برای جانبازان نخاعی معرفی کنیم و در پایان به نکاتی در باره کلیات ورزشهای افراد نخاعی بپردازیم .

ورزش و آسیب دیدگان نخاعی
سابقه ورزش های معلولان و جانبازان به ۴۰ سال پیش بر می گردد در آن هنگام یک پزشک ، ورزش را جهت به حرکت در آوردن بدن و پیشگیری از کسالت معلولان معرفی کرد.

او عقیده داشت که ورزش نه تنها موجب نشاط و شادابی معلولان می شود بلکه اساسی ترین نقش را در بهبود این افراد دارد.

او یک مجموعه ورزشی را در کنار بیمارستان ضایعات نخاعی در استوک مندویل انگلستان ایجاد کرد که برنامه های ورزشی و مسابقات معلولان ویلچری همه ساله در آنجا برگزار می شود .

بطور کلی آسیب دیدگان نخاعی می توانند به ورزش های مختلف بپردازندکه انتخاب آن بستگی به امکانات و سلیقه فرد آسیب دیده دارد.

ورزشهایی که برای افراد نخاعی توصیه می شود. عبارتند از تیراندازی با کمان ، شنا، و یلچررانی ، بسکتبال روی ویلچر ، تنیس روی میز ، وزنه برداری ، شمشیر بازی ، والیبال نشسته روی ویلچر و تنیس روی ویلچر ، تیراندازی با تفنگ بادی ، و دو میدانی. بطور خلاصه تعدادی از آنها شرح داده می شود. البته برای شروع ورزش همیشه قبلش با پزشک مشورت کنید .

۱- شنا : شنا مهارتهایی را به شخص آسیب دیده عرضه می کند که امنیت وی را داخل و کنار آب تامین می کند . شنا همچنین حضور جانباز را همپای افراد سالم در فعالیتهای ورزشی ، تفریحی ، امکان پذیر می کند و آنان را به سوی اجتماعی شدن سوق می دهد.

اثرات ثمربخش شنابر روی بدن از میزان و نوع فعالیتهای انجام شده مایه می گیرد حتی فعالیت ملایم در آب برای افراد قطع نخاع گردنی که از نظر حرکت به شدت محدود هستند اثرات خوی دارد.

از اثرات شنا می توان به بهبود عملکرد دستگاه گردش خون و افزایش قدرت عضلات اشاره کرد. از آنجا که حرکت مفاصل در آب بهتر امکان پذیر است. از این رو افرادی که در اثر درد و سخت شدن مفاصل محدودیت حرکتی دارند از شنا بهره بسیار می برند.

۲- بسکتبال روی ویلچر : این ورزش یکی از قدیمترین ورزشهای معلولین است که هر روز هم مشتاقان بیشتری پیدا می کند. این ورزش تقریبا” تمام جنبه های یک ورزش ایده آل را دارا می باشد و مجموعه ای از ورزش های مختلف است. چون در هنگام انجام بسکتبال روی ویلچر ورزشکار نه تنها ویلچررانی می کند بلکه تمام عضلات و مفاصل بدن از جمله تنه ، سرو گردن حرکات زیاد و متعددی پیدا می کند. همچنین مزایای یک ورزش و کار دسته جمعی را نیز دارد. چون در این ورزش شخص بسرعت ویلچررانی می کند.

این عمل باعث افزایش ظرفیت ریوی و قدرت عضلانی و تعریق بیشتر می شود که همگی برای بدن بسیار مفید هستند. این ورزش همچنین از هیجان و فشار زیادی برخوردار است که باعث شادابی ورزشکار می شود.

۳- تنیس روی میز : شرکت در این رشته برای تمام افراد معلول قطع نخاع ممکن است حتی افرادی که توانایی در دست گرفتن راکد را ندارند. می توان با استفاده از نوار راکت را در دست ثابت نمود. تنیس روی میز ورزش ایده آل برای شروع در مرکز توانبخشی و ادامه آن در خانه است.

در این ورزش فرد معلول می تواند در مقابل یک فرد عادی هم بازی کند و مسابقه بدهد. قوانین این ورزش جهت تطابق با حرکت ویلچر تغییرات مختصری یافته اند . برای افزایش ارتفاع نشیمنگاه می توان از بالشتک حداکثر تا ۱۰ سانتی متر بر روی ویلچر استفاده کرد.

۴- تیرانداری با کمان : این ورزش مطابق قوانین بین المللی انجام می شود و به استثنای افراد کوادری پلژیک ( قطع نخاع گردنی ) بقیه شرکت کنندگان در یک گروه قرار می گیرند در این ورزش نیز فرد معلول قادر است با افراد سالم رقابت کند. بنابراین باعث اعتماد بنفس زیادی می شود.

۵- ویلچر رانی : ویلچررانی از ورزش هایی است که مقاومت شخص را زیاد می کند. این ورزش باعث افزایش قدرت عضلانی و ظرفیت ریوی می شود. انجام مستمر آن مخصوصا” در مسافت های طولانی باعث افزایش استقامت دستگاه گردش خون و تنفس و نیز اعتماد بنفس ورزشکار می شود.

۶- دو و میدانی : شاید بتوان گفت که پر جاذبه ترین ورزش در بین معلولین این رشته می باشد هر دو بخش دوها و میدانیها دارای پرهیجان و جانبی هستند .

به عنوان نمونه می توان ویلچرانی سرعتی ، نیمه استقامتی و استقامتی را در بخش دوها و پرتاب دیسک ، وزنه ، نیزه و چکش ( کلاب Club ) را در بخش میدانیها نام برده و در تمامی رشته های دو و میدانی ورزشکار می تواند از قدرت استقامت و بعضا” چابکی برخوردار گردد.

لازم به یادآوری است که ورزش دو و میدانی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی ، در بین جانبازان و معلولین ضایعه نخاعی کشور اسلامیمان می باشد که تا به حال افتخارات بسیاری برای میهن اسلامی ایران نیز کسب نموده اند. بطور کلی برای شرکت در یک ورزش معین برنامه تمرینات باید بنحوی باشد که نیازهای اختصاصی آن ورزش را تامین کند. از حیث فیزیولوژیک و روانی انجام همزمان تمرینات قدرتی و مهارتی اهمیت دارد. برای ایجاد قدرت عضلانی بار اضافی از اهمیت زیادی برخوردار است.

بدین معنی که عضله هنگامی بزرگتر و قویتر می شود که در مقابل مقاومتی که بسهولت قادر به غلبه بر آن نیست کار انجام دهد. برای این منظور انجام تمرینات پیش از حد معین در همان روز نمی باشد. در واقع بر اساس فیزیولوژی عضله ، افزایش حجم و قدرت عضله در زمان استراحت متعاقب فعالیت صورت می پذیرد.

لذا توصیه می شود که حدود ۲۴ تا ۳۴ ساعت استراحت پس از تمرینات مقاومتی اختیار شود که فرصت تجدید قوا و جا افتادن اثرات تمرینات مقاومتی مهیا گردد. سه جلسه تمرین در هفته برای افراد با ضایعه نخاعی مناسب بنظر می رسد. تمرینهای روزانه جانبازان و معلولان نخاعی باید در دو بعد انجام گیرد :

۱- تمرینهای ورزشی ویژه بخشهای سالم بدن
هدف از این تمرینها بالا بردن توان قدرت و استقامت است ، با این قصد که در دراز مدت بتوان بر اندام های فلج شده و از کارافتاده اثر مثبت گذارد.

۲- تمرینهای ورزشی ویژه بخشهای فلج شده بدن
هدف از این تمرین ها ، در کوتاه مدت، حفظ شرایط موجود، جلوگیری از تغییر شکل اندامها و در دراز مدت رسیدن به هدفهای ورزش – درمانی است .

تمرین های ورزشی ویژه بخش های سالم بدن برای جانبازان و معلولان نخاعی ، شامل ۵ نوع تمرین است که به تشریح آنها می پردازیم .

الف- تمرینهای انعطاف پذیری : اصولا” افراد غیرفعال ، از انعطاف پذیری کمتری نسبت به دیگران برخوردارند. از این رو جانبازان و معلولان باید آگاه باشند که تمرینهای انعطاف پذیری به راحتی می تواند مفاصل و عضلات سالم آنان را فعال و پویا نگه دارد و در دراز مدت بر عمر مفید آنها بیفزاید .

نمونه هایی از تمرینهای انعطاف پذیری به شرح زیر است : ۱-همچنان که روی صندلی چرخدار یا روی زمین نشسته اید ، دستها را در حد توان به طرفین کشش دهید. ۲-کشش دستها به طرف بالا، برای انجام این تمرین می توان دستها را به هم قلاب کرد. ۳-تا حد امکان به طرف جلو خم شوید تا مفصلهای کمر از انعطاف پذیری خوبی جهت چرخشهای شما بهره مند گردند.
۴- شانه ها را بالا انداخته برای مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید . سپس عکس این عمل را انجام دهید. ۵- دستها را پشت گردن به هم قفل کرده سعی کنید عضله های کمربند شانه ای را کاملا” کشش دهید. ۶- درحالت نشسته روی صندلی چرخدار، سعی کنید تا حد امکان ، دست راست را به زمین نزدیک و دست چپ را کاملا” در جهت عکس به طرف بالا حرکت دهید. در تمرینهای انعطاف پذیری ، اصل مهم آرامی حرکات و کشش مطلوب عضله ها است. ب-تمرین های قدرتی : هر چه قطر عضلات بیشتر باشد قدرت آن عضله افزایش می یابد. بنابراین برای کسب چنین قدرتی باید از تمرین های با وزنه سود برد. تمرین های قدرتی باید برای تقویت مچ دستها، ساعدها ، بازوها عضله های گردن ، عضله های پشت به کار گرفته شود. اصولا” عضلات درگیر در مانور با صندلی چرخدار اگر قوی شوند، قدرت و توانایی جانباز را در فعالیتهای روزمره افزایش خواهند داد.

تمرینهای قدرتی زیر برای جانبازان و معلولان ضایعات نخاعی توصیه می شود :

۱-تمرینهای با وزنه ، در حالت پرس سینه . ۲-به شکم خوابیده ، دستها را همراه با وزنه از طرفین بالا ببرید . در این تمرینها عضلات دستها و پشت بطور همزمان تقویت می شوند. ۳-روی دسته های صندلی یا چرخها بلند شده و وزن بدن خود را برای مدت ۳۰ ثانیه روی صندلی تحمل کنید. این حرکت علاوه بر تقویت اندام فوقانی ، به عنوان عامل پیشگیری از زخم فشار بستر نیز محسوب می شود. ۴-تمرینهای مچ انداختن . ج- تمرین های استقامتی : بهترین تمرین برای بالا بردن استقامت عمومی و عضلات بدن به ویژه بخشهای فوقانی آن ، ویلچررانی است . می توانید به مدت ۳۰ دقیقه، همه روزه مسافت ثابت و مشخصی را ویلچررانی کنید. در پایان سه ماهه اول – در صورت تمرین مرتب روزانه خواهید دید که استقامت شما نسبت به روزهای آغازین تمرین ، چقدر افزایش یافته است.

مثلا” اگر در روزهای اول ، مسافتی را در طی شش رفت و برگشت -در مدت ۳۰ دقیقه طی می کردید ، در پایان برنامه ۳ ماهه خواهید دید تعداد رفت و برگشت ، به ۲۰ مرتبه یا شاید بیشتر افزایش یافته است.

د- تمرین های تعادلی : این بخش از تمرینها از جمله تمرینهای بسیار مهم برای جانبازان و معلولان نخاعی است ، زیرا از تغییر شکل ستون مهره ای پیشگیری خواهد کرد:

۱- در مقابل آیینه قرار بگیرید و سعی کنید کاملا” صاف بنشینید . ۲- در مقابل آیینه ، دستها را از بدن دور کنید و حفظ تعادل نمایید. ۳- دستها را بالای سر ببرید و حفظ تعادل کنید . ۴- یک دست را به طرف بالا ببرید و دست دیگر را از بدن دور کنید . سپس عکس این عمل را انجام دهید. ۵-بر لبه صندلی چرخدار بنشینید و تعادل خود را حفظ کنید.

ه-تمرین های تنفسی : از آنجایی که اکثر جانبازان و معلولان ضایعات نخاعی ، بیشتر اوقات در حالت نشسته قرار دارند یا به شکم خوابیده اند ، از نظر توان تنفسی ضعیف هستند. از این رو باید از تمرینات تنفسی جهت بالا بردن ظرفیت تنفسی خود استفاده کنند: ۱- دستها را در پشت ویلچر یا صندلی به هم برسانید و در این حال سعی کنید هوا را به داخل ریه ها بکشید و به اندازه چند ثانیه نگه دارید و بعد بیرون دهید. ۲- دستها را روی شکم قرار دهید و سعی کنید همزمان با نفس کشیدن روی عضلات شکم فشار وارد کنید .

مهم نیست که انقباض عضله های شکم شما چقدر است. آنچه مهم است انجام حرکت می باشد. ۳- لیوان آبی را بردارید و در داخل یک نی قرار دهید . سعی کنید پی درپی در داخل نی بدمید. این عمل ، به بالا رفتن ظرفیت تنفسی شما کمک می کند. مشابه این تمرین را با استفاده از قلیان نیز انجام دهید. اگر قلیان در اختیار دارید محل ذغال آن را بردارید و پی درپی در آن بدمید. ۴- حرکت کشش دستها به طرفین نیز در باز شدن فضای تنفسی شما نقش مهمی خواهد داشت.

نقش تغذیه در ورزش : اصولا” بدن جهت انجام فعالیت و تحرک احتیاج به مواد غذایی مناسب دارد. این مواد غذایی باید به مقدار لازم و کیفیت مناسب به بدن برسد . یک رژیم غذایی مناسب باید حاوی پروتئین ، چربی و کربوهیدرات ( قند ) به مقدار کافی باشد. پروتئینها نقش اساسی در تولید عناصر سلولی دارند. غذاهای غنی از پروتئین عبارتند از گوشت ( قرمز ، سفید ) تخم مرغ، شیر، جگر ، حبوبات قندها نیز عامل عمده ای در تولید انرژی در بدن هستند. در هنگام مصرف هر کدام از ( پروتئین، قند، چربی ) باید اعتدال را رعایت کرد چه مصرف بیش از حد آنها نیز باعث ایجاد مشکلات و بیماریهای زیادی می شود.

انگیزه و فعالیت فیزیکی در افراد معلول
افزایش تعداد افراد با معلولیت هایی که به طور طبیعی فعال هستند یک مسئله مهم سلامتی اجتماعی است . هدف از معرفی این مبحث ، نشان دادن خط و مشی های انگیزشی در جهت مشارکت فعالیت جسمانی است . مزایای ورزش یا فعالیتهای فیزیکی برای انواع معلولیتها به عنوان یک تذکر از اهمیت سبک زندگی فعال ارائه خواهد شد .

مزایای عمومی فعالیت جسمانی
مزایای فیزیولوژی و روانی که از طریق در گیر شدن در فعالیت جسمانی منظم تامین می شود.

• ورزش منظم ( ۳ مرتبه یا بیشتر در هر هفته ، حداقل ۲۰ دقیقه ) می تواند قوای جسمانی از جمله : استقامت قلبی ، استحکام و توانایی ماهیچه ، و انعطاف پذیری را افزایش می دهد .

• کنترل وزن بدن ، پیشگیری از چاقی و دیگر بیماریها مانند بیماری قلبی ، دیابت ، سرطان روده ، فشار خون ، التهاب مفصل و آرتروز که بواسطه فعالیت جسمانی بطور چشمگیر کاهش می کند . مزایای فعالیت جسمانی برای معلولین جسمی فعالیت جسمانی می تواند به خودگردانی ، قدرت روانی ، توانایی جسمانی و استقلال شخصی برای زنان با معلولیت هایی مانند آسیب نخاعی ، پولیو ، اسپاینا بیفیدا spina bifida دیابت های نوع I ، سرطان سینه ، ایدز و بیماری قلبی کمک کند . در بین همان افراد ، فعالیت جسمانی برای بهینه سازی عملکرد جسمی – فکری و احیا کردن خودشناسی مورد استفاده قرار می گیرد .

مزایای فعالیت جسمانی برای افراد با اختلالات رشدی
فعالیت جسمانی منظم می تواند عملکرد تنفسی و قلبی – عروقی را در بین افراد معلول ذهنی بهبود بخشد همچنین استقامت و توانایی ماهیچه ها و میزان انرژی ، عملکرد شغلی را افزایش داده و اضطراب و نگرانی را کاهش دهد .

فعالیتهای فیزیکی همچنین ، رفتارهای نامناسب و بی مورد را که مربوط به معلولین ذهنی می شود را کنترل و تقلیل می دهد . برنامه های انگیزشی گرچه ، اهمیت فعالیت جسمانی و ورزش به اندازه انجام کارهای با نشاط مستدل هستند ، با این حال تنها ۲۳ درصد از افراد معلول در فعالیت جسمانی منظم در گیر هستند . یک دلیل می تواند پایین بودن انگیزه برای شرکت درفعالیت جسمانی منظم باشد . انگیزه پایین انتخاب خود شخص نیست بلکه بیشتر پیامد نامطلوب از تاثیر منفی و مشاهدات و ادراک شخص بخاطر موانع ، محدودیت ، تبعیض و فهم و شعور فرهنگ و جامعه است .

برای افزایش انگیزه در جهت مشارکت فعالیت جسمانی استراتژیهای مشخصی برنامه ریزی ترتیب داده شده است . تشویق برای شرکت در برنامه های اوقات فراغت که تجربیات موفقی را برای افزایش اعتماد به نفس و انگیزه مشارکت بیشتر را ترویج و ترقی می دهد .

اطلاعاتی در مورد مزایا و خطرات فعالیتهای جسمانی

راهکارهای مدیریت تنش ، زمینه اهداف ،‌استراتژیهای حل مشکلات ، هزینه های فعالیت جسمانی و حمایت جامعه برای افزایش انگیزه می تواند مفید باشد . شناسایی موانع ، ارجحیت ها ، محدودیت ، در جهت فعالیت جسمانی باید با موسسات ، بخاطر سازماندهی کردن فعالیتهایی که نیازهای افراد را پوشش می دهند در ارتباط و تماس باشد .

بخش مهم دیگر ، برنامه مسابقات محلی بخاطر ترویج اعمال مربوط به سلامتی است چنین فعالیتهایی ممکن است شامل مسابقه پیاده روی به مکان باغ وحش یا نمایشگاه جانوران ، تشویق اعضای خانواده برای نتیجه بخش بودن فعالیت باشد .

در یک حالت مشابه ، افزایش درصد افراد جوان که دارای اضافه وزن ( چاق ) هستند منجر به توسعه پیشنها دهای توصیه شده مشخص برای پیشرفت ورشد فعالیتهای جسمانی هدفمند ، و لذت بخش در بین جوانان میشود .

استراتژی های خاص شناسایی شده ، از جمله شناسایی موانع ، تحصیلات والدین و ولی ( قیم ) بعنوان برگزارکنندگان فعالیت جسمانی برای بچه ها ، و کیفیت آموزش جسمانی ، تشکیل برنامه های سرگرمی و تفریح و فعالیتهای فوق برنامه ای ( ورزش توصیه شده است . در نتیجه ، اهمیت سبک زندگی مربوط به سلامتی باید توسط متخصصان در حوزه تحصیلات و فعالیت فیزیکی مناسب ارائه شود .

هدف از ورزش درافراد نخاعی
به نظر می رسد اکثر مردم به یک یا چند دلیل از چهار علت زیر ورزش می کنند: بهبود وضعیت انعطاف پذیری بدن،افزایش قدرت بدنی،افزایش استقامت یا آمادگی هوازی ، بهبود شکل بدن اگر چه آسیب نخاعی می تواند دستیابی به یک یا تمامی اهداف مذکور را مشکل تر کند ولی بطورکلی رسیدن به این اهداف غیرممکن نیست.

انعطاف پذیری بدن در توانبخشی اولیه ، شما باید به ” میزان حرکت ” یا ” تمرینات کششی” توجه داشته باشید. هر دوی آنها می توانند درد و گرفتگی عضلانی را کاهش داده و وضعیت استقرار بدن را بهبود بخشندو اجازه می دهند که شما از عضلاتی که با آنها سر و کار دارید ، حداکثر استفاده را بکنید.

بهر حال ، گاهی اوقات فعالیت های معمولی می توانند باعث شوند که یک عضله، مثل (عضله دو سربازو که در جلوی بازو قرار گرفته) قویتر از عضله ای شود که آنرا متعادل نگه می دارد.

مثل عضله (سربازو که در پشت بازو قرار گرفته است ). چنین حالتی، می تواند منجر به سفتی و کاهش میزان حرکت گردد.

وضعیتی که اکثر اوقات شما در آن قرار دارید، اسپاسم شما و حتی جاذبه زمین می توانند همگی بر روی کاهش انعطاف پذیری عضلاتتان تاثیر بگذارند.

برای مثال، نشستن در تمام روز می تواند منجر به افزایش عدم تقارن در پاهای شما و سفتی آنها شود. همچنین جاذبه و و ضعیت بدن شما می تواند سبب سفتی پاشنه یا قوزک پا گردد ونیز وضعیت نامناسب بدن یا اسپاسم در قسمت فوقانی بدن شما می تواند باعث انحنا ستون فقرات شده و تنفس را مشکل سازد و باعث سخت تر شدن جابجایی ها، حرکات و توزیع وزن شما می شود.

بنابراین شما چه کاری می توانید بکنید؟ توجه داشته باشید که مربیان شخصی یا کارکنان مرکز سلامتی همچنین درمانگران می توانند نیازهای شما را ارزیابی کنند و در مورد تمرینات کششی مفید به شما الگوهائی را ارائه دهند.

انجام یکسری حرکات درجا که شایدلازم باشد با کمک شخص دیگری انجام شود، برای آن دسته از عضلات شما که قادر به حرکت دادن آنها نیستید، می توانند مفید باشند. حتی برخی از حرکات یوگا که برای بدن شما برنامه ریزی شده باشند، می توانند مفید باشند. بعضی از چیزها وجود دارند که در موقع انجام حرکات انعطاف پذیری، بایستی مراقب آنها باشید.

برای مثال مواظب باشید که در قسمتهائی از بدن که کشش را انجام می دهید با توجه به اینکه حس خیلی خوبی ندارید. کشش بیش از حد می تواند منجر به رگ به رگ شدن و پارگی عضلات و مفاصل شده یا حتی باعث شکستن استخوانها گردد.

همچنین این احتمال وجود دارد که کشش بیش از حد اگر بمدت طولانی اعمال شود در نهایت می تواند باعث سستی و شل شدن بیش از حد عضله شود ونتیجه اینکه ، برقراری تعادل بدن خیلی سخت می شود و وضعیت اندامهای بدن ممکن است آسیب ببینند و سایر مفاصل هم امکان دارد تحت تاثیر قرار گیرند. برای مثال ، مفاصل ران یا شانه ها ممکن است به صورت برآمده بیرون بزنند . بخاطر داشته باشید که برای بازگرداندن عضلات یا رباط هایی که بیش از حد شل شده اند ، هیچ راه حل آسانی وجود ندارد .

تقویت بدن : تقویت عضلات بدن باعث می شود که رفتن روی تخت و برخاستن از آن آسانتر شود. قوی کردن ماهیچه ها به شما کمک می کند که بتوانید کارهایتان را بمدت طولانی تر و بهتر انجام دهید و شکایت کمتری از عضلات غیرطبیعی داشته باشید.

همچنین به شما کمک می کند که احساس بهتری داشته باشید و حتی مقاومت شما را در برابر بیماریها افزایش دهد. بطور کلی انجام کارها با عضلاتتان، حرکت آنها در برابر مقاومت، وزن یا نیروهای وارده بر آنها معمولا” به نحوه تقویت سازی آنها بستگی دارد.

اکثر مردم، حرکت کردن و گردش با ویلچر را برای تقویت عضلات خود تمرینی کافی به حساب می آورند. با این وجود، اگر شما استفاده از وزنه را برای تقویت عضلات خود انتخاب کرده اید، نحوه بلند کردن وزنه مهم است.

استفاده از وزنه های کوچک و تکرار زیاد حرکات، باعث ایجاد کشش طبیعی عضله و مقاومت عضله می گردد.

درعوض استفاده ازوزنه های سنگین و تکرار کمتر منجر به بزرگتر شدن، قویتر شدن و نیرومندتر شدن عضله می گردد. اما در استفاده از وزنه های سنگین تر احتمال آسیب افزایش پیدا می کند.

استفاده از تمرینات مختلف و متنوع باعث کارکردن بسیاری از عضلات می شود ضمن اینکه خطر فشار بر عضلات را نیزکاهش می دهد.

چنانچه شما مبتدی هستید، بسیار مهم است که یکسری الگوهای ورزشی را از مربی یا درمانگر خود دریافت نمائید. وقتی که وزنه ای را بلند می کنید، اطمینان داشته باشید که در شرایط کاملا” ثابتی قرار دارید، بطوری که فقط قسمتهائی از بدن شما که در حال ورزش هستند، حرکت نمایند.

در این شرایط شما می توانید عضلاتی که واقعا” مورد نظرتان است ورزش دهید و در نتیجه کمتر در معرض هرگونه آسیب یا سقوط یا انحراف قرار خواهید داشت.

همچنین از آنجایی که شما برای انجام کارهایتان از همان عضلات استفاده می کنید، مطمئن باشید که با ورزش دادن ، آنها را تحت فشار قرار نمی دهید.

عضلات قوی و مفاصل متورم خیلی هم مفید نیستند. بطورکلی درد و خستگی از علائم هشداری هستند که شما ممکن است آنها را خیلی زیاد تجربه کنید.

بهبود ظاهر بدن : ظاهر بدن اشخاص می تواند حاصل ترکیبی از فرم فیزیک بدن ،وزن و چیزهای زیاد دیگری باشد. شانس و ژنتیک نیز ممکن است از عوامل کلیدی باشند ولی شما می توانید شکل و ظاهر بدنتان را با چیزهایی مثل رژیم غذایی، انعطاف پذیری ، نحوه استقرار بدن و تقویت بدن بهتر کنید.

بعبارت دیگر، ورزش می تواند آنچه که شما بدنبال آن هستید، تامین نماید. کلید موفقیت برای بهبود ظاهر بدن، داشتن ا نتظارات منطقی است.

تعداد اندکی ازافراد بخاطر انتخاب الگوهای ورزشی سخت ، همواره دچار اشتباه می شوند. ولی چیزهایی مثل کشش عضلات و نحوه استقرار بدن می توانند در طولانی مدت شکل و ظاهر بدن را بهبود بخشند.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟
اگر از همان ابتدا بر روی عضلات شکمتان کار نکنید، ورزش مفید نخواهد بود. وقتی نوشابه های وسوسه انگیز را مصرف می کنید، شکمتان به شکل یک طبل در می آید. و از آنجا که سنگینی وضعف عضلات شکم مجموعا” در اکثر افراد نخاعی وجود دارد ، کاهش وزن به تنهایی نمی تواند مشکلی را حل کند .

بنابراین وقتی که شما در حال کم کردن وزن خود هستید، سعی کنید که حالت بدن خودتان را نیز بهتر نمائید. اگر حالت بدن شما خوب باشد، شکم شما نیز بهتر بنظر می رسد، و در نتیجه بلندتر و مسلط تر دیده می شوید و ازنظر دیگران نیزشما سالم ، جذاب، متناسب و فعال خواهید بود.

سلامتی وضعیت تنفسی و قلبی – عروقی یکی از شکل های رایج ورزشی که در مورد برنامه های سلامت قلب و عروق و وضع تنفس که از طریق تلویزیون پخش می شود ، اجرای حرکات ریتمیک ( شبیه مشق های نظامی ) با لباسهای ورزشی کشباف است.

خوشبختانه، این حرکات تنها فعالیت های هوازی هستند که می توانند باعث تقویت قلب شده و استقامت شما را افزایش داده و خطر بیماریهای قلبی را کاهش می دهند.

برای اجرای تمرینات هوازی، باید بسیاری از عضلات بدنتان با قدرت کافی کار کنند تا میزان ضربان قلب و تنفس شما افزایش پیدا کند.

متاسفانه در اثر آسیب نخاعی اکثرماهیچه های اصلی پاها دچار ضایعه می شوند. در نتیجه این موضوع باعث می گردد، نبض شما به اندازه لازم نتواند افزایش یابد. در اکثر افراد دارای ضایعه T6 به بالا، سیستم خودکار عصبی نیز بد کارمی کند، که این مسئله نیز به مشکل عدم افزایش نبض افزوده می شود و به همین علت بدن این افراد به سختی عرق می کند و در نتیجه در طول تمرینات نمی تواند خنک شود. خوشبختانه ، تحقیقات جدید نشان می دهد که ورزشهای آرام و هوازی نیز تاثیرات بسیار خوبی دارند. حتی تمریناتی که شدت آنها به اندازه ای باشد که باعث سرزندگی و سرحال شدن فرد شوند. موجب افزایش استقامت و سلامت قلب و عروق می گردند. ضرورتی ندارد که شما تا حدود زیادی خودتان را حرکت دهید.

می توانید دستان خودتان را بطور دورانی بچرخانید. می توانید به شنا کردن ، یا ورزشهای گروهی با ویلچر بپردازید و از ویدئوهای مربوطه استفاده کنید و یا حتی در کلاسهای ورزشهای هوازی شرکت نمائید.

حتی یک بار گردش به دور پارک هم می تواند مفید باشد. موضوع مهمی که مطرح است، ایمنی می باشد. در هر زمانی که می خواهید ورزش کنید، ابتدا با پزشکتان مشورت نمائید.

بعلاوه هنگام ورزش به چیزهایی مثل سردرد ، دردقفسه سینه ، درد مفاصل ، گرفتگی عضلات ، فشار خون بالا توجه داشته باشید . البته این موارد علائم شایعی هستند که در تمام افراد ، بعلت از دست دادن مختصر آب بدن ( dehydration ) و یا ضعف غذایی دیده می شوند.

اما این علائم در مورد افرادی نخاعی باید جدی تر مورد توجه قرار گیرند. مثل اتونومیک دیس رفلکسی. مراقب باشید که در ورزش نبایستی افراط کرد.

چراکه عضلات و مفاصل شما دارای یک طول عمری هستند. در نهایت توجه داشته باشید که محلی که شما ورزش می کنید باید مناسب باشد. اگر در فضای باز است لباسهای شما بایستی متناسب با آب و هوا انتخاب شوند. همیشه نور خورشید یا محلی که در آن ورزش می کنید را در نظر داشته باشید.

همواره از آنچه که در اطراف شما وجود دارد مثل عبور و مرور وسائط نقلیه ، جمعیت مردم و غیره مراقبت نمائید ، نوشیدن آب را فراموش نکنید. در نهایت اینکه ، شما چه اقداماتی باید انجام دهید ؟ شما بایداز قبل ، بدانید که از برنامه سلامتی خودتان چه می خواهید و چطور به آن می رسید ، سپس آنر انجام دهید . اگر نه ، با مربی ، درمانگران یا کارشناسان دیگر مشورت نمائید.

از آنجا که ضایعه نخاعی می تواند در اجرای کامل برنامه سلامتی تاثیر بگذارد ، اجازه ندهید که مانع ورزش کردن شما شود . حتی اگر بخشی از برنامه کامل را انجام دهید ، بهتر از این است که هیچ قسمت از آن را انجام ندهید.

منابع و ماخذ
کتابها :
رضوانی ، کاظم ، ورزش و سلامتی ، ۱۳۸۷ .
قنایی ، علی ، انحراف اجتماعی و ورزش ، ۱۳۸۷ .
جمشیدی ، محمد ، ورزش اوقات فراغت ، ۱۳۸۹ .
گائینی ، عباس و رجبی حمید (۱۳۸۶) – آمادگی جسمانی ، چاپ چهارم – انتشارات سمت .

مقاله :
کاشی ، عباس ، هدف از ورزش درافراد نخاعی ، انتشارات مرکز ضایعات نخاعی جانبازان سال ۱۳۸۷ .
ترجمه:عزیزی ،سارا ،نقش ورزش و فعالیتهای فیزیکی مناسب برای افراد معلول “-برگرفته از سایت http://www.sportanddev.org- انتشار سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان-آبان ۸۷
منبع : مقاله ” نقش ورزش و فعالیتهای فیزیکی مناسب در پیشگیری از بیماریها در افراد دچار ضایعه نخاعی ” -مولفان:زهرا دشتی دوست بوشهری ،راضیه رحمانی ،عاطفه مرادی ،مریم محمدی اسماعیلی ،شهلا حیدری آزاد - -انتشار در سومین کنفرانس اینترنتی با عنوان ورزش و آسیب نخاعی -تیرماه ۱۳۹۱-برگزارکنندگان :مرکز ضایعات نخاعی جانبازان،انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران ،فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 13:31 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
تاثیر ورزش در کاهش عوارض ثانویه در افراد دچار آسیب نخاعی

فاطمه کبیریان

کارشناس فیزیوتراپی

Fateme.kabirian@gmail.comمقدمه
ضایعات نخاعی منجر به اثرات روانی و جسمی گسترده ای می گردد که از جمله می توان به جذب استخوان ها،[i] [ii] [iii] تغییرات هورمونی [iv] [v] [vi] و تغییر درترکیب بدن [vii] اشاره نمود.

در آمار جهانی سالیانه تعداد افرادی که به این ضایعات مبتلا می گردند متغیر است اما تقریبا ۲۸٫۵ تا ۴۰ نفر از هر یک میلیون نفر را شامل می گردد .فلج چهار اندام که در نتیجه آسیب های گردنی است ۵۶% و فلج دو پا که در نتیجه آسیب نخاع سینه ای است %۴۴ را به خود اختصاص میدهند. شایع ترین علت این آسیب ها تصادفات می باشد(%۵۰-۴۳) ونیز آسیب های ورزشی، سقوط از ارتفاع و اعمال خشونت ها از سایر عوامل می باشند.[viii] [ix] جمعیت بیماران مرد چهار برابر تعداد بیماران زن می باشد، و شیوع آسیب ها در بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی در هر دو جنس بیشترین مقدار را دارد.[x] از آنجا که ابتلا به ضایعات نخاعی بیشتر در جوانان می باشد و امید به زندگی از بعد از جنگ جهانی دوم در بین این افراد بالاتر رفته است ضروری است که توجه ویژه ای به این حوزه داشت و تا حد ممکن استرتژی هایی را به کار برد تا از مشکلات این افراد کاسته شود. به این منظور باید تحرک این افراد افزایش یابد تا توانمندی های عضلانی و استخوانی آنها حفظ گردد.

پوکی استخوان

پوکی استخوان یکی از شکایت های اصلی بیماران ضایعه نخاعی است.[xi] آسیب عصبی و بی تحرکی حاصل از آن منجر به از دست دادن استخوان ها به صورت اولیه و شدید می شود. [xii] [xiii] طی ماه های اول بعد از ضایعه نخاعی مواد معدنی موجود در استخوان در نواحی دچار مشکل شده و مخصوصا در بخش هایی از اسکلت که وزن تحمل می کنند مثل انتهای استخوان ران و ابتدای استخوان ساق پا که غنی از استخوان ترابکولار(اسفنجی) هستند تحلیل می رود. [xiv]

در صورتی که نواحی دیافیز(بین دو صفحه رشد) استخوان ران و ساق که بیشتر از جنس استخوان فشرده هستند نسبتا بدون تغییر باقی می مانند. [xv] طبق گزارش ویلمت و همکارانش [۱] که با استفاده از تکنیک DEXA [2] از استخوان ها در افراد ضایعه نخاعی عکس تهیه می کردند کاهش در محتوای معدنی استخوان در طی یکسال بعد از آسیب در نواحی غنی از استخوان اسفنجی ماهیانه %۴ و در نواحی غنی از استخوان فشرده ماهیانه %۲ است.{۷} این تفکیک واضح در تحلیل دانسیته مواد معدنی استخوان بین استخوان اسفنجی و فشرده با استفاده از روش pQCT[3] نیز تایید می شود. [xvi] [xvii] اما ستون فقرات کمری از این روند مستثنی است و در حالی که به طور عمده از استخوان اسفنجی تشکیل شده است هیچ کاهشی در مقدار مواد معدنی اش در ضایعات نخاعی رخ نمی دهد.[xviii] [xix] [xx] [xxi] نشان داده شده که علت تحمل وزن مداوم توسط ستون فقرات کمری طی استفاده از ویلچر می باشد.[xxii]

اگر چه علت دقیق اختلال استخوانی در بیماران ضایعه نخاعی هنوز شناخته نشده است فاکتورهای احتمالی موثر در این روند شامل کاهش نیروهای مکانیکی وارده به استخوان، [xxiii] [xxiv] اختلالات گردش خون ناشی ازآسیب وارده که روی تمایز سلول های استخوانی موثر است،[xxv] و ناکارامد بود هورمونی [xxvi] می باشد.

طی چند ماه اول پس از آسیب آزاد شدن فاز معدنی استخوان موجب هموستاز کلسیم میشود. [xxvii] افزایش کلسیم خون[۴] و افزایش کلسیم ادرار[۵] منجر به پیشرفت سنگ کلیه وتغییرات در مشخصات هورمون های مرتبط با کلسیم می شود.[xxviii] [xxix] داده های بافت شناسی نشان می دهند که علت اصلی از دست رفتن استخوان، افزایش تحلیل استخوانی توسط استئوکلاست هاست.

بررسی مارکرهای بیوشیمیایی استخوان نشان می دهد که از هفته های اول بعد از آسیب تحلیل استخوان به طور مداوم انجام می شود و اوج این تحلیل بین هفته های دهم تا شانزدهم می باشد. [xxx] بعد از یک سال همچنان مارکرهای تحلیل استخوان مثل هیدروکسی پرولین و دئوکسی پرولین در سطح بالایی باقی می مانند و همزمان مارکرهای تشکیل استخوان تنها افزایش کوچکی نشان می دهند. این ناهماهنگی و عدم تعادل بین تشکیل و تحلیل استخوان علت پوکی استخوان است. [xxxi]

رویکرد توان بخشی

ضایعات نخاعی منجر به بی حرکتی فرد و در نتیجه کاهش قدرت انقباض عضلانی وتغییر در وارد شدن نیروهای جاذبه ای وارده به اسکلت می شود.به منظور محدود کردن از دست رفتن استخوان به دنبال این وضعیت می توان از تکنیک های توان بخشی که منجر به تحریک استخوان به منظور بازسازی در حد ممکن می شود بهره برد.

مطالعه جان ، انجام ورزش شدید به منظور کمک به حفظ توده استخوانی اندام فوقانی در افراد ضایعه نخاعی را پیشنهاد می دهد.این نوع ورزش باعث توقف از دست رفتن مواد معدنی اندام تحتانی نمی شود. افراد دچار ضایعه نخاعی در هنگام شروع برنامه ورزشی باید احتیاط کنند .افزایش در شدت ورزش اندام فوقانی ممکن است به شانه درد منجر گردد.همچنین می تواند باعث آسیب به مفاصلی شود که فرد برای هدایت ویلچر یا به منظور جابجا شدن استفاده می کند.میتوان به منظور تنظیم برنامه ورزشی از فیزیوتراپیست کمک گرفت.به منظور تقویت استخوان ها می توان از این موارد استفاده نمود: قاب ایستادن و بندهای محکم کننده، تردمیل، پارااستپ[۶] و تحریک کننده های الکتریکی.مشکل این تمرینات در هزینه ها، ضرورت طولانی بودن دوره انجام آنها و وقت گیر بودن آنها و مشکل جا دادن آنها در برنامه روزانه فرد است. همچنین در صورتی که استخوان ها تحلیل رفته و نازک شده باشند احتمال شکستگی وجود دارد.[xxxii]

————————————————————————————————————-

[1] Wilmet et al

[2] Dual Energy X-ray Absorptiometry

[3] Peripheral Quantitative Computed Tomography

[4] Hypercalcemia

[5] Hypercalciuria

[6] Parastep

reference

[i] Biering-Sfrensen F, Bohr H, Schaadt O. Bone mineral content of the lumbar spine and lower extremities years after

spinal cord lesion. Paraplegia 1988; 26: 293–۳۰۱٫

[ii] RobertsD et al. Longitudinal study of bone turnover after acute spinal cord injury. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:

415–۴۲۲٫

[iii] Maı¨moun L et al. Changesin osteoprotegerin/RANKL system, bone mineral density and bone biochemical

markersin patientswith recent spinal cord injury. Calcif Tissue Int 2005; 76: 404–۴۱۱٫

[iv] Shetty KR, Sutton CH, Mattson DA, Rudman D. Hyposomatomedinemia in quadraplegic men. AmJ Med Sci 1993;

305: 95–۱۰۰٫

[v] Bauman WA et al. Blunted growth hormone response to intravenous arginine in subjects with a spinal cord injury.

HormMetab Res 1994; 26: 149–۱۵۳٫

[vi] Maı¨moun L et al. Androgensand growth factorsare not associated to the bone resorption process in men with

recent spinal cord injury: a cross-sectional study. Spinal Cord 2005 (in press).

[vii] Wilmet E, Ismail AA, Heilporn A, Welraeds D, Bergmann P. Longitudinal study of the bone mineral content and of

soft tissue composition after spinal cord section. Paraplegia 1995; 33: 674–۶۷۷٫

[viii] Acton PA, Farley T, Freni LW, Ilegbodu VA, Sniezek JE, Wohlled JC. Traumatic spinal cord injury in Arkansas,

1980 to 1989. Arch Phys Med Rehab 1993; 74: 1035–۱۰۴۰٫

[ix] Schingu H, Ohama M, Ikata T, Katoh S, Akatsu T. A nationwide epidemiological survey of spinal cord injuries in

Japan from January 1990 to December 1992. Paraplegia 1995; 33: 183–۱۸۸٫

[x] Hartkopp A, Bronnum-Hansen H, Seidenschnur AM, Biering-Sorensen F. Survival and cause of death after

traumatic spinal cord injury: a long-term epidemiological survey from Denmark. Spinal Cord 1997; 35: 76–۸۵٫

[xi] Minaire P, Meunier PJ, Edouard C, Bernard J, Courpon P, Bourret J. Quantitative histological data on disuse

osteoporosis, comparison with histological data. Calcif Tissue Int 1974; 17: 57–۷۳٫

[xii] Garland DE et al. Osteoporosis after spinal cord injury. J Orthop Res 1992; 10: 371–۳۷۸٫

[xiii] Leslie WD, Nance PW. Dissociated hip and spine demineralization: a specific finding in spinal cord injury. Arch Phys

Med Rehab 1993; 74: 960–۹۶۴٫

[xiv] Dauty M, Perrouin-Verbe B, MaugarsY, Dubois C, Mathie JF. Supralesional and sublesional bone mineral density in

spinal cord-injured patients. Bone 2000; 27: 305–۳۰۹٫

[xv] Nance PW, SchryversO, Leslie W, Ludwig S, Krahn J, Uebelhart D. Intravenouspamidronate attenuatesbone density

loss after acute spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab 1999; 80: 243–۲۵۱٫

[xvi] Frey-Rindova P, De Bruin ED, Stussi E, Dambacher MA, Dietz V. Bone mineral density in upper and lower

extremities during 12 monthsafter spinal cord injury measured by peripheral quantitative computed tomography. Spinal

cord 2000; 38: 26–۳۲٫

[xvii] Eser P et al. Relationship between the duration of paralysis and bone structure: a pQCT study of spinal cord

injured individuals. Bone 2004; 34: 869–۸۸۰٫

[xviii] Pearson EG, Nance PW, Leslie WD, Ludwog S. Cyclical etidronate: itseffect on bone density in patientswith acute

spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab 1997; 78: 269–۲۷۲٫

[xix] Bedell KK, Scremin AME, Perell KL, Kunkel CF. Effects of functional electrical stimulation-induced lower extremity

cycling on bone density of spinal cord-injured patient. Am J Phys Med Rehab 1996; 75: 29–۳۴٫

[xx] Szollar SM et al. Bone mineral density and indexes of bone metabolism in spinal cord injury. AmJ Phys Med Rehab

1998; 77: 28–۳۵٫

[xxi] Jones LM, Legge M, Goulding A. Intensive exercise may preserve bone mass of the upper limbs in spinal cord

injured malesbut does not retard demineralisation of the lower body. Spinal Cord 2002; 40: 230–۲۳۵٫

[xxii] Kunkel CF, Scremin E, Eisenberg B, Garcia JF, Roberts S, Martinez S. Effect of ‘standing’ on spasticity, contracture,

and osteoporosis in paralysed males. Arch Phys Med Rehab 1993; 74: 73–۷۸٫

[xxiii] Zerwekh JE, Ruml LA, Gottschalk F, Pack CYC. The effects of twelve weeks of bed rest on bone histology,

biochemical markersof bone turnover, and calcium homeostasis in eleven normal subjects. J Bone Miner Res 1998; 13:

594–۱۶۰۱٫

[xxiv] Vico L et al. Effectsof long-term microgravity exposure on cancellousand cortical weight-bearing bonesof

cosmonauts. Lancet 2000; 355: 1607–۱۶۱۱٫

[xxv] Chantraine A, Van Ouwenaller C, Hachen HJ, SchinasP. Intramedullary pressure and intra-osseous phlebography in

paraplegia. Paraplegia 1979; 17: 108.

[xxvi] Naftchi NE, Viau AT, Sell GH, Lowman EW. Pituitarytesticular axis dysfunction in spinal cord injury. Arch Phys Med

Rehab 1980; 61: 402–۴۰۵٫

[xxvii] Bergmann P, Heilporn A, SchoutensA, Paternot J, Tricot A. Longitudinal study of calcium and bone metabolism in

paraplegic patients. Paraplegia 1977–۷۸; ۱۵: ۱۴۷–۱۵۹٫

[xxviii] Vaziri ND, Pandia MR, Segal JL, Winer RL, Eltari I, Brunneman S. Vitamin D, parathormone, and calcitonin

profiles in persons with long-standing spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab 1994; 74: 960–۹۶۴٫

[xxix] Mechanick JI, Pomerantz F, Flanagan S, Stein A, Gordon WA, Ragnarsson KT. Parathyroid hormone suppression in

spinal cord injury patients is associated with the degree of neurologic impairment and not the level of injury. Arch Phys

Med Rehab 1997; 78: 692–۶۹۶٫

[xxx] Uebelhart D, Hartmann D, Vuagnat H, Castagnier M, Hachen HJ, Chantraine A. Early modificationsof biochemical

markers of bone metabolism in spinal cord injury patients. A preliminary study. Scand J Rehab Med 1994; 26: 197–۲۰۲٫

[xxxi] Pietschmann P, Pils P, Woloszczuk W, Maerk R, Lessan D, Stipicic J. Increased serum osteocalcin levels in patients

with paraplegia. Paraplegia 1992; 30: 204–۲۰۹٫

[xxxii] Jones LM, Legge M, Goulding A. Intensive exercise may preserve bone mass of the upper limbs in spinal cord

injured malesbut does not retard demineralisation of the lower body. Spinal Cord 2002; 40: 230–۲۳۵٫
منبع : مقاله ” تاثیر ورزش در کاهش عوارض ثانویه در افراد دچار آسیب نخاعی ” -مولف:فاطمه کبیریان -انتشار در سومین کنفرانس اینترنتی با عنوان ورزش و آسیب نخاعی -تیرماه ۱۳۹۱-برگزارکنندگان :مرکز ضایعات نخاعی جانبازان،انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران ،فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, آسیب نخاع


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:29 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
طناب نخاعی در واقع امتداد سیستم عصبی مرکزی است و نقش مهمی را در انتقال پیام های عصبی بین مغز و اندامها دارد . امروزه ثابت شده است ، تنها ویتامینی که تاثیر زیادی در سلامت طناب نخاعی دارد ، ویتامین B12 است . این ویتامین که “کوبالامین” نامیده می شود، اثر مهمی در در حفظ سلامت نخاع دارد . بطوری که کمبود این ویتامین می تواند باعث کم خونی و بروزعلائم مربوط به بیماریهای نخاع شود .
نقش ویتامین B12 در بدن

ویتامین B کمپلکس که حاوی ویتامین B12 است به انجام واکنش های شیمیایی مختلف بدن کمک می کند. تحقیقات گسترده ی انجام شده ، نشان داده اند که ویتامین B12 برای انجام دو واکنش مهم بدن مورد نیاز است. یکی واکنشی که توسط آنزیم هموسیستئین متیل ترانسفراز (homocysteine methyltransferase enzyme ) انجام می شود و در ساخت DNA مورد نیاز می باشد و واکنش دوم ، واکنش متیل مالونیل کوآ موتاز (ethylmalonyl-CoA mutase ) است که انجام آن برای هضم برخی از انواع اسیدهای چرب ضروری لازم است . کمبود ویتامین B12، بر روی هر دو نوع واکنش تاثیر می گذارد . زمانی که هموسیستئین متیل ترانسفراز تحت تاثیر قرار می گیرد ، منجر به کم خونی مگالوبلاستیک می گردد که نوعی کم خونی حاصل از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول های قرمز خون است . دانشمندان بر این عقیده اند که وقتی واکنش متیل مالونیل کوآ موتاز قادر به اجرا نباشد ، منجر به تجمع غیر طبیعی چربی در طناب نخاعی می شود ، که می تواند بر روی اعصاب این ناحیه تاثیرگذار باشد .

نشانه های کمبود ویتامین B12

علائم عصبی حاصل از کمبود ویتامین B-12 اصطلاحا”، ” زوال ترکیبی و تحت حاد طناب نخاعی” نامیده می شود . دلیل این که این بیماری ” ترکیبی” نامیده شده این است که می تواند هم اعصاب حسی و هم اعصاب حرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. نشانه های درگیر شدن اعصاب حسی شامل کرختی و گزگز اندامها و علائم درگیر شدن اعصاب حرکتی عبارتند از: ضعف عضلانی، بد فرمی و سفت شدن عضلات. از نشانه های دیگر کمبود ویتامین B-12 می توان به ضعیف شدن بینایی، افسردگی، جنون، خواب آلودگی و عدم تعادل به هنگام راه رفتن اشاره نمود .

علل کمبود B12

کمبود ویتامین B12 درایالات متحده نسبتا” نادر است . این ویتامین تنها در فراورده های حیوانی یافت می شود . بنابراین افراد ی که گیاهخوار هستند ، بیشتر در معرض کمبود آن قرار دارند . کم خونی شدید و مهلک ، نوعی اختلال ایمنی خودکار دستگاه گوارش محسوب می شود که منجر به سوء جذب این ویتامین می گردد . افرادی که عمل جراحی روده داشته اند و کسانی که مبتلا به عوارضی مانند بیماری سلیاک (celiac ) یا بیماری کرون (Crohn’s disease ) هستند ، ممکن است در جذب این ویتامین دچار مشکل باشند. به ندرت دیده شده که یک کرم در روده بتواند به اندازه ای از این ویتامین مصرف کند که بدن را با مشکل کمبود این ویتامین مواجه کند .

تشخیص و درمان

پزشکان شک دارند که تنها وجود کم خونی و وجود سلول های قرمز خون بزرگ به تشخیص کمبود ویتامین کمک کند . اما مشاهده ی علائم و نشانه های این بیماری می تواند به تشخیص این بیماری کمک زیادی کند. همچنین آزمایشات آنتی بادی می تواند در تشخیص کم خونی های خطرناک مورد استفاده قرار گیرد. بطورکلی متداول ترین روش درمان کمبود ویتامین B12 مصرف خوراکی یا تزریق مکملهای آن است. با این حال ، در بسیاری از موارد ، بیماریهای مربوط به نخاع به طور کامل برگشت پذیر نیست.

منبع مورد استفاده :

مقاله :” Vitamins That Are Good for the Spinal Cord” – نوشته : Sriram Ramgopa, ، دوم سپتامبر۲۰۱۱ – اقتباس از سایت : http://www.livestrong.com- ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com) – اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ -انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, نخاع و ترمیم آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:28 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
سارکا جونیا میلر از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک نویسنده مستقل بوده و سردبیر فعالیت می کند . او به مدت چهار سال به عنوان یک مربی شخصی فعالیت داشته و از مراکزی مانند AFAA و NASM گواهی نامه گرفته است . همچنین به عنوان یک مربی آزاد ، در چند مرکز مشغول به کار بوده است . اما کار رسمی او در رشته آمادگی جسمانی از سال ۲۰۰۰ آغاز و به عنوان مربی هنرهای رزمی، یوگا و ورزشهای گروهی شروع به فعالیت نمود . از فارغ التحصیل دانشگاه سیراکیوز است.
آسیبهای نخاعی می توانند بر روی هر یک از ۳۰ بخش ستون فقرات ، از جمله هشت مهره گردنی ، ۱۲ مهره سینه ای، پنج مهره کمری و پنج مهره خاجی تاثیر بگذارند . در هر حال ، بر اساس اعلام وب سایت مرکز ملی فعالیت های جسمی و معلولیت ایالات متحده شدیدترین صدمات ، به طور معمول در ناحیه گردن بین مهره پنجم و هفتم گردنی ، در قسمت فوقانی پشت مهره هفتم و بین مهره چهارم تا هفتم سینه ای ، در قسمت میانی پشت بین مهره دهم سینه ای تا مهره دوم کمری رخ می دهند.
اما نکته مهمی که در رابطه با اجرای تمرینات ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد این است که : بطورکلی تمرینات توان بخشی بدون در نظر گرفتن نوع آسیب حتما” باید توسط فیزیوتراپیست ها تجویز شوند .

تجهیزات مورد نیاز برای انجام تمرینات روی تشک
تشکهای مخصوصی که در طول دوره توانبخشی برای انجام تمرینات افراد نخاعی مورد استفاده قرار می گیرند ، شبیه تشکهای مخصوص یوگا ، کشش و یا تشکهای Pilates ( شکل زیر ) که روی زمین قرار می گیرند ، نیستند .


بلکه این تشکها در واقع میزهایی هستند که روی آن تشک قرار می گیرد . این میزها ازروی کف زمین بلند می شوند و قابلیت تنظیم دارند ، اغلب آنها یک محور دستی دارند ( شبیه صندلی آرایشگاه ها ) که بوسیله ی آن می توان ارتفاع را به راحتی کم وزیاد نمود . برخی از این میزها یا سکوها از طریق تغییردادن ارتفاع پایه ، قابل تنظیم هستند .
با استفاده از این میزها می توان انواع تمرینات اعم از تمرینات تنفسی ، تمرینات مربوط به فعالیت اندامهای مختلف ، تمرینات تقویت کننده ی ماهیچه های مرکزی بدن و غیره را انجام داد .


تمرینات تنفسی روی تشک
تمرینات تنفسی روی میز های تشک دار که برای افراد مبتلا به آسیبهای نخاعی توصیه می شوند ، همان تمریناتی هستند که بر روی پیلاتیزها انجام می شوند . تمرینات تنفسی باعث کاهش تنش در ناحیه گردن فردشده و می توانند میزان آگاهی او را افزایش دهند. شما می توانید این تمرینات را در حالت خوابیده به پشت یا پهلو و با اجرای تنفس عمیق از راه بینی انجام دهید بطوری که قفسه سینه تان به سمت بیرون وپهلو و پشت حرکت کند . وقتی شما عمل دم ( نفس کشیدن ) را انجام می دهید ، گردن خود را راحت وشل نگه دارید و به ماهیچه های شکم خود طوری فشار بیاورید که ناف تان به سمت ستون فقرات خود برود .
تمرینات مربوط به فعالیت اندامهای مختلف
برخی از تمرینات روی تشک ، با هدف بهبود توانایی عملکردی بیمار انجام می شوند . شما می توانید تمرینات روی تشک را برای کمک به اجرای حرکاتی مانند غلتیدن یا نشستن انجام دهید. از جمله ی این تمرینات می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- غلتیدن پهلو به پهلو ضمن پوشیدن اسپلینت آرنج
- غلتیدن به یک پهلو و قرار دادن ساعد روی میز تشک دار برای قرار گرفتن در حالت نیم خیز
- غلتیدن به هر روشی که به سمت پهلو باشد و استفاده از هر دو ساعد برای بلند کردن بدن به سمت بالا و قرارگرفتن در حالت نشسته .
تقویت ماهیچه های اصلی بدن
ماهیچه های اصلی بدن ، پشتیبانی از ستون فقرات را به عهده دارند . تقویت این ماهیچه ها که از طریق اجرای تمرینات روی میز های تشک دارانجام می شود ، در طول دروه توانبخشی بسیار مفید هستند. این تمرینات معمولا” در حالت خوابیده به پشت و با انقباض عضلات شکمی انجام می شود و با انجام آنها تراز قفسه سینه و همچنین گردن ، تیغه های شانه و عضلات تحتانی پشت حفظ می شود . از جمله این تمرینات می توان به بالا بردن دستها و خم کردن و آزاد کردن آنها و تمرینات سر اشاره نمود . برای اجرای تمرینات مربوط به ماهیچه های اصلی ، ورزش های خاص وجود دارند که فیزیوتراپیست ها می توانند آنها را به شما آموزش دهند .

برنامه
معمولا” در یک برنامه کامل توانبخشی که برای بیماران مبتلا به آسیب نخاعی ارائه می شود ، برای سه تا چهار روز در هفته ، یکسری جلسات ورزشی گنجانده شده است . بعضی از تمرینات می توانند بخشی از برنامه های خانگی شما باشند ، اما برخی دیگر نیاز به تجهیزات خاص و نظارت دارند . اما باید توجه داشت که تمرینات مربوط به قلب و همچنین تمرینات قدرتی و تمرینات استقامتی عضلات نیز بخشی از این برنامه محسوب می شوند . دستگاه هایی مانند ” Equalizer ” و” Upper tone ” درست مانند میزهای تشک دار از قسمتهای متداول تجهیزات در دوره ی توانبخشی هستند .
References
• The National Center on Physical Activity and Disability: Spinal Cord Injury and Exercise
• PhysiotherapyExercises.com: Physiotherapy Exercises for People With Spinal Cord Injuries and Other Neurological Conditions
• The National Center on Physical Activity and Disability: Exercise/Fitness — Pilates for Individuals with Spinal Cord Injury
این مقاله در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ توسط کرایک اریکسون به روز رسانی شده است .

منبع مورد استفاده :
مقاله :” MAT EXERCISES FOR A SPINAL CORD INJURY PATIENT “ – نوشته : نوشته ی :Miller Sarka-Jonae, ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۱ – اقتباس از سایت : http://www.livestrong.com- ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی

( e mail : ohealth2007@yahoo.com) – اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ – انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, نخاع و ترمیم آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:26 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
مهمترین تجهیزات مورد نیاز بعد از آسیب نخاعی

تجهیزاتی که پس از آسیب نخاعی مورد استفاده می گیرند ، بسته به وضعیت ثبات مهره های آسیب دیده و سطح ضایعه نخاعی متفاوت هستند . شما هر گونه سئوالی در مورد تجهیزات و یا علت استفاده از آنها داشته باشید ، می توانید از پرستار و یا سایر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی خود بپرسید . اما بطورکلی عمده ی تجهیزاتی که در این خصوص بکار می روند ، از قرار زیرند :
- تخت با قابلیت خم شدن : این تخت دارای یک یا دو تشک است و می تواند مختصری در حالت شیبدار قرار گیرد ، بطوری که سر بالاتر از پاها قرار گیرد . این تختها طوری طراحی شده اند که اجازه می دهند تا بتوان وزنه های کشش را از آنها آویزان نمود .
- ست سرخرگی (Arterial Line ) : لوله ای که در داخل یک سرخرگ کار گذاشته می شود و برای اندازه گیری فشار خون و خون گیریهای مورد نیاز جهت انجام آزمایشات خون مورد استفاده قرار می گیرد.
- ست سرم داخل وریدی (IV) و مایعات داخل وریدی : یک لوله در داخل رگ برای دادن مایعات و دارو به بیمار قرار داده است.
- مانیتور شاخص وضعیت قلب : دستگاهی است که برای مشاهده ی وضعیت ضربان قلب، سرعت تنفس، فشار خون و سطح اکسیژن خون مورد استفاده قرار می گیرد . سیمهای دستگاه به وسیله ی قطعات های کوچکی به قفسه سینه متصل می شوند . با این دستگاه میزان ضربان قلب و آهنگ آن موردارزیابی قرار می گیرد .
- لوله معده ( لوله تغذیه ) : لوله ای است که از طریق بینی به داخل معده فرستاده می شود تا برای تامین مواد غذایی مایع یا مکش محتویات معده ، به طور مستقیم به داخل معده استفاده می شود .
- لوله تراشه : لوله ای است که از طریق بینی یا دهان ، داخل نای ( لوله هوا ) قرار داده می شود و برای کمک به تنفس و ساکشن بکار می رود .
- سوند ادرار ” فولی “ : لوله ای است که به داخل مثانه فرستاده می شود و برای تخلیه و اندازه گیری ادرار مورد استفاده قرار می گیرد .
- دستگاه ونتیلاتور یا هوا رسان : این دستگاه ها با استفاده از لوله تراشه برای کمک به تنفس فرد کاربرد دارند .
- تجهیزات کشش گردن (Cervical Traction ) : این تجهیزات برای کشش مهره های گردن و قرار دادن آنها در حالت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد . همواره هدف از کشش این است که فشار روی نخاع ومنطقه ی آسیب دیده کاهش یابد. برای این منظور حلقه های فلزی بنام (Halo crown ) و یا گیره هایی به وسیله ی یکسری پین به جمجمه بسته می شوند. سپس وزنه هائی برای کشش به آنها متصل می گردند. نباید فراموش کرد که کشش نمی تواند آسیب های ایجاد شده ی قبلی را ترمیم نماید ، اما این کار به جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر کمک می کند.
- کلار گردنی ( Cervical Collar ) : این کلارها از جنس فوم یا نوعی پلاستیک سفت هستند که در دور گردن قرار گرفته و باعث محدودشدن حرکات گردن می شوند .
- جوراب های ضد آمبولی (TEDs ): جوراب هایی سفید رنگ با خاصیت کشسانی هستند که می توانند برای جلوگیری از تجمع خون در پاها و کمک به پیشگیری از لخته شدن خون مورد استفاده قرار گیرند .
- جلیقه هالو وست ( Halo Vest ) : این جلیقه ها از جنس مواد سفت ساخته شده اند و دارای آستری پشمی هستند ( معمولا” تهیه شده از پشم گوسفند یا سایر جانوران ) که بسته به نوع آسیب فرد می توانند مورد استفاده قرار گیرند . بیماران معمولا” در حالی که آنها را می پوشند ، می توانند از تخت خود خارج شوند. این جلیقه ها می توانند استخوان های گردن را در زمان بهبودی در جای خود نگه دارند .


- SCD’s یا Kendall’s ( جوراب های مخصوص اعمال فشار یکنواخت ) : پوشش هایی پلاستیکی هستند که از طریق تنظیم باد داخل آنها ( کاهش یا افزایش باد ) به پیشگیری از لخته های خون کمک می کنند .

منبع مورد استفاده :


مقاله :” What Equipment Might You See? “ – اقتباس از سایت : http://uiortho.com - ترجمه ، تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com) – اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ -انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ
برچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, نخاع و ترمیم آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:21 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
برای ملموس تر شدن مطلب ماجرای سیستوستومی شدن خودم را به اجمال شرح می دهم.۳۰

سال پیش بر اثر اصابت ترکش به نخاعم از ناحیه ی گردن دچار آسیب نخاعی شدم. بعد از شش ماه که از سوند فولی استفاده کردم، برای تخلیه ادرار از کیسه و کاندم استفاده کردم. این روش ۲۰ سال ادامه داشت تا اینکه با انجام سونوگرافی و اسکن از کلیه ها متوجه شدم، دچار هیدرونفروز و برگشت ادرار از مثانه به کلیه شده ام. متاسفانه ۵۰ درصد از کلیه سمت چپم از کار افتاد.

بارها تذکر داده ام باید مهمترین دغدغه یک فرد نخاعی سالم نگاه داشتن کلیه هایش باشد. از آن زمان به بعد برای تخلیه ی مثانه از سوند نلاتون (یا یکبار مصرف) استفاده کردم. متاسفانه استفاده از این روش برای من که دچار تنگی مجرای ادراری بودم، با مشکلات فراوانی همراه بود، تا اینکه سه ماه پیش دیگر نتوانستم از سوند نلاتون هم استفاده کنم و راهی اتاق عمل شدم.

با پیشنهاد پزشک معالج برای تراشیدن مجرا مخالفت کردم. تجربه نشان داده، بعد از حدود شش ماه مجرا به اصطلاح دوباره گوشت می آورد و دو باره روز از نو روزی از نو. بالاجبار تن به عمل سیستوستومی دادم.عمل سیستوستومی چگونه است؟پزشک معالج با ایجاد شکاف کوچکی روی مثانه، سوند را وارد مثانه می کند و اطراف آن را بخیه می زند. زخم ایجاد شده یک ماه بعد بهبود می یابد و بیمار از این به بعد باید بین ۱۵ تا ۲۰ روز سوند فولی را تعویض نماید.

محاسن سیستوستومی فرد نخاعی دیگر محدودیتی برای نوشیدن مایعات ندارد و دیگر دغدغه برگشت ادرار از مثانه به کلیه را نخواهد داشت.فرد نخاعی دیگر مجبور نیست در شبانه روز بین ۵ تا ۶ بار از سوند نلاتون استفاده کند و مطمئن است هنگام خواب مثانه اش پر نمی شود.

معایب سیستوتومی چون فاصله ی سوند تا داخل مثانه نسبت به مجرای طبیعی خیلی اندک است، فرد مرتب دچار عفونت ادرار گردیده و مجبور به مصرف آنتی بیوتیک می شود. همچنین فرد تا ۲۴ ساعت بعد از تعویض سوند با مشکل اسپاسم مثانه و عفونت های اطراف سوند مواجه می شود.چون دیگر ادرار در مثانه باقی نمی ماند، به طور طبیعی حجم مثانه روز به روز کوچک تر می شود. موقع استحمام هم به دلیل دست و پا گیر بودن سوند فرد نخاعی با مشکلاتی مواجه می شود که البته با مدیریت صحیح و یافتن راه حل مناسب این عیب قابل اغماض است.

توصیه های من:تا زمانی که می توانید از سوند نلاتون یا هنگام سفر از سوند فولی و از راه طبیعی مجرا استفاده کنید، هرگز اقدام به عمل سیستوستومی ننمایید. ولی چنانچه مطمئن شدید دچار برگشت ادرار هستید و برای وارد کردن سوند از مجرای طبیعی با مشکل مواجه هستید، بی مهابا اقدام به سیستوستومی کرده و ترسی به دل راه ندهید. (توکلت علی ا..)برای اینکه از کِش آمدن سوند خیالتان آسوده باشد، یک کِش با پهنای ۳ سانتیمتر و به اندازه دور کمرتان بدوزید(مثل کمری زیر شلواری) و آن را روی سوند (مقداری که از مثانه بیرون مانده) قرار دهید. هر موقع که خواستید از منزل خارج شوید کیسه یا همان بَگ ادراری را داخل یک کیسه پارچه ای گذاشته و به ساق پایتان ببندید. برای اطمینان از کِش نیامدن لوله ی کیسه و به طبع آن سوند، دو نقطه از لوله را با چسب نواری (کاغذی)ضد حساسیت روی پوست پایتان بچسبانید و فیکس کنید.

مطلب ارسالی از جانباز نخاعی: رمضانعلی کاوسی


منبع : scia.ir


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, نخاع, آسیب نخاعی و درمان آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:16 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

ضايعه نخاعي چيست؟

براي فهم بهتر ضايعه نخاعي ,دانستن مطالب آسان راجع به آناتومي ستون فقرات ونخاع بسيار ضروري است.در اين قسمت خلاصه اي از آناتومي نخاع بيان مي شود.

آناتومي ستون فقرات

ستون مهره ها از قاعده جمجمه شروع شده ودر تمامي طول گردن ,تنه ,ناحيه كمري وخاجي امتداد دارد.اين ستون شامل 26 مهره به شرح زير مي باشد:7 مهره گردني ,12 مهره سينه اي , 5مهره كمري ,6 مهره خاجي و دنبالچه اي كه توسط بافت غضروفي ,رباط ها وعضلات به هم اتصال دارند .اين مجموعه ستون انعطاف پذيري را براي ثبات وحركت انسان ايجاد كرده است.نخاع كه بخشي از سيستم عصبي مركزي مي باشد در ميان اين ستون جاي گرفته و توسط آن محافظت ميشود.

 

آناتومي نخاع

نخاع در تمامي طول ستون فقرات امتداد ندارد بنابر اين تفاوت مشخصي در طول ستون فقرات وطول نخاع وجود دارد . علت اين امر به دليل تمام شدن نخاع در مرز بين مهره اول و دوم كمري مي باشد,ازاين به بعد نخاع به صورت ميله در داخل ستون فقرات وجود ندارد و به جاي آن شبكه اي نسبتا" فشرده اي از ريشه هاي نخاعي از سوراخ هاي بين مهره اي خارج مي شود به علت شبيه بودن اين رشته ها به دم اسب از آن تحت عنوان دم اسب در ساختمان نخاع نام مي برند .

 

همانطور كه ذكر شد ,نخاع به صورت ميله اي درميان ستون فقرات جاي دارد.طول نخاع دربالغين 45 سانتي متر مي باشد كه همراه با رشته هاي آن همچون شبكه  تلفني سيستم عصبي مركزي را به قسمت هاي مختلف مرتبط مي كند. بسته به محل ضايعه نخاعي ,ارتباط نواحي پايين تر از منطقه آسيب ديده با مغز مختل ميشود ومانند شبكه تلفني كه خراب شده وديگر پيامي را از هيچ سو مخابره نمي كند عمل مي نمايد.در اين حال انتقال كليه فرامين از نواحي بالاي ضايعه متوقف ميشود و درنهايت منجر به از بين رفتن كليه حس ها چون گرما ,سرما,درد و ساير حس ها نظير حس وضعيت بدن انسان وحركت ونيز اختلال دراعمال وحركات ارادي عضلات مي گردد.از طرف ديگر اعصاب باقيمانده در زير ناحيه ضايعه ديده بطور خودكار وبدون كنترل ,فراميني را به اندامهاي مختلف صادر مي كنند كه نهايتاً باعث ايجاد رفلكس هاي غير طبيعي واختلال در عملكرد روده ها و مثانه ميشود . 
به هريك از اين مباحث دربخش هاي آينده به تفكيك اشاره مي شود .

 

 

انواع ضايعات نخاعي
با توجه به مطالب ذكر شده درمورد تفاوت طول نخاع, ستون فقرات ووضعيت ريشه هاي نخاعي ودم اسب وبسته به سطح آسيب مهره اي , انواع گوناگوني از ضايعات نخاعي ميتواند اتفاق افتد.به طور كل ميتوان ضايعات نخاعي را با توجه به عوارض مختلف در اندامهاي فوقاني (دستها) وتحتاني (پا ها) در دوسطح كلي تقسيم كرد .
ضايعه نخاعي ميتواند در دو سطح اتفاق بيافتد :
1.    چنانچه  ضايعه درسطح مهره هاي سينه اي وپايين تر از آن اتفاق افتد,باعث فلج در اندامهاي تحتاني (Paraplegia) ميشود كه درنتيج فردقادر به حركت پاها نمي باشد.همانگونه كه در شكل 2-1 مشخص است , اين نوع از ضايعه نخاعي ميتواند باعث اختلالاتي نيز در عملكرد روده ,مثانه , اعمال جنسي ,عمل عضلات سينه اي وشكمي گردد.
2.    چنانچه ضايعه درناحيه نخاع گردني اتفاق افتد منجر به فلج در دو دست و دو پا (quadriplegia) ميشود. در اين صورت فرد علاوه بر اينكه قادر به حركت پا نمي باشد, نمي تواند از دست وبازوهايش نيز همچون گذشته استفاده كند ودر واقع هرچه محل ضايعه نخاعي به مغز نزديك تر باشد سطح وشدت بيشتري از ضايعه نخاعي ديده ميشود وبخش گسترده تري از ارگانها از عملكرد طبيعي خارج ميشوند.در اينجا لازم به ذكر است كه درصورت وقوع ضايعه در ناحيه مهره اول تا چهارم گردني , حيات فرد در معرض خطر جدي قرار مي گيرد وبراي ادامه زندگي بايد تحت مراقبت هاي ويژه تنفسي باشد.

ضايعه نخاعي ناقص وكامل

ضايعات نخاعي ((SCI ميتواند به دو گونه كامل ويا ناقص ايجاد شود.در موارد ضايعات نخاعي كامل , نخاع كاملا" قطع ميشود وفرد هيچ گونه حس وحركتي در زير سطوح صدمه ديده نخواهد داشت.اما درضايعات ناقص بعضي از حس ها بطور خفيف دربخش هايي از سطوح ضايعه ديده همچنان باقي ميماند,اين امر بدون دليل است كه قسمتي از نخاع سالم باقي مانده است ودر نتيجه ميتواند به صورت نافص قسمتي عملكرد خود را حفظ نمايد .


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ 


منبع :  http://www.irannokhaa.ir
برچسب‌ها: ضایعه نخاعی, ضایعات نخاعی, نخاع, ضایعه نخاعی و انواع آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:14 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
بکه ی خبرـ دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان انگلیس یک ژن کلیدی سرطان را کشف کرده اند که در ترمیم سلول های عصبی آسیب دیده موثر است.


به گزارش بی بی سی دانشمندان امیدوارند این یافته به درمان آسیب های نخاعی بینجامد و سر نخ های مهمی در باره ی چگونگی بروز سرطان در اختیار آنها قرار دهد. این ژن تنظیم و کنترل پروتئین c-jun را بر عهده دارد که مقدار آن در بسیاری از انواع سرطان ها از جمله سرطان پوست و کبد بسیار زیاد است.

دانشمندان سعی دارند با مطالعه ی پروتئین یاد شده عملکرد آن را در بافت های سالم و نا سالم دریابند. تاکنون دانشمندان متوجه شده اند هنگام آسیب دیدن سلول های عصبی میزان تولید این پروتئین افزایش می یابد.


منبع : http://www.nokha.blogfa.com/


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:13 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
جام جم آنلاین , زنی در کره جنوبی که 20 سال فلج بود پس از درمان نخاع آسیب دیده اش با سلول های گرفته شده از خون بند ناف , راه می رود.
به گزارش خبر گزاری فرانسه از سئول, ( هوانگ می سون ) , 37 ساله , از دو دهه پیش که پیشتش در تصادفی آسیب دید, فلج شده بود.


او هفته گذشته هنگامی که بار دیگر با کمک یک عصای چهار پایه ( واکر) کنفرانس مطبوعاتی که برای اعلام خبر این پیروزی بزرگ از طرف دانشمندان کره جنوبی تشکیل شده بود , راه می رفت , چشمانش پر از اشک شد.
دانشمندان کره گفته اند : این نخستین مورد اعلام شده در جهان است که بیماری دچار صدمه نخاعی با موفیت با سلول های خون بند ناف درمان شده است .

اگر چه دانشمندان کره هشدار دادند که تحقیقات بیشتر و تایید کارشناسان بین المللی لازم است اما مورد هوانگ مو می تواند پیشرفتی بزرگ در جهت درمان صدمات وارده به نخاع باشد.
استفاده از سلول های بند ناف مشکلات استفاده جنجالی از جنین در تحقیقات سلول های جنینی را نیز نخواهد داشت.

دکتر سونگ چانگ هون عضو گروه تحقیق و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ( چوسان) در شهر کوانگجو در جنوب غربی کره ی جنوبی گفت: همه ی ما از بهبود سریع حال بیمار متعجب شدیم. هوانگ در مقابل دوربین های تلویزیونی و عکاسان از صندلی چرخدار خود بلند شد و با کمک عصای (واکر) چهار پایه چند قدم به عقب و جلو برداشت.

او گفت:این برای من معجزه است. به خواب هم نمی دیدم دوباره روی پاهایم بلند شوم. تحقیقات پزشکی نشان داده است که از سلول های بند ناف می توان برای ترمیم ارگان ها یا قسمت های آسیب دیده ی بدن استفاده کرد.
با پیشرفت در این زمینه می توان بیماری هایی را که در حال حاضر درمان ناپذیر به حساب می آیند درمان کرد یا حتی شاهد تولید ارگان های جدید برای جایگزینی اعضای آسیب دیده یا از کار افتاده بود.

این سلول های خاص خون بند ناف بر خلاف سلول های جنینی در بدن فرد دریافت کننده آنها با واکنش دفاعی نامناسبی مواجه نمی شوند.
در درمان این زن در کره سلول های خاص از خون بند ناف که بلافاصله پس از تولد یک بچه منجمد و برای دوره زمانی خاص کشت شده بود جدا وسپس مستقیما" به قسمت آسیب دیده نخاع تزریق شد.

هان هون رئیس(هیستو ستم)بانک خون بند ناف مورد حمایت دولت در سئول گفت:جدا کردن سلول های خاص از خون منجمد شده ی بند ناف یفتن سلول های دارای ژن های هماهنگ با سلول های گیرنده و انتخاب جای درست بدن برای تزریق سلول ها از دشواری های فنی موجود است.

اعضای این گروه می گویند:برای تایید نتیجه ی این درمان آزمایش های بیشتری لازم است. اوه ایل هون محقق دیگر گفت:این فقط یک مورد است و ما به آزمایش ها و اطلاعات بیشترنیاز داریم.


منبع : http://www.nokha.blogfa.com/


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغبرچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, نخاع و ترمیم آن, درمان ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:11 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
فناوری تحریک الکترونیکی برای ترمیم ضایعات نخاعی ایجاد شد.
به گزارش اسوشیتد پرس پژوهشگران دانشگاه لندن از فناوری تحریک الکترونیکی کاربردی برای درمان افراد فلج در اثر آسیب به نخاع استفاده کرده اند.

در این روش الکترودهایی به بخش آسیب دیده متصل می شود به طوری که با اتصال جریان برق ضعیفی در آنها با  بافت های این بخش از بدن تعامل انجام دهد یعنی بافت ها را تحریک کنند. 
در موارد حاد بیماری و نیاز دائم به تحریک الکترونیکی الکترودهای کوچکی در بدن بیمار قرار داده می شود یا به قولی پیوند زده می شود که توسط یک منبع الکتریکی که یک  پیل کوچک است دائم تحریک می شده تا فرد فلج به تدریج قابلیت حرکت خود را بازیابد.


منبع : http://www.nokha.blogfa.com


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغبرچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, درمان ضایعات نخاعی, ترمیم نخاع


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:8 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

محققان و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به دستاوردهای چشمگیری در درمانبیماران ضایعه نخاعی دست یافتند.در نشست خبری که امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد، ابعاد این دستاورد بزرگ بین‌المللی تشریح شد.آقای دکتر لنکرانی، ضمن تاکید بر اینکه هنوز مراحل آزمون‌های انسانی این روش درمانی در حال انجام است و نباید انتظار بیش از حد داشت، اعلام کرد: نتایج عمل جراحی بر روی 9 تن از بیماران ضایعه نخاعی که با مجوز شورای اخلاق پزشکی مورد درمان قرار گرفته‌اند، مثبت است و یکی از آنها با استفاده از پارالل راه می‌رود. وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر اینکه دولت با تمام توان از این اقدام غرورآفرین متخصصان کشور حمایت خواهد کرد: اعلام کرد در صورت نهایی شدن مراحل آزمون این روش درمانی، آمادة انتقال دانش جهت درمان بیماران سایر نقاط جهان نیز هستیم. گفتنی است روش درمانی گروه پزشکی دانشگاه تهران، با استفاده از سلولهای "شوان" انجام می‌شود و روش منحصربه‌فردی است. در موارد معدودی که برخی کشورها با استفاده از روشهای دیگر، اقدام به این درمان کرده‌اند، نتایج بسیار ضعیفتری نسبت به روش انجام شده در کشورمان کسب کرده‌اند.


نکاتی در مورد پروژه درمان بیماران ضایعه نخاعی 

  برخی آمارها:

 نظر به اینکه 2100 نفر از جانبازان جنگ تحمیلی دچار ضایعات نخاعی هستند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف، برآورد می‌شود که بیش از 70000 نفر بیمار ضایعه نخاعی در کشور وجود داشته باشد. 

معرفی پروژه: 

پروژه "سلول‌درمانی" برای ترمیم ضایعات نخاعی به شرح ذیل در مجتمع بیمارستان امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع شده است: 

مرحله اول:

 آزمون حیوانی از ابتدای سال 1381 پس از انجام مطالعات اولیه مدلسازی ضایعات نخاعی در موش شروع شد. برای انجام مطالعات حیوانی 33 موش در نظر گرفته شد و در آنها ضایعات نخاعی ایجاد گردید که موش‌ها از کمر به پایین دچار فلج شدند. سلول‌های مورد نظر از موش گرفته، کشت و تکثیر شدند و نهایتاً پس از انتقال سلول‌ها به نخاع موش‌های آسیب‌دیده، بهبود و پیشرفت روزانه در موش‌ها مشاهده شد و پس از 60 روز موش‌ها قادر به حرکت بودند و در مقایسه با گروه کنترل، بهبود چشمگیری مشاهده گردید به گونه‌ای که موش‌ها قادر به دویدن و حرکت دم بودند. پس از موفقیت در آزمون حیوانی در پایان سال 1382 مقاله مربوط در یک مجله معتبر بین‌المللی به چاپ رسید. 


مرحله دوم:

 بررسی زیادی در رابطه با بی‌خطر بودن بکارگیری این روش بر روی انسان انجام شد و همچنین برای کسب توانایی رشد سلول‌های انسانی که از خود فرد گرفته می‌شود تلاش‌های بسیاری صورت گرفت (مزیت استفاده از سلول‌های خود فرد آن است که احتمال پس‌زدن پیوند تقریباً به صفر میل می‌کند). برای انجام این اقدام بر روی انسان، مجوز کمیته اخلاق پزشکی دریافت گردید و این پروژه تحت حمایت مادی و معنوی دفتر همکاریهای فناوری قرار گرفت و از بهمن‌ماه سال 1384 این اقدام درمانی برای اولین داوطلب انجام شده است.

مشخصات و شرایط چهار بیمار اول ضایعه نخاعی که مورد درمان قرار گرفته‌اند به شرح زیر است. البته تعداد کل بیمارانی که تا کنون عمل جراحی بر روی آنها انجام شده است، 9 نفر است: 
1
-  آقای م.ع.  (36ساله جانباز 70% در سال 1366) زمان عمل بهمن 84. شرایط قبل از عمل: بی‌اختیاری ادرار و مدفوع، فلج کامل اندام‌های تحتانی و بدون حس و حرکت. شرایط بعد از عمل: کنترل کامل ادرار و مدفوع، بهبود حرکت و برگشت کامل حس سطحی و عمقی تا نوک انگشتان پا.

 2-  آقای ا. ق. (40 ساله سقوط از بلندی در سال 1382) زمان عمل اسفند84. شرایط قبل از عمل: دارای ضایعه نخاعی گسترده و فلج کامل از ناف به پایین، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع و بدون حس و حرکت. شرایط بعد از عمل: بازگشت حس سطحی تا مقعد و حس عمقی تا نوک انگشتان، بازگشت حس اجابت مزاج.

 3-  خانم ز.ف. (27ساله سقوط از بلندی در سال 1372) زمان عمل اسفند1384 شرایط قبل از عمل: بی‌اختیاری ادرار و مدفوع و بی‌حسی سطحی و عمقی از بالای ران، ضعف عضلانی لگن ران و ساق پا. شرایط بعد از عمل: برگشت حس کامل (حسی و عمقی) پای چپ و پای راست تا زیر زانو، افزایش قدرت ران راست و چپ، افزایش حجم مثانه، راه رفتن با استفاده از پارالل به میزان 8متر.

 4-  خانم ه. ح. (26 ساله تصادف اتومبیل در سال 1380) زمان عمل شانزدهم اردیبهشت 1385. شرایط قبل از عمل: شرایط بعد از عمل: شایان ذکر است که تا کنون عوارض جانبی ناشی از عمل پیوند سلول در هیچ یک از بیماران فوق‌الذکر مشاهده نگردیده است.   


مقایسه با تجربیات جهانی: 

عمل پیوند سلول برای ترمیم ضایعات نخاعی بر روی انسان تاکنون غیر از ایران، در کشورهای روسیه و چین نیز صورت پذیرفته است. با بررسی‌های انجام شده، علی‌رغم تعداد زیاد این عمل در چین با استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی، موفقیتی حاصل نشده است. همچنین در کشور روسیه که از سلول‌های بویائی مخاط بینی و یا سلول‌های مغز استخوان استفاده می‌کنند نتایج قابل قبولی بدست آمده است ولی زمان اولین آثار درمان، بسیار بیشتر از روش منحصر به فرد انجام شده در کشور ماست. قابل ذکر است در روسیه، برای انجام این عمل و اقدامات بازپروری، یکصد و پنجاه هزار دلار دریافت می‌کنند. به‌طور کلی روشی که در ایران انجام شده است، متفاوت از روسیه و چین است و از سلول‌های غلاف عصب محیطی (شوان) استفاده می‌شود که در این روش، سلول‌ها از عصب پای شخص برداشته و به مدت سه الی چهار هفته کشت و تکثیر می‌شوند و سپس عمل پیوند انجام می‌شود.    


  برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت  زیر مراجعه کنید:

  http://rcstim.tums.ac.ir   

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ

                                          

برچسب‌ها: نخاع, ضایعات نخاعی, نخاع و ترمیم آن, درمان ضایعات نخاعی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:5 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

 جور دیگر باید دید...

بچه محله كیان پارس اهواز، ساكت است و آرام! حتی وقتی از لحظه تصادفش می گوید، توی نگاهش، نه رنجیدگی می بینی و نه ناراحتی! آنقدر كه باور می كنی همه آن لحظه های سخت را پشت سر گذاشته و حالا فاطمه قمیشی در 29 سالگی فقط به آینده فكر می كند... آینده ای كه می تواند روشن باشد!

روز واقعه

19 سالم بود، اول جوانی و شادابی و تحرك! دانشجو بودم در تهران. با برادرم داشتیم برمی گشتیم اهواز كه خانواده ام را ببینم. یك دفعه لاستیك ماشین تركید و تصادف كردیم. از ماشین پرت شدم بیرون. چشم كه باز كردم، دیدم برادرم بالای سرم ایستاده، پرسید: حالت چطوره؟ گفتم: خوبم! فقط سرم درد می كنه!

دستش را به طرفم دراز كرد: « پس دستت رو بده به من و بلند شو!» خواستم بلند شوم، اما هیچ چیز را حس نمی كردم... انگار نه دست داشتم... نه پا... گفتم: نمی تونم ... من از گردن به پایین فلج شدم! یعنی همان لحظه تصادف فهمیدم كه دیگر نمی توانم راه بروم. بعد كه به بیمارستان رفتیم، معلوم شد از ناحیه مهره پنجم گردن قطع نخاع شده ام.

روزهای سخت

بعد از این حادثه، مدتی گذشت تا من و خانواده ام متوجه شویم چه اتفاقی برای من افتاده است. رو به رو شدن با این واقعیت كه من باید از این به بعد، روی صندلی چرخدار زندگی كنم، سخت بود؛ هم برای من، هم برای خانواده ام! یعنی در وهله اول، اصلاً قبول نمی كردم كه حتی برای چند دقیقه روی ویلچر بنشینم؛ ولی بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم كه همین صندلی چرخدار می تواند به من استقلال بدهد. سخت بود؛ اما بالاخره قبول كردم كه ویلچر پای دوم من باشد. وقتی با این مساله كنار آمدم، یك دفعه موضوع دستهایم پیش آمد. با خودم گفتم پس دستهایم چی؟

یك نقطه شروع

آشنایی من با خانم دكتر میرفتاح خیلی اتفاقی بود. خانم دكتر، خودشان هم یك معلول ضایعه نخاعی بودند و روی ویلچر می نشستند. تحول زندگی من هم از همین دیدار شروع شد. شاید به گونه ای، دكتر میرفتاح الفبای زندگی با معلولیت را به من یاد داد. او بارها به من گفت: «حالا كه در این موقعیت قرار گرفتی، چاره ای نداری جز این كه این شرایط رو قبول كنی و سعی كنی موفق باشی!» همیشه و همه جا گفته ام كه ایشان، مادر دوم من هستند. به هر حال من تصمیم گرفتم دوباره درس بخوانم. من قبل از تصادف، دانشجوی رشته شیمی بودم. ولی چون رشته شیمی احتیاج به كار در آزمایشگاه داشت و انگشت های من هیچ حركتی نداشتند، تصمیم گرفتم دوباره در كنكور شركت كنم. یعنی 2 سال و نیم بعد از تصادف دوباره كنكور دادم و این بار رشته زبان اسپانیولی تهران قبول شدم. یك ترم هم در این رشته درس خواندم، تا این كه برنامه سفرم به امریكا پیش آمد برای معالجه. این سفر حدود یك سال طول كشید و دوباره یك وقفه طولانی افتاد بین درس خواندنم. از امریكا كه برگشتم، مادرم فوت كرد و من مجبور شدم از محل تحصیلم كه تهران بود، برگردم اهواز و پیش بقیه خانواده ام باشم!

چون اهواز رشته زبان اسپانیولی نداشت، دوباره كنكور دادم و این دفعه زبان انگلیسی قبول شدم. 2 سال اول كلاسهایم در همان اهواز بود، ولی 2 سال دوم را در دانشگاه آبادان درس خواندم.

هیچ وقت فراموش نمی كنم...

موقعی كه اول ترم، با رئیس دانشگاهمان در آبادان صحبت كردم و گفتم من این شرایط را دارم و نیاز دارم كه مقداری با من همراهی كنید، گفت: دخترم، برای چی خودت را اینقدر اذیت می كنی؟ تو می تونی توی خونه ات باشی و درس هم نخونی تا زحمت این رفت و آمد رو هم نداشته باشی!»

این حرف آنقدر برای من سنگین تمام شد كه همان موقع به ایشان گفتم: « از شما كه رئیس یك مجموعه فرهنگی هستید اصلاً انتظار چنین حرفی را نداشتم.

من آنقدر تلاش می كنم تا شما باور كنید كه من و امثال من هم می توانیم درس بخوانیم و زندگی كنیم».

من هم هستم!

به هر حال دوران تحصیل را به سختی گذراندم. چون شرایط خاصی داشتم و تنها فرد معلول دانشگاه بودم. موقع امتحان ها هم حتماً باید منشی می گرفتم  و پذیرش این مساله برای خیلی ها سخت بود. دانشگاه كه تمام شد، در آزمون استخدام رسمی راه آهن شركت كردم و قبول شدم؛ اما بعد از این كه همه مرحله های گزینش را پشت سر گذاشتم، به من گفتند ما احتیاج به یك مترجم شفاهی داریم و چون شما معلول هستید و رفت و آمد برایتان دشوار است، نمی توانیم شما را بپذیریم.

اردیبهشت سال 77 بود كه در آزمون استخدامی بهزیستی شركت كردم و قبول شدم و الآن چند سالی می شود كه كارشناس روابط بین الملل هستم. فكر می كنم به نوعی، هم به خودم و هم به بقیه ثابت كرده ام كه من هم هستم.

همراهی خانواده ...

بحران روحی سراغ هر كسی می آید؛ اما من هیچ وقت نخواسته ام افراد خانواده، ناراحتی ام را ببینند؛ چون آنها همیشه بهترین همراهم بوده اند. مخصوصاً خواهر كوچكترم كه واقعاً مدیون او هستم. هیچ وقت هم به خدا نگفته ام چرا من؟! چرا این حادثه باید برای من اتفاق بیفتد؟! البته مواقعی بوده كه فكر كرده ام دیگر نمی توانم ادامه بدهم، ولی خیلی كوتاه مدت بوده؛ چون افرادی را دیده ام كه شرایط خیلی سخت تری نسبت به من دارند و موفق هم هستند.

زمانی كه تازه آسیب دیده بودم، همیشه فكر می كردم چرا نباید منبعی باشد كه به من بگوید حالا چطور رفتار كنم، چطور زندگی كنم... یعنی كلاً در زمینه ضایعه نخاعی و چگونگی كنار آمدن با آن به من و خانواده ام آگاهی بدهد. چون وقتی یك نفر دچار آسیب نخاعی می شود، این ضایعه روی تمام ارگان های بدنش تأثیر می گذارد. روی كلیه هایش، دستگاه گوارشش و ... حتی اگر این فرد مرتباً تغییر وضعیت ندهد، دچار زخم بسترهای شدید می شود. به همین دلیل وقتی رشته زبان انگلیسی قبول شدم، به خودم قول دادم كتابی در زمینه ضایعات نخاعی ترجمه كنم. كه بالاخره در سال 80، كتاب «چگونه با ضایعه نخاعی خود مواجه شویم» را ترجمه كردم كه با همكاری حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی در سراسر كشور به صورت رایگان توزیع شد.

بهترین لحظات...

با توجه به این كه سطح ضایعه نخاعی من خیلی زیاد بود، حدود 9 ماه روی تخت بستری بودم. بعد وقتی سعی كردم روی ویلچر نشستن را تجربه كنم، واقعاً به مشكل برخوردم. انجام این تمرین ها خیلی سخت بود؛ حتی گاهی مایوس كننده بود و بارها برای انجام یك حركت خیلی كوچك اشك می ریختم؛ اما بعضی لحظات واقعاً برای من خاطره انگیز شدند.

مثلاً اولین باری كه خانم میرفتاح یك ماژیك خیلی قطور را بین دستهایم گذاشت و گفت بنویس! حس خیلی بدی داشتم. چون باید روی حركت مچ دستم كار می كردم.

حدود یكی دو ساعت طول كشید تا من اولین كلمه را نوشتم! نوشتم «خدا» و خیلی هم ذوق كردم كه دوباره می توانم بنویسم. یا اولین باری كه من را روی شكم چرخاندند و گفتند سعی كن روی دستهایت بلند شوی، یك ساعت تلاش كردم تا فقط برای چند لحظه روی دستهایم بلند شوم! در هر حال به من ثابت شد كه آسیب نخاعی پایان زندگی نیست. شاید به نوعی شروع یك زندگی جدید باشد. من حتی الان هم دوست دارم ادامه تحصیل بدهم و این بار در رشته جامعه شناسی یا روان شناسی، فوق لیسانس بگیرم.

منبع : tebyan.net


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ


dir=
برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, نخاع, نخاع و ترمیم آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 11:0 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

طناب نخاعی استوانه ای از بافت عصبی كه ضخامت آن تقریباً به اندازه انگشت كوچك است و 38 تا 45 سانتی متر طول دارد. این طناب از سوراخ جمجمه شروع می شود به طوری كه از بالا با بصل النخاع در ارتباط است و درون كانال ستون مهره ای تا سطح قاعده بدنه الویه مهره كمری 1 L پائین كشیده شده است و در آنجا به دسته ای از رشته های عصبی به نام اعصاب دم اسبی ختم می شود. این اعصاب از مناطق كمری و خاجی ستون فقرات بیرون می آیند. طناب نخاعی از 31 قسمت تشكیل شده است كه از هر كدام یك جفت عصب خارج می شود. ضخامت این طناب در نقاط مختلف متفاوت است و در نواحی گردنی و كمری قدری ضخیم تر است. زیرا در این ناحیه عصب بزرگی برای نواحی دست و پا از نخاع خارج می شود. این دو ناحیه را برجستگی های گردنی و كمری نخاع می گویند.

اعمال طناب نخاعی

1 – رابط میان مغز و اعصابی است كه به بخش های طرفی تنه و دست و پا می روند.

2 – مركز مهم اعمال رفلكسی است .

اعصاب نخاعی شامل : 8 جفت گردنی ، 12 جفت توراسیك ( سینه ای )، 5 جفت عصب كمری ، 5 جفت خاجی ، 1 جفت دنبالچه ای

معلول ضایعه نخاعی

به فردی اطلاق می شود كه به هر علتی اعم از تروما یا ضربه، بیماری های مادرزادی، بیمارهای عفونی، تومور مغزی یا سرطان، بیماری های مغزی و عروقی و یا حتی مراحل پیشرفته ضایعات دیسكوپاتثی، نخاع از زیر منطقه بصل النخاع تا ناحیه انتهای شبكه دم اسبی كه توسط ستون فقرات محافظت می شوند دچار آسیب شده و مقدار ضایعه آن از قسمتی تا قطع كامل و یا له شدگی و تغییرات استحاله ای باشد كه نتیجه آن ایجاد عوارض حركتی و حسی و یا اتونومیك یك یا چند اندام و تنه است.

ضایعات طناب نخاعی و ریشه های آن

1 – كنكشن CONCUSSION كه باعث ایجاد علائم عصبی خفیفی شده و پس از چند ساعت بهبود می یابند.

2 – كوفتگی نخاع : CONTUSION كه منجر به ادم و خونریزی سطحی طناب نخاعی می شود.

3 – فشردگی نخاع : COMPRESSION كه با ادم وایسكمی شدید همراه بوده و منجر به نكروز می شود. این ضایعه ممكن است دائمی باشد و یا این كه پس از مدتی به آهستگی تخفیف یابد.

4 – قطع كامل نخاع : كه منجر به از بین رفتن كلیه اعمال فیزیولوژیكی نخاع در زیر محل ضایعه به طور دائمی می شود. این ضایعه در اثر زخم شدن به عقب؛ چرخیدن و فشردگی نخاع ایجاد می شود.

اتیولوژی آسیب های نخاعی

1 – عوامل با منشاء خارجی : ضربات شدید و ناگهانی ، تصادف رانندگی ، سقوط از بلندی ، صدمات زمان تولد، صدمات ناشی از گلوله ، صدمات ناشی از ورزش

2 – عوامل با منشاء داخلی : تومورهای معزی و نخاعی ، عفونت ها ؛ میلیت ، اختلالات عروقی ، تغییرات دژنراتیو( تخریب دیسك) ، ادم ، هماتوم و پارگی دیسك ،مولییپل اسكلزوزیس ، اختلالات مایعات نخاعی ، التهاب سلول های نخاعی

عوارض آسیب های نخاعی

1 – سیستم تنفس: صدمه و آسیب به مهره های گردنی یا شكستگی بالای 4 C مشكلات خاصی را در عمل تنفس به وجود آورده و باعث توقف كامل تنفس می شود صدمه زیر 4C در صورت فعال بودن عصب فرنیك باعث تنفس دیافراگماتیك خواهد شد.2 – سیستم قلبی و عروقی : هرگونه قطع عرضی در طناب نخاعی بالاتر از سطح T5 ا ثر اعصاب سمپاتیك را بر سیستم قلبی و عروقی از بین می برد و باعث مشكلات فوری شامل برایكاردی – هیپوتانسیون و كاهش برون ده قلبی می شود.3 – سیستم ادراری: رتانسیون ادراری یك علامت شایع در صدمات حاد نخاعی و شوك نخاعی است. مثانه با توجه به فقدان اثر مهاری مغز بسیار تحریك پذیر می شود در نتیجه مكرراً مقدار كمی ادرار دفع خواهد كرد كه دفع مثانه به طور كامل صورت نگرفته و این امر منجر به اتساع مثانه و احتباس ادرار و بروز عفونت و سنگ های ادراری می شود.4 – سیستم معده ای – روده ای: چنانچه طناب نخاعی بالاتر از 5 T و به طور عرضی قطع شود فقدان عصب رسانی سمپاتیك ممكن است كه منجر به ایجاد اتساع ایلئوس و معده شود.

مشكلات دفعی ؛ سختی و احتباس مدفوع نیز ایجاد می شود.

5 – شوك نخاعی و هیپورفلكس خود به خودی: شامل انبساط مثانه (در اثر استاز ادراری) و انبساط روده و زخم فشاری .6 – AUTONOMICDYSREFLEXIA (HYPER REFLEXIA)

هایپرورفكسی معمولاً در ضایعات نخاعی بالای سطح 6 T به وجود می آید. اگر یك محرك شدید احشایی و یا یك محرك دائمی روی استخوان های زیر ناحیه ضایعه وجود داشته باشد و یا مثانه این بیماران تحت كشش بیش از حد قرار گیرد. علائم آن عبارت اند از سردرد؛ عرق نواحی بالای سطح ضایعن؛ گرفتگی بینی؛ تیره شدن بینایی؛ فشارخون؛ تندی و یا كندی ضربان قلب؛ كشش بیش از اندازه مثانه در این بیماران به علل زیر حادث می شود :

الف ) گرفتگی سوند تخلیه كننده

ب ) پر شدن كیسه ادرار

ج ) غلط بسته شدن سوند

د) عمل تعویض سوند

هـ ) اتساع بیش از حد مثانه

و) افزایش گاز در روده ها و افزایش و تجمع مدفوع و یا هر نوع تحریك روی ركتوم ( مثل هموروئید)

ز) تحریكات پوستی مثل سوختگی – كه جت جلوگیری از آن بایستی عوامل ایجاد كننده را حتی الامكان برطرف نمود.

7 – هایپروترمیا :HYPERTHERMIA

ممكن است دمای بدن این بیماران تحت تأثیر محیط گرم؛ افزایش یابد كه باعث علائم زیر می گردد:

الف ) پوست گرم؛ قرمز و خشك

ب ) احساس ضعف

ج) سرگیجه

د) اختلال بینایی

هـ) سردرد

و) تهوع

ز) دمای بالا

ج ) نبض نامنظم و ضعیف

جهت كاهش هایپروترمیا و تنظیم دمای بدن بیمار بایستی از روش های زیر استفاده نمود

بیمار به طور خودكار مدت زمانی را كه می تواند در یك محیط گرم باقی بماند را به دست آورد. از مایعات استفاده كند. از لباس های نازك نخی و سبك استفاده كند. جهت جلوگیری از آفتاب زدگی از كلاه استفاده كند. از اسپری خنك كننده استفاده نماید. اطراف بیمار جریان هوا برقرار باشد و اگر دمای بدن بیمار از 40 سانتی گراد بیشتر شد به پزشك مراجعه كند.

8 – هیپروترمیا HYPOTHERMIAهمچنین وقتی كه یك بیمار نخاعی در محیط سرد به مدت طولانی قرار گیرد علائم زیر به وجود می آید:

الف ) پوست سرد

ب ) لرز

ج ) كاهش دمای بدن

د) كاهش 

فشارخون ؛ نبض و تنفس

هـ) پریشانی كه بایستی برای رفع آن از لباس گرم استفاده نمود و بیمار از محیط سرد خارج شود و اندام های او را با حوله های گرم پوشاند.

9 – ORTHOSTATIC HYPOTENSION (POSTURAL HYPOTENSION)

از آنجا که این بیماران اكثراً در وضعیت درازكش قرار دارند هنگام تغییر وضعیت و قرار گرفتن در حالت نشسته و یا ایستاده به علت تجمع خون در اندام های تحتانی و محوطه شكم دچار كاهش ناگهانی فشارخون همراه با 

سرگیجه  می شوند كه با استفاده از جوراب كشی در ناحیه اندام های تحتانی و شكم بند در ناحیه شكم و همچنین تغییر وضعیت بیمار به صورت تدریجی می توان از آن جلوگیری نمود. اگر در روی ویلچر بیمار دچار این حالت شد با افقی نمودن ویلچر می توان از كاهش فشارخون جلوگیری نمود و پس از بهبود حالت بیمار به تدریج به وضعیت اولیه برگرداند. البته كاهش فشارخون می تواند به علت كاهش دفع ادرار نیز باشد كه پس از دفع ادرار بهبود می یابد.10- SPINAL CORD CYST

تجمع مایع داخل كانال نخاعی به علت تغییرات نرولوژیكی در 5 تا 10% بیماران نخاعی به وجود می آید كه ممكن است از چند ماه تا چند سال بعد از ضایعه به وقوع بپیوندد علائم آن بشرح زیر است: كاهش ناگهانی درد و یا حس بیمار و یا افزایش ناگهانی و زیاد درد – افزایش عرق و تعریق غیر طبیعی – اتونومیك دیسرفلكس.

همچنین در بیماران ضایعه نخاعی سطوح 4 T به بالا به علت فلج عضلات بین دنده ای بیمار؛ فعالیت های تنفسی كاهش یافته و به علت كم شدن و یا از بین رفتن رفلكس سرفه و بازدم قوی زمینه مناسبی جهت ایجاد بیماری های ریوی مثل پنومونی ؛ آتكلتازی و غیره ؛ فراهم می گردد كه CHEST PT و آموزش های لازم تنفسی برای جلوگیری از عوارض ریوی اهمیت فراوانی دارد.

منبع : سایت WWW.BEHZISTY-ESFAHAN.ORG


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس : 

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم 

دکتر بیژن فروغ
برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, نخاع


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | 10:57 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ


نخاع یا مغز تیره ، به بخشی از دستگاه عصبی مرکزی گفته می‌شود که به صورت یک طناب درون مجرای ستون مهره‌ها قرار دارد. بخش بالای آن در مجاورت اولین مهره ی گردن و انتهای آن در سطح دومین مهره ی کمری است( در تصویر بالا، نخاع به شکل نوار زرد رنگی مشخص شده است و در تصویر پایین واضح تر است).

ضایعه‌ی نخاعی عبارت است از: آسیب طناب نخاعی که می‌تواند به دنبال حوادث طبیعی، تصادفات و ضایعات ورزشی ایجاد شود. بیماران مبتلا به ضایعه‌ی نخاعی، با توجه به سطح و شدت ضایعه، با طیفی از ناتوانایی‌ها وعوارض مواجه خواهند شد.

چنانچه ضایعه در مهره‌های سینه‌ای به پایین اتفاق بیفتد، فرد دچار فلج اندام‌های تحتانی (PARAPLEGIA) شده و قادر به حرکت پاها نخواهد بود. ضایعه در این سطح، اختلال در عملکرد روده، مثانه، عضلات سینه‌ای و شکمی را به‌ دنبال خواهد داشت.

در صورتی که ضایعه در ناحیه‌ی نخاع گردنی اتفاق بیفتد، فرد دچار فلج دو دست و دو پا (QUADRIPLEGIA) می‌شود، در نتیجه علاوه بر پاها قادر به حرکت دست و بازوهایش نیز نخواهد بود. مسلما هر چه محل ضایعه‌‌ی نخاعی به مغز نزدیک‌تر باشد، بخش گسترده‌تری از اعضا از عملکرد طبیعی خارج می‌شوند و در نتیجه بیمار به مراقبت‌های پیچیده‌تر و حمایت بیشتری نیاز خواهد داشت.

مراقبت و حمایت تغذیه‌ای از بیماران ضایعه‌ی نخاعی، جزء مراقبت‌های ضروری و پیچیده‌ای است که باید در دو مرحله‌ی حاد و مزمن مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه غالباً شرایط بحرانی و مشکلات حیاتی پیش آمده، به ویژه در مرحله‌ی حاد که 4- 3 هفته‌ی اول بعد از ضایعه را شامل می‌شود، بر توجه به نیازهای تغذیه‌ای بیمار سایه می‌افکند، در حالی که توجه به شرایط هر فرد ضایعه دیده، بررسی وضعیت تغذیه و تامین نیازها در حمایت از عملکرد سیستم قلبی، تنفسی و پیشگیری از سوء تغذیه‌ی زود هنگام بیمار و از دست رفتن سریع توده‌ی سلولی فعال بدن موثر است.

حمایت تغذیه‌ای به موقع، در پیشگیری از بسیاری از عوارض ضایعه‌ی نخاعی نظیر زخم بستر، عفونت مکرر مثانه، ضعف و خستگی عمومی تاثیر مستقیمی دارد. اهمیت این موضوع در مبتلایانی که در دوره‌ی رشد و بلوغ هستند به مراتب بسیار بیشتر است.

ضایعه‌ی نخاعی، علاوه بر آن که مشکلاتی برای غذا خوردن بیمار ایجاد می‌کند، باعث تغییرات ناگهانی در نیازهای تغذیه‌ای مبتلایان می شود. از این رو مشاوره با متخصص تغذیه‌ی با تجربه در 24 ساعت اول بعد از بستری شدن بیمار، به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه‌ی بیمار، محاسبه میزان پروتئین و انرژی، زمان‌بندی تغذیه ی او و نحوه‌ی تغذیه برای به‌ حداقل رساندن تحلیل ذخایر بدن باید جزء برنامه‌ی تیم درمانی قرار گیرد. با توجه به تغییر در عملکرد دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن و حساسیت بیمار نسبت به تغییرات سطح قند خون و اکسیژن، نیاز فرد به انرژی، پروتئین و بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی با قبل از ضایعه تفاوت خواهد کرد.

در این مرحله تغذیه‌ی بیمار ابتدا از راه ورید و بعد به محض شروع حرکات لوله‌ی گوارش، تغذیه از راه مجرای گوارشی (دهانی، بینی- معدی، بینی- رودی) صورت می‌گیرد. تعیین نحوه ی تغذیه‌ی بیمار بر حسب وضعیت تغذیه ای، شرایط فیزیولوژیک بیمار و مدت زمان وابستگی به تغذیه اینترال مشخص می‌گردد. در این مرحله پیشگیری از بازگشت غذا به سمت ریه‌ها (آسپیراسیون) بسیار حیاتی است. نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که تغذیه‌ی این بیماران باید به دفعات و به صورت تدریجی انجام شود. بنابراین زمان بندی تغذیه‌ی بیماران باید با هماهنگی با سایر اعضای تیم درمان صورت گیرد تا نیم ساعت قبل از غذا، مجرای تنفسی پاک گردد و انجام فیزیوتراپی قفسه‌ی سینه، حداقل تا 30 دقیقه بعد از خوردن غذا خودداری شود.

توجه به این نکته ضروری است که هر ساعت تاخیر در تغذیه‌ی بیمار نخاعی، باعث بدتر شدن وضعیت بیمار و پاسخ ضعیف ‌تر وی به حمایت‌‌های درمانی و مراقبتی می‌شود.

تامین مایعات کافی و پیشگیری از دست دادن آب (دهیدراتاسیون)، حفظ تعادل الکترولیت‌های بدن، محاسبه ی میزان انرژی مورد نیاز با توجه به سطح و شدت ضایعه و سایر عوامل فردی؛ محاسبه و تامین نیاز پروتئین به‌منظور باز گرداندن و حفظ تعادل ازته ‌ی مثبت، جزء اهداف اولیه‌ی مراقبت‌های تغدیه‌ای هستند که باید مورد توجه متخصصان تغذیه قرار گیرد. عدم تامین انرژی کافی، باعث افزایش زمان وابستگی بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی و دادن کالری اضافه نیز، باعث وارد شدن فشار زیادی به قلب، کبد و کلیه‌ها می شود.

بنابراین استفاده از کالریمتری غیرمستقیم برای اندازه‌گیری کالری مصرفی بیمار در این مرحله بسیار مفید خواهد بود.

در مورد پروتئین مورد نیاز نیز باید گفت: به طور کلی در بیماران مبتلا به فلج اندام تحتانی 7/1- 5/1 گرم پروتئین به ازای کیلو‌گرم وزن بدن در مرحله تعادل ازته منفی و 5/1- 2/1 گرم در تعادل مثبت ازته تعیین شده است. البته متخصصان تغذیه بیش از آن که به این اعداد اکتفا کنند باید به شدت ضایعه و شرایط فردی هر بیمار توجه کنند، زیرا نیاز به پروتئین در برخی از این بیماران حتی به 5/2- 3 گرم در روز نیز افزایش می‌یابد. تامین انرژی کافی و پروتئین مورد نیاز برای حفظ توده‌ی عضلانی و پیشگیری از زخم بستر و بهبود سریع‌تر زخم‌ها، از همان هفته‌های اول بسیار مهم است. توجه به این نکته ضروری است، که عدم توجه به وضعیت تغذیه‌ی فرد ضایعه دیده و عدم برقراری تعادل ازته بعد از 3- 2 هفته، منجر به از دست رفتن 30 درصد توده‌ی عضلانی بدن می‌شود و این امر می‌تواند بیمار را در معرض خطر مرگ قرار دهد.

متخصصان تغذیه باید نیازهای تغذیه‌ای بیمار را با توجه به نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی آن‌ها به ویژه قند‌خون، آلبومین سرم، پری آلبومین، کلسترول، اوره، کراتینین، هماتوکریت، هموگلوبین، فریتین و الکترولیت ها تعیین نمایند.

پس از گذراندن دوران حاد، باید آموزش‌های لازم به بیمار و اطرافیان وی در ارتباط با چگونگی تغذیه و تامین نیازهای تغذیه‌ای بیمار ارایه گردد و بیمار نسبت به عادات خوب غذا خوردن تشویق شود. انجام مشاوره‌ی تغذیه‌ی منظم با بیمار، برای دستیابی به هدف فوق ضروری است.

یکی دیگر از نگرانی‌های مهم در مورد بیماران ضایعه‌ی نخاعی، مساله‌ی کنترل وزن در طولانی مدت است. این بیماران می‌‌توانند هم در معرض خطر کاهش شدید وزن و هم در معرض خطر افزایش وزن قرار گیرند که وقوع هر یک از این شرایط می‌تواند مشکلات بیشتری برای فرد ضایعه دیده به همراه داشته باشد.


لادن گیاهی- کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغمطالب مرتبط :

نخاع و آسیب های نخاعی

مصاحبه با یك زن قطع نخاع كه روی پای خودش می ایستد


برچسب‌ها: ضایعات نخاعی, نخاع, قطع نخاع, ترمیم نخاع, نخاع و موارد آن


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:42 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

بعضی افراد برای اینکه خیلی سریع و در مدت زمان کوتاهی لاغر شوند، به رژیم های لاغری  غیر علمی و نامتعادلی رو می آورند که هر چند باعث کاهش وزن زیاد در مدت زمان کوتاه می شوند ، ولی صدمات جبران ناپذیری بر سلامتی بدن وارد می کنند. چند نمونه از این رژیم های غیر اصولی را در قسمت زیر برای شما بیان کرده ایم.

الف) رژیم صفر كالرى: رژیمى است كه هیچ كالرى اى به بیمار نمى رسد و فقط مایعات و الكترولیت هاى بیمار تامین مى گردد. این رژیم براى وزن هاى بالا مورد استفاده قرار مى گیرد و معمولاً بیماران باید تحت كنترل در بیمارستان باشند. كاهش وزن در روز هاى اول در حدود 1 تا 2 كیلوگرم و بعد از آن روزانه 300 تا 500 گرم كاهش وزن را در بیمار شاهد خواهیم بود. اجرای این رژیم برای بیش از 4-2 هفته توصیه نمى شود.

ب) رژیم بسیار کم كالرى : این رژیم به شكل هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد. در بعضى از انواع آنها روزانه به فرد 600- 400 كالرى داده مى شود كه 80 درصد از این مقدار از كربوهیدرات ها تامین مى گردد و10 درصد از چربى و 10 درصد باقى مانده به پروتئین ها اختصاص مى یابد.

نوع دیگر این رژیم ها كه بسیار هم رایج شده رژیمى است كه كربوهیدرات آن بسیار پائین بوده یا اساساً فاقد كربوهیدرات است. در این رژیم ها استفاده از منابع پروتئینى آزاد ذكر مى گردد ؛ ماندد رژیم اتکینز .

 عوارض رژیم های لاغری بسیار کم کالری شامل: اریتمى قلبى، كاهش فشار خون ، غش و بیهوشى، ریزش مو، خشكى و پوسته پوسته شدن پوست و از همه مهم تر و شایع تر افسردگى است.

در بعضى از انواع دیگر این رژیم ها روزانه به فرد 100 گرم چربى و حدود 160- 100 گرم پروتئین داده مى شود. این رژیم ها باعث از دست رفتن سریع مایعات بدن شده و در اثر استفاده از آنها تهوع ، استفراغ و بى اشتهایى به دلیل افزایش كتون ها (مواد كتونى) در بدن عارض مى گردد. به طور كلى این رژیم ها، فقط به افرادى كه در بیمارستان بسترى هستند و دسترسى به پرستار و پزشك بسیار آسان است، داده مى شود تا به طور همزمان مولتى ویتامین-مینرال و الكترولیت ها را دریافت مى كنند توصیه مى شود و از عوارض آن در افراد عادى مرگ ناگهانى، اریتمى قلبى، كاهش فشار خون، غش و بیهوشى، ریزش مو ، خشكى و پوسته پوسته شدن پوست  و از همه مهم تر و شایع تر افسردگى  است. برگشتن به وزن اولیه در این افراد سریع صورت مى گیرد.

ج) رژیم هاى فانتزى: انواع دیگرى از رژیم ها وجود دارد كه رژیم هاى فانتزى نامیده مى شود. در واقع اینها رژیم هایى هستند كه در هر روز یك میوه خاص را توصیه مى كنند یا مثلاً یك روز كامل فقط شیر یا بستنى و ... می خورند که به دلیل كاهش كالرى دریافتى وزن كاهش مى یابد. ولى این كاهش از یك اصل بسیار مهم در كاهش وزن دور بوده و آن اصل تعادل است، یعنى این رژیم ها متعادل نبوده و تمام مواد مغذى مورد نیاز براى بدن فرد را به وى نمى رساند. در نتیجه این كاهش وزن عوارض بدى را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت.


رژیم لاغری متعادل و اصولی

یك رژیم متعادل رژیمى است كه تمام نیازهاى بدن را به مواد مغذى تامین كند و طورى نباشد كه سلامت فرد را به خطر اندازد و عوارض سویى نظیر سردرد، ضعف و یا ریزش مو را به دنبال داشته باشد. همچنین باید در تنظیم رژیم علایق غذایى هر فرد، سن، شرایط اقتصادى و شرایط پزشكى وى در نظر گرفته شود و در پایان باید گفت كه این رژیم باید قادر به تامین نیازهاى تغذیه اى فرد باشد یعنى حاوى غذاهایى باشد كه از تمام گروه هاى غذایى انتخاب شده اند.در چنین رژیمى حتى الامكان از ذخایر چربى فرد براى تامین انرژى استفاده مى شود. باید بدانیم كه رژیم هاى غذایى كه در مدت طولانى تر كاهش وزن و رسیدن به وزن مطلوب را میسر مى سازند رژیم هاى بهترى بوده و امكان برگشت وزن در آنها بسیار كم است.

بهترین نوع رژیم، رژیمى است كه توزیع كالرى در آن به صورت زیر است :

?? درصد از كالرى دریافتى از منابع كربوهیدراتى  (ترجیحاً كربوهیدرات هاى پیچیده مثل نان و برنج ).

?? درصد از كالرى دریافتى از منابع پروتئینى  (انواع گوشت ها، لبنیات و حبوبات).?? درصد از كالرى دریافتى از منابع چربى (انواع روغن ها، مغزها و سس ها).

 رژیم لاغری متعادل رژیمى است كه تمام نیازهاى بدن را به مواد مغذى تامین كند و طورى نباشد كه سلامتی فرد را به خطر اندازد و عوارض سویى نظیر سردرد، ضعف و یا ریزش مو را به دنبال داشته باشد.

به نظر مى رسد كه كاهش چربى رژیم هر چقدر بیشتر باشد، فرد سایز بیشترى كم مى كند. بنابراین اگر به دنبال سایز كم كردن هستید توصیه من به شما این است كه چربى هاى رژیم خود را محدود كنید.در رابطه با رژیم كاهش وزن توصیه من به شما این است كه هرچیزى كه در دهان شما مزه شیرینى دارد (قند، شكلات، شكر، شیرینى، كیك، آبنبات و...) را از رژیم غذایى خود حذف كنید، از غذاهاى سرخ كرده  و پركالرى (نظیر چیپس، نوشابه ، مایونز، كله پاچه و ...) پرهیز كنید و حتى الامكان پوست مرغ و چربی گوشت را جدا كنید و در هنگام طبخ از روش هایى نظیر آب پز كردن، طبخ در فر یا ماكروویو و یا كباب كردن استفاده كنید. حتماً قبل از وعده غذایى اصلى به خوردن مواد پرفیبر نظیر سالاد، كدو و ... بپردازید. من سالاد كلم  یا كاهو را همراه با آب لیموى تازه  یا سركه سیب توصیه مى كنم. سركه سیب علاوه بر تاثیر برلاغرى تاثیرات زیادى بر پوست و زیبایى دارد (حتى الامكان از سركه هاى فرآیند شده بپرهیزید).همچنین نوشیدن آب  به میزان حداقل 8 لیوان در روز را فراموش نكنید. در پایان بهتر است كه بدانیم براى خانم ها رژیم هاى زیر 1200 كالرى و براى آقایان زیر 1400 كالرى توصیه نمى شود و بهترین رژیم ها آنهایى است كه در 6-5 وعده غذایى تنظیم شده باشد و براى كاهش عوارض جانبى، كاهش وزن نباید بیشتر از 2 تا 4 كیلوگرم در ماه باشد. براى جلوگیرى از عادت كردن بدن، از استفاده بى اراده از رژیم های متعدد  باید پرهیز كرد یعنى اینطور نباشد که چند هفته فرد در رژیم باشد و بعد آن را رها كند.

همچنین باید كاهش كالرى طورى باشد كه به تدریج به كالرى پائین تر رسید تا بر اساس كاهش كالرى كاهش وزن صورت بگیرد.

 برای اینکه لاغر شوید ، به همراه رژیم لاغری ، سه بار در هفته و هر بار مدت 30 تا 45 دقیقه ورزش (مثلا پیاده روی) کنید.

آخرین موردى كه بحث در مورد آن را لازم مى دانم موضوع ورزش است. در واقع ورزش نه تنها در مورد كاهش وزن بلكه در تمام موارد براى حفظ سلامتى بسیار كارآمد است. اما ما مى خواهیم راجع به تاثیرات شگرف آن همراه با رژیم غذایى صحبت كنیم. در حقیقت براى كاهش وزن ورزش نباید كمتر از 3 بار در هفته و هر بار كمتر از 20 دقیقه باشد. بهترین حالت 3 بار در هفته و هر بار 45 دقیقه (مثلا پیاده روی  ) است كه فرد با توجه به توانایى هاى خود مى تواند مدت آن را به تدریج افزایش دهد تا به زمان مورد نظر دست یابد.

توصیه های لازم برای کاهش وزن را در مطلب بعدی می گوییم. با ما همراه باشید.


منبع : http://www.tebyan.net

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: لاغری, چاقی, راه های درمان چاقی و لاغری, تناسب اندام


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:38 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ


این ممکن است عجیب به نظر برسد که دنبال افزایش کالری دریافتی باشیم در حالی که  بسیاری از افراد به دنبال راه‌هایی جهت  کاهش انرژی دریافتی هستند.

لاغر

افراد بسیار لاغر کمتر از افراد چاق به چشم می‌آیند.  شاید باورتان نشود بعضی افراد حتی برای دریافت حداقل انرژی مورد نیازشان، مشکل دارند. این مشکل ممکن است در اثر کمبود اشتها، عدم حس گرسنگی، و یا عادت به کم خوراکی افراطی به وجود آمده باشد.

البته در اثر شرایط فیزیولوژیکی نیز می‌تواند باشد.

همچنین در بعضی افراد  می‌تواند در اثر افزایش سن هم باشد، چون بعضی با بالا رفتن سن ممکن است اشتهایشان کم شود، درست برخلاف آن‌هایی که به علت کاهش برخی توانایی‌هایشان، انرژی مصرفی‌شان کمتر شده و اضافه وزن پیدا می‌کنند. 

کافی غذا خوردن برای برآورده کردن نیازهای تغذیه ای بدن ضروری است تا به طور نرمال عملکردهای خود را انجام دهد؛ و از طرفی تأمین کالری کافی برای متابولیسم سالم و پر انرژی بودن لازم است.

کم خوراکی مطلق، مسیرهای کاهش وزن را دچار اختلال کرده و صدمه می‌زند. بسیاری از افراد دچار یک اشتباه می‌شوند «خوراک کمتر، کاهش وزن بیشتر»   

رعایت نکات و غذاهای زیر می‌تواند کمک کند. با اضافه کردن یک یا دو مورد از این موارد به طور روزانه و تدریجی، می‌توانید دریافت انرژی سالمتان را کنترل کنید. در واقع با رعایت این نکات میزان کالری و پروتئین در واحد حجم افزایش می‌یابد و اصطلاحاً دانسیته انرژی در واحد حجم بالا می‌رود.

 

نکاتی برای دریافت کالری مورد نیازمان

* خوردن وعده های کوچک و مکرر ، روزانه 5 تا 6 وعده

* نوشیدن مایعات فراوان و مغذی در شرایطی که میل به غذا خوردن ندارید.

* همیشه میان وعده های آماده در دسترستان باشد تا در هنگام  احساس گرسنگی از آن استفاده کنید. میان وعده‌هایی که خوب و سریع آماده می‌شوند شامل کراکرهای نمکی، آجیل، میوه های خشک شده (خشکبار)، نان و پنیر، ماست یخ زده و بستنی، پودینگ و مخلوط میوه میکس شده (تازه یا یخ زده)

یک نکته‌ی مهم این است که مبادا برای این که می خواهیم وزنمان را اضافه کنیم، ورزش را فراموش کنیم. ورزش مناسب، باعث افزایش توده عضلانی و در نتیجه افزایش توده بدنی می‌شود

* مطمئن باشیم نوشیدنی‌هایی که می‌خوریم، پرکالری و مغذی باشد.

* با افزودن شیر خشک بدون چربی، محتوای پروتئین آن‌را بالا ببریم؛ و همیشه آن‌را خنک بنوشید.

 

نکاتی برای افزایش کالری 

* اضافه کردن پودر شیرخشک به پوره گوجه فرنگی، پوره گوشت، سوپ‌ها

* افزودن تخم مرغ به انواع غذاها

* افزودن پنیر به سبزیجات، سیب زمینی، ساندویچ‌ها

* استفاده از شیر به جای آب در تهیه سوپ‌ها، نوشیدنی‌ها

* استفاده از کره بادام زمینی با غلات، میوه های خشک، ساندویچ‌ها

* افزودن عسل و شکر به انواع نوشیدنی‌ها و غلات و نان‌ها

* افزودن کره، روغن زیتون به سالاد و یا افزودن مایونز به غذاها از جمله سالادها، ساندویچ، سیب زمینی، سبزیجات، نان‌ها، پاستا و ماکارونی

* افزودن خامه به سیب زمینی، پاستا و ماکارونی و انواع غلات

* مخلوط آجیل و دانه‌ها به سالادها، سبزیجات و غلات و شیر و مخلوط شیر با بستنی

* افزودن حبوبات به سالادها و خوراک‌ها

 

چیزهای خوب در وعده های کوچک

این غذاها حجم کمی دارند ولی پُرکالری و مواد مغذی بسیاری دارند. با افزودن آن‌ها به رژیم غذایی‌مان، می‌توانیم میزان کالری دریافتی‌مان را افزایش دهیم حتی در مواقعی که اشتهای خوبی نداریم.

تخم مرغ: سفت شده یا عسلی، مخلوط سفیده و زرده یا یکی از آن‌ها

آجیل: آجیل مخلوط یا هر کدام آن‌ها مانند پسته، بادام، بادام زمینی، گردو، نارگیل پودر شده، دانه‌ها  

لبنیات: ماست، انواع پنیر، بستنی، ماست فریز شده و خامه

دانه‌های غلات: مانند غلات صبحانه، برنجک، گندمک، همراه شیر یا خامه

میوه: افزودن میوه به وعده‌ها و میان‌وعده‌ها  

آبمیوه تازه

 

نوشیدنی‌ها

* در مورد نوشیدنی‌ها آن‌هایی را بیشتر استفاده کنید که محتوای پروتئینی و کالری بیشتری دارند.

* در مصرف نوشیدنی‌های صنعتی بهتر است کمی دقت کنید و تا جای ممکن از نوشیدنی‌های طبیعی استفاده کنید.

* نوشیدنی‌ها را با افزودن خامه، بستنی، پودر شیر خشک، ماست و نشاسته غنی کنید.

* نوشیدنی‌های را در صورت امکان خنک مصرف کنید.

 

 

*** یک نکته‌ی مهم این است که مبادا برای این که می خواهیم وزنمان را اضافه کنیم، ورزش را فراموش کنیم. ورزش مناسب، باعث افزایش توده عضلانی و در نتیجه افزایش توده بدنی می‌شود. برای ورزش مناسب حتماً باید با یک کارشناس با تجربه مشورت کنید تا به خوبی با تمرینات منظم و مداوم، به نقش مهم ورزش در افزایش توده عضلانی و وزن گیری مناسب پی ببرید.

 

*** فراموش نکنید به داروهای افزایش دهنده وزن چندان اعتماد نکنید. علاوه بر اثرات جانبی این داروها و جدا از نامطمئن بودن بسیاری از آن‌ها، اثر این داروها بسیار کوتاه مدت است و با قطع مصرف، کم‌کم اثرات آن از بین می‌رود. همچنین برای ماهیچه سازی رو به مکمل‌های موجود در بازار نیاورید. اثرات جانبی آن‌ها به مراتب بالاتر از اثر مطلوبشان است. پولتان را هدر ندهید!

راحله باباپور

بخش تغذیه و آشپزی تبیان

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغبرچسب‌ها: لاغری, چاقی, راه های درمان چاقی و لاغری, تناسب اندام


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:36 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

داروهای لاغری غیر مجاز

سوپراسلیم و اسلیم‌ دایت مورد تایید وزارت بهداشت نیست

داروی سوپراسلیم

مدیر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشكی ایران گفت: داروی لاغری سوپراسلیم و اسلیم‌ دایت كه به طور غیر قانونی در بازار وجود دارد مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

 

مهران ولایی در گفت ‌و گو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: داروی لاغری كه به صورت مجاز چند سالی وارد بازار ایران شده است و در داروخانه‌ ها وجود دارد دارویی به نام اسلیم ‌لس و لیپواسلیم است كه در 3 نوع و طعم متفاوت در داروخانه‌ ها توزیع می ‌شود.

 

وی با بیان این كه این دارو برای كم ‌كردن وزن استفاده می ‌شود، افزود: این دارو نوعی فیبر است كه معده را پُر می‌ كند و موجب سیری كاذب فرد می ‌شود. همچنین موجب پایین‌ آوردن چربی خون نیز می‌ شود.

 

مدیر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشكی ایران تصریح كرد: متأسفانه موارد دیگری با نام سوپراسلیم و اسلیم ‌دایت به طور قاچاق وارد كشور شده است و تا كنون هیچ تائیدیه ‌ای از وزارت بهداشت دریافت نكرده است.

این داروها از كشورهای چین و تایوان می‌ آیند و به صورت غیرقانونی در بازار وجود دارد.

تبلیغات ماهواره‌ای و اینترنتی نیز روی آن ها شده است.

 

وی خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت عملاً این دارو را تایید نمی ‌كند چون اصلاً ‌مشخص نیست كه در محتویات آن از چه فیبری استفاده شده است و كنترلی روی آن ها نیست.

مصرف نوع تقلبی آن ها ممكن است عوارضی مانند عوارض گوارشی نیز در پی داشته باشند.

اگر می خواهید با کارشناسان تغذیه ی سایت درباره رژیم های غذایی مشورت کنید، اینجا را کلیک کنید.

برای شرکت در بحث های انجمن سایت مرتبط با بهداشت و سلامت، اینجا را کلیک کنید. 

برای خرید وسایل ورزشی از فروشگاه اینترنتی، اینجا کلیک کنید.


منبع : www.tebyan.net


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: لاغری, چاقی, راه های درمان چاقی و لاغری, تناسب اندام


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:34 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
شرکت‌ها و سازندگان قرص‌های کاهش وزن ادعا می‌کنند که این قرص‌ها جهت کاهش و کم کردن وزن به کار می‌رود و برای همین امر ساخته شده‌اند، اما...

دارو

شرکت‌ها و سازندگان قرص‌های کاهش وزن ادعا می‌کنند که این قرص‌ها از طریق بلوکه کردن چربی (block fat) سبب سرعت بخشیدن و کاهش سریع توده چربی بدن می‌گردند. بسیاری از ادعاهای سازندگان سۆال برانگیز است، بیشتر آن‌ها تبلیغاتشان اغراق آمیز بوده و جدا سازی این‌ها بسیار مشکل است و شامل ترکیبات زیر می‌باشد.

* عصاره تیروئید (thyroid extracts)

* چربی سوزها (fat burners)

* ترکیبات افدرین‌ها (ephedrine)

* ترکیبات کیتوسان‌ها (chitosan)

* ترکیبات پیرووات‌ها (pyruvate)

* فنل پروپانولامین (PPA)

* داروهای تجویزی کاهش وزن

 

عصاره تیروئید

این عصاره از حیوانات تهیه شده، جزء یکی از اجزاء بعضی از مکمل‌های کاهش وزن می‌باشد. ادعا می‌شود که متابولیسم را افزایش می‌دهد، اگر این عصاره قادر باشد که متابولیسم را افزایش دهد، شما باید از عوارض جانبی آن‌ها کاملاً آگاه باشید.

 

این عوارض شامل موارد زیر است:

* ضعف اعصاب 

* پف کردن چشم‌ها

* افزایش ضربان قلب

* اسهال

* عرق زیاد

* از دست دادن آب بدن

برخی از داروهایی که در باشگاه‌های بدن سازی توزیع می‌شود و افراد بدون

آگاهی و بدون تجویز پزشک متخصص از آن‌ها استفاده می‌کنند اگرچه در ظاهر

باعث رشد عضلات می‌شوند ولی عوارضی همچون سرطان کبد، عقیم شدن در

مردان و در زنان عوارضی همچون ضخیم شدن تارهای صوتی و کلفتی صدا،

تجمع غیرعادی چربی در بدن و سایر عوارض جبران ناپذیر را به همراه دارد

افدرین (Ephedrine)

این ماده شبیه آمفتامین‌ها (Amphetamines) بوده و می‌توانند بیش از 800 مورد عوارض جانبی و یا تداخل و مشکلاتی در بدن ایجاد نمایند، از جمله سبب افزایش فشار خون، سردردهای شدید، حمله ناگهانی غش، حملات قلبی و حتی منجر به مرگ گردد.

FDA اکیداً توصیه نموده که بیش از 8 میلی گرم افدرین در روز آن هم به مدت بیش از 7 روز مصرف نگردد. متأسفانه بر چسب این محصولات، مقدار ماده افدرین به کار رفته در این گونه مکمل‌ها را پنهان می‌سازند و نمی‌نویسند.

 

کیتوسان (chitosan)

کیتوسان‌ها در تمام قرص‌های گیاهی به کار رفته باعث تقویت نتایج آن‌ها می‌گردد. کیتوسان ها با فرض این که با چربی باند می‌شوند ساخته شده‌اند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق ادعای سازندگان این قرص، چربی‌ها هرگز به وسیله بدن انتخاب نمی‌شوند و طبق این نظریه اضافه وزن پیدا نمی‌شود. طبق چندین مطالعه و تحقیق مستقل افزایش چربی در مدفوع با مصرف کیتوسان ثابت نشده است. کیتوسان از ماده فیبری حلزون صدف دار ساخته می‌شود.

 

پیرووات (pyruvate)

پیرووات جزء ترکیبات قرص‌های کاهش وزن بدون نسخه بوده و جزء لیست اسامی چربی سوزها می‌باشند. این ماده هنوز به طور یقین ثابت نشده که به طور موثری در کاهش وزن نقش داشته باشد در بعضی از مطالعات انجام شده در آزمایشگاه‌های خصوصی و دانشکده‌ها مصرف پیرووات هنوز در جریان خون افراد استفاده کننده دیده نشده است مصرف مقدار زیاد آن همراه با نفخ و گاز و اسهال همراه می‌باشد.

چربی سوز

 

چربی سوزها (Fat Burners)

چربی سوزها دسته‌ی دیگری از اجزاء بعضی از مکمل‌های کاهش وزن را تشکیل می‌دهند. سازندگان این‌ها ادعا می‌کنند که این قرص‌ها سبب افزایش متابولیسم و کمک به سوخت بیشتر چربی‌های بدن می‌نماید در حالی که آن‌ها می‌توانند، متابولیسم را افزایش دهند (بعضی‌ها به سطح خطرناکی متابولیسم را افزایش می‌دهند) و این مورد کاملاً خطرناک و سۆال برانگیز بوده است.

در بعضی از چربی سوزها ترکیباتی مثل افدرین (Ephedrine)، افدرا (Ephedra )، ماه هنگ (Ma Huang )، گوآرانا (Guarana ) و سطح بالایی از کافئین (affeine ) به کار رفته است.

 

فنیل پروپانول آمین(PPA)

فنیل پروپانول آمین در قرص‌های کاهش وزن بدون نسخه وجود دارد این ماده بر خلاف FDA که در نوامبر سال 2000 قدغن شده هنوز مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این جزء ترکیبی در بسیاری از قرص‌های کاهش وزن وجود دارد. طبق مطالعات پزشکی این جزء ترکیبی هنوز خطرناک و غیر ایمن بوده و طبق مطالعات، 142 واکنش جدی در بدن ایجاد می‌نماید که ازجمله می‌تواند فشار خون را افزایش داده و سردرد ایجاد نماید و منجر به سکته مغزی گردد و همچنین منجر به مرگ چندین نفر تا به حال گردیده است.

PPA در فراورده‌هایی شامل Dexatrim و Acutrim و بعضی از داروهای کاهش وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواظب باشید در قرص‌های کاهش وزن اگر PPA جزء ترکیبی آن باشد بهتر است مورد استفاده قرار نگیرد چون می‌تواند دارای عوارض جدی‌ای باشد. قرص‌های کاهش وزنی که در آن PPA به کار رفته، سازندگان آن ادعا می‌کنند که سبب کاهش وزن 5 کیلوگرم در هفته می‌گردد.

 

مربیان بدنسازی، صلاحیت تجویز داروهای کاهش یا افزایش وزن را ندارند

دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مربیان بدنسازی و افرادی که دوره‌های پرورش اندام را گذرانده‌اند به هیچ وجه صلاحیت تجویز و توصیه به مصرف دارو برای کاهش یا افزایش وزن را ندارند.

دکتر محمدرضا لطفعلیانی گفت: افرادی که علاقه‌مند به پرورش اندام، کاهش یا افزایش وزن هستند باید حتماً با پزشک متخصص مشورت کرده و سپس در این مسیر قدم بردارند چرا که توجه به توصیه‌های دارویی از سوی مربیان بدنسازی و پرورش اندام می‌تواند برای افراد مضر باشد چون آنان صلاحیت توصیه دارویی برای فرد را ندارند.

داروهایی با عنوان" fat burner " سوزاننده چربی در باشگاه‌های پرورش اندام توزیع می‌شود که نه تنها این دارو بلکه استفاده از سایر داروهایی که در باشگاه‌ها توزیع می‌شوند به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود چرا که از محتویات آن‌ها اطلاع چندانی در دست نیست و گاهی دیده شده است که مقادیری آمفتامین در این داروها وجود دارد که عوارض مغزی بر جای می‌گذارد. بهترین راه برای کاهش وزن و تناسب اندام، عدم استفاده از چربی اشباع شده و چربی‌های حیوانی و انجام فعالیت بدنی مناسب است.

گاهی فرآورده‌هایی بدون نظارت سازمان بهداشت و به صورت قاچاق وارد می‌شود و گاهاً بین ورزشکاران نیز توزیع می‌شود که در برخی موارد شاهد مرگ افراد مصرف کننده هستیم و این مواد حتی در کوتاه مدت نیز می‌توانند عوارض خطرناک یا مرگ را در پی داشته باشند.

هر دارویی که برای لاغری یا چاقی مصرف می‌شود باید دارای پروانه بهداشت بوده و از سوی متخصص مربوطه تجویز شود.

برخی از داروهایی که در باشگاه‌های بدن سازی توزیع می‌شود و افراد بدون آگاهی و بدون تجویز پزشک متخصص از آن‌ها استفاده می‌کنند اگرچه در ظاهر باعث رشد عضلات می‌شوند ولی عوارضی همچون سرطان کبد، عقیم شدن در مردان و در زنان عوارضی همچون ضخیم شدن تارهای صوتی و کلفتی صدا، تجمع غیرعادی چربی در بدن و سایر عوارض جبران ناپذیر را به همراه دارد که استفاده از آن‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. افراد برای لاغری و یا چاقی باید طبق نظر متخصص تغذیه و غدد اقدام به مصرف دارو نمایند.

فرآوری: معصومه آیت اللهی

بخش تغذیه و آشپزی تبیاندرمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغبرچسب‌ها: لاغری, چاقی, راه های درمان چاقی و لاغری, تناسب اندام


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:33 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

توصیه‌هایی برای چاق شدن


این روزها تب لاغری و کاهش وزن خیلی تند است و در این میان افرادی که لاغرند و می‌خواهند چند کیلویی چاق شوند فراموش می‌شوند. اگر در این بخش در ارائه‌ی مطلب به این عزیزان تأخیر یا کوتاهی شده است عذرخواهی ما را بپذیرید.

لاغر

برای افرادی که چاق هستند لاغر شدن کار آسانی نیست و برای افرادی که لاغرند و دوست دارند چند کیلویی اضافه وزن داشته باشند قضیه کاملاً برعکس است و چاق شدن کار راحتی نیست.

اساساً زندگی یعنی تلاش برای رسیدن به خواسته‌ها هر چند هم که سخت باشند.

برای اینکه چاق شوید و به اندام ایده‌آل خود نزدیک شوید در گام اول باید صبور باشید و به تغذیه‌ی خود اهمیت ویژه ای بدهید. حتماً شما هم از اطرافیانتان توصیه های گوناگونی برای چاق شدن شنیده‌اید. اصلی‌ترین و مهم‌ترین توصیه ما برای شما این است که زیاد غذا بخورید و حسابی ورزش کنید. برای چاق شدن رژیم غذایی درست و ورزش از اهمیت بالایی برخوردار است. برای آشنایی با توصیه های دیگر ما مطالعه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

 

برای چاق شدن کالری‌های دریافتیتان را بشمارید

با مقدار کالری مواد غذایی که مصرف می‌کنید آشنا شوید و آن‌ها را حساب کنید. شمارش و حساب کردن کالری‌های دریافتی بسیار مهم است. سپس کم کم کالری‌های دریافتی را افزایش داده و به حد متعادل برسانید.

 

برای چاق شدن غذا بخورید

غذا خوردن مهم‌ترین عامل برای چاقی و اضافه وزن است. منطق حکم می‌کند کالری‌هایی دریافتیتان بیشتر از کالری‌هایی باشد که می‌سوزانید. البته توجه داشته باشید این بدین معنی نیست که هرچه دم دستان بود را بخورید. بلکه شما باید مواد غذایی مغذی مصرف کنید که به دریافت عضله کمک کند نه اینکه چربی‌های مضر عایدتان بشود.

از 5 تا 6 وعده‌ی غذایی در روز شروع کنید. صبحانه، ناهار، شام سرجای خود، اما به این 3 وعده 3 وعده غذای دیگر نیز اضافه کرده و به طور منظم این رژیم را دنبال کنید. لازم است که مواد غذایی سرشار از پروتئین را در الویت برنامه‌ی غذایی خود قرار دهید مثل: گوشت، مرغ، میوه‌ها، شیر، سبزیجات، پنیر. برنامه‌ی غذایی داشته باشید و این مواد غذایی را با دقت در برنامه‌ی غذایی خود بگنجانید و به طور مرتب و متنوع از آن‌ها استفاده کنید. غذایی که می‌خورید مهم‌ترین بخش برنامه‌ی اضافه وزن است.

 

برای چاق شدن با دوستان و افرادی که دوست دارید غذا بخورید

غذای خود را در فضای آرام و دلنشین میل کنید. زمانی که در محیط‌های استرس‌زا باشید اشتهایتان کم می‌شود. در جمع دوستان، خانواده و افرادی که دوستشان دارید، با یک موسیقی آرام اشتهایتان بیشتر شده و از غذایی که می‌خورید بیشترین بهره را می‌برید.

 

برای چاق شدن ورزش کنید

همان طور که گفتیم تغذیه‌ی خوب و زیاد مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند شما را چاق‌تر کند اما توجه داشته باشید که غذا خوردنِ صرف، چربی می‌آورد. برای این که متناسب و خوش فرم چاق شوید هفته‌ای 3 تا 4 جلسه ورزش کنید. ورزش بدن شما را تحریک می‌کند و سرعت چاق شدنتان را بالا می‌برد.

 

به طور مرتب خودتان را وزن کنید

لازم است که آخر هر هفته خودتان را وزن کنید و ببینید نتیجه‌ی تلاش‌هایتان چطور بوده است. یک هفته برای این کمی چاق شده باشید زمان مناسبی است. توقع نداشته باشید که بلافاصله وزنتان خیلی بالا رفته باشد زیرا معمولاً چاق شدن فوری بیشتر چربی است نه عضله مگر این که به صورت حرفه‌ای و سنگین ورزش بکنید.

غذای خود را در فضای آرام و دلنشین میل کنید. زمانی که در محیط‌های استرس‌زا باشید اشتهایتان کم می‌شود

پس عجله نکنید و ناامید نشوید زیرا چاق شدن و اضافه وزن باید در طولانی مدت صورت بگیرد. در غیر این صورت و اگر در مدت زمان خیلی کوتاه کیلو کیلو به وزنتان اضافه کردید باید به دنبال راهی برای آب کردن آن بگردید. پس با برنامه ریزی کالری‌های دریافتی را بالا ببرید و صبور باشید.

 

برای چاق شدن از مصرف مواد غذایی چرب مضر بپرهیزید

از چربی‌های ترانس بپرهیزید. شما می‌خواهید چاق و خوش اندام شوید ولی این قبیل مواد غذایی فقط چربی عایدتان می‌کند. تا جایی که می‌توانید مصرف شیرینی‌جات، چیپس، آب نبات و انواع هله‌هوله‌ها را کاهش دهید و به جای آن ماهی تن، سینه‌ی مرغ، بوقلمون، میوه و سبزیجات فراوان مصرف کنید.

 

نوشیدن آب را فراموش نکنید

نوشیدن آب زیاد بسیار مهم است مخصوصاً زمانی که ورزش می‌کنید. از بین رفتن آب بدن به انواع مختلف سلامتی را نشانه می‌رود و به شما آسیب می‌زند.

 

برای چاق شدن به اندازه بخوابید

راحت‌ترین بخش کار همین جاست: بخوابید. خوابیدن به چاق شدنتان کمک می‌کند. توصیه می‌کنیم هر شب حداقل 8 ساعت بخوابید.

 

برای چاق شدن از مکمل‌های غذایی استفاده کنید

برای اینکه زودتر چاق شوید نیاز زیادی به مکمل‌های غذایی ندارید اما مصرف این مکمل‌ها کمک می‌کند تا راحت‌تر وزنتان را بالا ببرید. در این خصوص توصیه می‌کنیم قبل از مصرف هر نوع مکمل یا دارویی با پزشک مشورت کنید.

 

برای چاق شدن سیگار را ترک کنید

اگر سیگار می‌کشید باید بدانید که چاق شدنتان خیلی سخت خواهد بود. ترک سیگار اشتهایتان را باز می‌کند و شما بیشتر غذا می‌خورید. برای همین زودتر به هدفتان دست می‌یابید.

فاطمه مهدی پور

بخش تغذیه و آشپزی تبیان


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: لاغری, چاقی, راه های درمان چاقی و لاغری, تناسب اندام


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:24 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و این سۆال در پیش رو که در این ماه چگونه تغذیه کنیم که پس از پایان رمضان و سپری شدن دوران روزه‌داری، بتوانیم سلامت خود را هر چه بیشتر حفظ نماییم. این مسئله به خصوص در مورد دختران نوجوان اهمیت بیشتری دارد.

افطاری

 

گاه شاهد هستیم که افراد و به ویژه دختران نوجوان پس از پایان ماه رمضان دچار اختلالاتی در سلامت می‌شوند که این امر به علت تغذیه نامناسب و شیوه غلط زندگی، به خصوص در این ماه است. بهتر است در این مقاله به چند عادت نامناسب تغذیه‌ای افراد و به ویژه دختران نوجوان، در این دوران بپردازیم که این عادات موجب بروز عوارض مختلف در آنان می‌شود.

 

1- کمبود مصرف میوه، سبزی و سالاد

از جمله مشکلات تغذیه‌ای دختران نوجوان در ماه رمضان، کمبود مصرف سبزی‌ها و میوه‌های تازه و سالاد است. معمولاً نوجوانان ترجیح می‌دهند با غذای خود، نوشابه‌های گازدار استفاده کنند که این امر نه تنها برایشان مفید نیست، بلکه زیان‌های زیادی نیز در بردارد.

از اشکالات مهم نخوردن سبزی‌ها و میوه‌های تازه این است که ویتامین و مواد معدنی به میزان کافی به بدن نمی‌رسد و در نتیجه عوارضی از قبیل کاهش مقاومت در برابر بیماری‌ها، یبوست، ریزش مو و اختلالات بی‌شمار دیگری که سلامت دختران نوجوان را به خطر می‌اندازد، بروز می‌کند.

 

2- نخوردن سحری

چنانچه وعده سحری از برنامه غذایی ماه رمضان حذف شود به علت گرسنه ماندن شخص در زمانی طولانی، مشکل کاهش قند خون پیش می‌آید که پیامد آن، عوارض عصبی از قبیل احساس خستگی و کوفتگی، بی‌حوصلگــــی، عصبانیــت، پرخاشــگری، افسردگی، سردرد و سرگیجه می‌باشد.

علاوه بر آن نخوردن سحری و گرسنه ماندن به مدت طولانی موجب احساس تشنگی، گرسنگی و بی‌طاقتی در برابر روزه و در نتیجه عدم موفقیت در روزه‌داری می‌شود، بنابراین وعده سحری از اهمیت خاصی برخوردار است و هرگز نباید از برنامه غذایی ماه رمضان حذف شود.

 

3- شروع افطار با آب سرد

در ماه‌های گرم سال و ایام تابستان به علت روزه‌داری و نخوردن آب در طول روز، معمولاً تشنگی یکی از مشکلات مهمی است که گریبان‌گیر افراد می‌شود.

بهتر است وعده افطار را با آب ولرم، چای، شیر با کمی عسل یا خرما و مقداری نان

و پنیر کم نمک و ترجیحاً یک تا دو عدد گردو آغاز کنند

به علت تشنگی بسیاری از افراد، روزه خود را با آب سرد آن هم به مقدار زیاد باز می‌کنند که این امر می‌تواند از نظر سلامتی اشکالاتی برای فرد در بر داشته باشد. مصرف آب زیاد پس از مدت مدیدی گرسنگی، موجب پر شدن معده و رقیق شدن شیره‌های گوارشی شده و مانع تأثیر کامل شیره‌های گوارشی بر روی مواد غذایی می‌گردد، در نتیجه هضم غذا دچار اختلال می‌شود و سبب بروز عوارضی مانند پری و سنگینی دستگاه گوارش و بروز ناراحتی‌های گوارشی می‌گردد، حال چنانچه آب مصرفی سرد باشد می‌تواند علاوه بر عوارض فوق، موجب دل درد، نفخ و تشدید ناراحتی‌های گوارشی بشود. ضمناً اختلال در هضم و جذب غذا، نهایتاً باعث سوءتغذیه و عوارض ناشی از آن خواهد شد.

 

4- افطار کردن با غذای سنگین و مفصل

در برخی موارد دیده شده افرادی که در ماه رمضان تغذیه صحیح ندارند و به خصوص آن‌هایی که وعده سحری را از برنامه غذایی خود حذف می‌نمایند، در ساعات روزه‌داری بسیار گرسنه می‌شوند و به این دلیل به هنگام افطار، با غذای اصلی که معمولاً شامل مواد سرخ‌کرده، چرب و سنگین است تغذیه خود را شروع می‌کنند. یکی از اشکالات این فرم تغذیه این است که موجب تجمع چربی در بدن و چاقی می‌شود. ضمناً چنانچه پس از مدتی طولانی گرسنگی ناگهان معده را پر از غذا آن هم غذایی چرب و سنگین بنماییم، موجب سنگینی و اختلالات گوارشی شده که حتی ممکن است منجر به تهوع، اسهال و سایر ناراحتی‌های گوارشی شود که در این صورت هضم و جذب مواد مصرفی نیز دچار اختلال خواهد شد و به این ترتیب شخص نمی‌تواند از غذای مصرفی استفاده کامل بنماید.

 

5- افراط در مصرف مواد شیرین در وعده افطار

یکی از شایع‌ترین عادات نامناسب تغذیه‌ای در بین روزه‌داران، مصرف زولبیا، بامیه و سایر مواد شیرین به مقدار زیاد در وعده افطار و در مهمانی‌های ماه رمضان است. به طور کلی مصرف مواد شیرین از عوامل بسیار مهم بروز چاقی است، همچنین افراط در مصرف انواع شیرینی موجب افزایش چربی‌های نامطلوب خون شده و زمینه بدن را جهت ابتلا به اختلالات قلبی- عروقی فراهم می‌سازد.

از دیگر مضرات مصرف مواد شیرین، پوسیدگی و خرابی دندان‌ها است، به خصوص چنانچه بلافاصله پس از مصرف این مواد، دندان‌ها شسته نشوند. به اضافه اینکه در تهیه زولبیا، بامیه، گوش فیل و مواد مشابه، معمولاً از مقدار زیادی روغن استفاده می‌شود که مصرف روغن زیاد علاوه بر چاقی، موجب ناراحتی‌های قلبی- عروقی خواهد شد.

 

6- ریزه‌خواری در فاصله بین افطار و شام

بعضی از افراد تصور می‌کنند اگر در طول روز به علت روزه‌داری غذا میل نمی‌کنند، می‌توانند بعد از افطار تا هنگام خواب، به طور مداوم ریزه‌خواری نمایند. این کار منجر به بروز اختلالات زیادی از جمله چاقی، ناراحتی‌های گوارشی و سوء تغذیه به علت نخوردن غذای کافی و با کیفیت تغذیه‌ای بالا می‌شود.

افراد ریزه‌خوار معمولاً مواد مصرفی خود را از بین مواد خوراکی حاوی کالری بالا و دارای ارزش تغذیه‌ای پایین انتخاب می‌کنند که این مواد به طور معمول فقط مقدار زیادی انرژی به بدن می‌رسانند و فاقد ارزش تغذیه‌ای بالا جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای شخص هستند. مصرف چنین مواد غذایی به علت دارا بودن قند یا چربی بالا، جلوی اشتها را برای مصرف غذای اصلی گرفته و در نتیجه انسان را مبتلا به سوء تغذیه می‌نماید. این امر به خصوص برای دختران نوجوان اهمیت زیادی دارد. ضمناً ریزه‌خواری یکی از عوامل مهم خستگی دستگاه گوارش و اختلالات گوارشی است.

 

7- دیر شام خوردن و مصرف غذاهای سنگین در وعده شام

در ماه رمضان معمولاً افراد روزه‌دار به مهمانی‌های افطار و شام دعوت می‌شوند و بازار مهمانی‌های فامیلی و دوستانه رواج زیادی دارد. در این مهمانی‌ها، اکثراً شام دیر سرو می‌شود، به طوری که فاصله بین صرف شام و خواب کوتاه می‌باشد. پیامدهای این نوع تغذیه عبارت است از سنگینی دستگاه گوارش به علت عدم تحرک پس از شام و مصرف شام سنگین، ایجاد اختلال در خواب شبانه به علت پری و سنگینی دستگاه گوارش که یکی از عوامل مهم بی‌خوابی و بدخوابی است، بی‌اشتهایی فرد برای صرف سحری، که می‌تواند موجب مصرف نکردن سحری و یا صرف مقدار مختصری غذا در وعده سحری شود و نتیجه آن، اشکالات گرسنگی، تشنگی، ضعف، خستگی، عصبانیت، سردرد، سرگیجه و سایر عوارض عصبی، به علت افت قند خون است.

 

8- حذف مواد نشاسته‌ای از برنامه غذایی

یکی از عاداتی که معمولاً بین دختران نوجوان به خصوص در ماه رمضان رواج دارد حذف نان، برنج، سیب‌زمینی، ماکارونی و سایر مواد نشاسته‌ای از برنامه غذایی است. این گروه سنی به علت ترس از چاقی، یکی از مهم‌ترین مواد مغذی مورد نیاز روزانه خود را از الگوی غذایی حذف می‌کنند. نتیجه آن، نرسیدن انرژی کافی به سلول‌های عصبی و در نتیجه بروز عوارض عصبی است که تحمل آن برای افراد روزه‌دار مشکل می‌باشد.

ضمناً افرادی که مواد نشاسته‌ای را از برنامه غذایی خود حذف می‌کنند به علت نیاز سلول‌های عصبی به انرژی، تمایل زیادی به مصرف مواد قندی از خود نشان می‌دهند و در مصرف این مواد افراط می‌کنند که این امر موجب بروز چاقی، پوسیدگی دندان‌ها و افزایش چربی‌های نامطلوب خون می‌شود.

 

چند توصیه تغذیه‌ای

* وعده سحری هرگز فراموش نشود.

* در وعده سحری نباید در مصرف گوشت، نمک و چای افراط شود، زیرا موجب تشنگی در طول روز خواهد شد.

* مصرف مقدار کافی آب (6 تا 8 لیوان) در فاصله افطار تا سحری ضروری است.

* مصرف سبزی‌ها و میوه‌های کافی و سالاد با آب لیموترش تازه و روغن زیتون جهت حفظ سلامت، پیشگیری از یبوست، افزایش مقاومت بدن و پیشگیری از خستگی، ضعف و سستی برای دختران نوجوان مفید است.

* از افراط در مصرف زولبیا و بامیه و ... پرهیز شود.

* به جای شیرینی و مواد حاوی شکر، بهتر است انرژی مورد نیاز دختران نوجوان از مواد نشاسته‌ای به میزان متعادل دریافت گردد.

* بهتر است وعده افطار را با آب ولرم، چای، شیر با کمی عسل یا خرما و مقداری نان و پنیر کم نمک و ترجیحاً یک تا دو عدد گردو آغاز کنند.

با رعایت نکات فوق می‌توان مطمئن بود که نوجوانان عزیز ماه رمضان و ایام روزه‌داری را با موفقیت به پایان رسانده و از سلامت کامل برخوردار خواهند بود.

بخش تغذیه و آشپزی تبیان


منبع: ماهنامه دنیای تغذیه - برلیانت بزرگمهر


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: روزه, ماه رمضان


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:22 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

گزارشی از ارتش آمریكا نشان داد كه بعضی پزشكان به علت عدم آشنایی با ورزش، چگونگی انجام تمرینات ورزشی را در هوای گرم درك نمی كنند. علی رغم این موضوع، آنها به عنوان كارشناس تمرینات نظامی در هوای گرم، اطلاعات نادرستی به مردم می دهند كه می توانند مضر باشند.

نیروی ارتش با خطراتی مثل شوك های حرارتی در هوای گرم روبروست كه می تواند تعدادی از تازه سربازهای سالم و جوان را از بین ببرد.

مورد اول

یك سرهنگ آمریكایی گفت:" در سپتامبر 1999، دمای بدن یك تازه سرباز 19 ساله بعد از 5/9 كیلومتر پیاده روی، به 42 درجه سانتیگراد رسید و سپس فوت كرد.  " پزشكان به این نتیجه رسیدند كه او در اثر شوك حرارتی و كاهش سدیم خون بواسطه دریافت آب زیاد، مرده است. كاهش سطح سدیم خون دراثر عدم دریافت نمك كافی بوده است نه نوشیدن آب زیاد.

مورد دوم

ژانویه سال 2000 ،  یك كارآموز 20 ساله ارتش، برای گرفتن یك نمونه ادرار آزمایشگاهی، حدود 12 لیتر آب را در طی مدت 2 تا 4 ساعت نوشید. بعد از این مدت او دچار بی اختیاری در دفع مدفوع، عدم هوشیاری و گیجی شد. سرانجام هم در اثر تورم مغز و ریه ها به علت كاهش سدیم خون، فوت شد.

مورد سوم

در مارس2001، سرباز 19ساله ای بعد از 5/41 كیلومتر پیاده روی ، در حالیكه یك بسته سنگین با وزن بیش از 40 كیلوگرم را حمل می كرد، فوت كرد. اگر چه در شروع این 8 ساعت پیاده روی ، سر حال به نظر می رسید ولی به تدریج دچار تهوع و خستگی بیش از حد شد. فوراً او را به بیمارستان رساندند كه در آنجا به حالت كوما رفت و نهایتاً روز بعد در اثر تورم مغز فوت كرد.وقوع این فوت ها به این دلیل است كه شما هنگام نوشیدن آب فراوان بعد از تعریق زیاد، نمك كافی به همراه آن مصرف نمی كنید.

در مورد اول ، سرهنگ شوك حرارتی را اینگونه تعریف كرد: ( افزایش ناگهانی و كنترل نشده ی دمای بدن كه مغز را می پزد.) وقتی كه جریان خون بدن در معرض خطر قرار می گیرد، برای جلوگیری از شوك حرارتی، دیگر نباید ورزش كرد. یعنی اینكه، وقتی دمای بدن شروع به بالا رفتن كرد، خون گرم شما، عضلات را می سوزاند و به آنها صدمه می زند.

اگر در هوای گرم به همین منوال به ورزش خود ادامه دهید، دچار تنفس كوتاه و منقطع می شوید( نفس شما می گیرد) و به سختی نفس می كشید. در این موقع است كه جریان خون در معرض خطراست. اگر به این علامت اعتنا نكنید، دمای بدنتان بالای 41 درجه سانتیگراد می رود و مغزتان آسیب می بیند . در نتیجه دچار سردرد ، تصور لكه هایی درجلوی چشم ، شنیدن صدای زنگ در گوش، گیجی و بی حالی می شوید، در نهایت هم به طور ناگهانی بیهوش شده یا فوت می كنید !  پس چاره كار این است كه وقتی احساس تنفس غیر عادی كردید ، ورزش را قطع كرده و ادامه ندهید.

كمبود مایعات باعث شوك حرارتی می شود، بنابراین پیشنهاد می كنیم درتمام مدت ورزش در هوای گرم، مایعات زیادی بنوشید.  نباید منتظر شوید تا احساس تشنگی كنید وبعداً مایعات بنوشید. زیرا شما زمانی احساس تشنگی می كنید كه بین90 تا180 گرم ِ آب بدنتان از دست رفته باشند. در آن زمان وقت برای جبران این كمبود دیر است.

سرهنگ ارتش ذكر نكرد كه شما به هنگام ورزش باید  نمك هم مصرف كنید. اگر شما آب را بدون نمك بنوشید، این آب به سمت مغز رفته وباعث تورم و مرگ می شود. مصرف نمك به همراه مایعات ، باعث می شود، غلظت نمك در خارج و داخل سلول های مغزتان یكسان باشد. نمك باعث می شود آب ، بین سلول ها و مایعات بدن پخش شود.

بنابراین، زمانی كه ورزش می كنید خصوصاً در هوای گرم، مقدار زیادی مایعات همراه نمك بنوشید. مایعاتی را كه بیشتر دوست دارید و نیز غذاهایی را كه حاوی مقداری زیادی نمك هستند مثل آجیل شور و بادام زمینی شور، مصرف كنید.

وقتی جناب سرهنگ در مورد نوشیدن آب فراوان به سربازان هشدار می داد باید  می گفت همانطور كه مایعات مصرف می كنید، نمك هم بخورید. فكر می كنم نصیحت او ، سربازان زیادی را می كـُشد آنهم قبل از اینكه بفهمند این حرف اشتباه است.

كارشناس تغذیه تبیان


درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: آب درمانی, درمان با آب, رفع خستگی با آب


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | 12:21 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
استفاده ار آب جهت درمان بیماری‌ها ازدیر باز وجود داشته و مدارک زیادی از کاربرد آن درطب باستان ایران، روم، یونان ومصرثبت شده است

نیمکت/ پزشکی ورزشی
مصرف صحيح آب نه تنها تندرستي ما را حفظ مي کند، بلکه در صورت از دست رفتن تندرستي يا بروز اختلال در آن از طريق پاکسازي مواد زايد از بدن، آن را باز مي گرداند. استفاده ار آب جهت درمان بیماری‌ها ازدیر باز وجود داشته و مدارک زیادی از کاربرد آن درطب باستان ایران، روم، یونان ومصرثبت شده است، در اروپا نیز اسنادی ازآب درمانی درقرن 18 میلادی و اولین کلینیک آب درمانی درقرن 19 میلادی ثبت شده است.

آب درمانی به زبان ساده تر عبارتست از، هرگونه معالجه یا مداوا به کمک آب.

آب درمانی انواع و روش های مختلف دارد یعنی استفاده از آب می تواند به صورت مصرف داخلی یا خارجی، فیزیکی یا شیمیایی، خوراکی، تزریقی، موضعی یا فشاری و... باشد، به عنوان مثال مطالعات زیادی درزمینه مصرف خوراکی آب به عنوان داروی طبیعی به عمل آمده است و آب به اشکال مختلف خوراکی، تزریقی و ... دراین مسیراستفاده می شود یا استفاده از فشارخارجی آب مثل یک عامل ماساژ دهنده یا قراردادن بدن درحوضچه های حاوی آب درترکیب با موادمختلف (حوضچه های آب گرم، آبهای دارای املاح یا ...) ولی موضوع این نوشتار استفاده از خواص فیزیکی آب دردرمان بیماریها وبه خصوص ورزش درآب است.

اساس درمانی ورزش در آب بر این قاعده استوار است که بدن انسان هنگام غوطه ورشدن درآب سبک می شود وبنابراین موقع ورزش درآب برخلاف اینکه فشار کمتری بر مفاصل وارد می آید، تقریبا همان فعالیت حرکتی مورد انتظار انجام می شود. به عنوان مثال بیمار مبتلا به ورم مفصل یا همان آرتروز که به او توصیه می کنیم فعالیت ورزشی انجام دهد ولی به دلیل درد نمی تواند فعالیت مناسبی داشته باشد. دراین حال ورزش درآب می تواند جایگزین بسیارمناسبی باشد چون با سبک شدن وزن درآب، فشار وارده برمفاصل کم شده و فرد درد و ناراحتی نخواهد داشت.

نکته دوم خاصیت نشاط آوری آب است که مطالعات علمی متعددی نیز آن را ثابت نموده است، طبق بعضی مطالعات ارتباط با آب به ویژه ورزش درآب موجب بالا رفتن ماده ای به نام اندورفین دربدن می شود که خاصیت ضد درد و نشاط آور دارد.

جدای از موارد فوق ورزش درآب موجب اتساع عروق می شود که این به نوبه خود موجب افزایش جریان خون، افزایش خون رسانی بافت ها، تغذیه و سوخت ساز بهتر بافتها، افزایش فعالیت قلب و عروق و افزایش دفع سموم از بدن می شود.
آب درمانی با همان مکانیزم های فوق به کاهش اسپاسم عضلانی، رفع خستگی و کاهش استرس کمک می نماید و اما بیماریهایی که آب درمانی (البته اگر به صورت علمی، وصحیح اعمال شود) می تواند به درمان آن کمک نماید مثل آرتروز و دیگر مشکلات مفاصل، اختلالات حرکتی (بعضی انواع فلج)، تسکین دردها، ناراحتیهای ستون فقرات، وحرکات دستگاه گوارش می باشد.

چار چوب نظري آب درماني
نظريه اساسي و اصول هيدروپاتي را مي توان به قرار زير تشريح کرد:

ناخالصي هاي بدن، علت تمام بيماري هاست.
درد، آواي طبيعت است که به مغز هشدار مي دهد که پناهگاه عضو، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است و براي دفع ميهمان ناخوانده ياري مي طلبد.
داروهاي شيميايي زهرآگين در چنين مواردي صرفا بيماري را کنترل مي کنند، ولي نمي توانند علت را مرتفع سازند. اين داروها متعاقبا صدمات شديد تري عارض مي کنند.
طبيعت درمان دهنده بزرگي است. بنابراين تمهيدات ما در گرو همکاري با طبيعت، در پاکسازي زوايد از طريق مصرف داخلي و خارجي آب است که سالم ترين، مطمئن ترين و بي آزارترين پاک کننده است.
بدن انسان سالم بيش از 60 درصد آب دارد که درجه حرارت آن 37 درجه سانتي گراد است. بدن روزانه مقداري آب از طريق پوست، شش ها، کليه ها و روده ها دفع مي کند و براي اينکه در تندرستي باقي بماند، بايد مقداري آب خالص را از راه غذا و آشاميدني به بدن برسانيم.
براي آنکه تندرستي را حفظ کنيم، هميشه بايد غريزه طبيعي را به منزله راهنما قرار دهيم.
علت اوليه تمام بيماري ها، باقي ماندن مواد مرضي در سيستم بدني است. باکتري ها ازاين مواد زايد تغذيه مي کنند. هيچ گونه باکتري در خون خالص اکسيژن دار و در مکاني که اين مواد زايد يافت نمي شوند، نمي تواند رشد کند.
بيماري هاي مزمن در اثر تجمع اين مواد مرضي در بعضي از مناطق بدن که بنا به دلايلي ضعيف تر از بقيه اعضا در دفع مواد زايد است، مانند ريه، کبد يا کليه به وجود مي آيند که اين مواد زايد سبب تضعيف و تخريب عضو گرفتار مي شوند.
تمهيدات ما در علاج بيماري حاد يا مزمن بايد کمک به طبيعت در خروج اين مواد زايد از بدن باشد که عملکرد اعضا را مختل مي کند و اين کار نبايد با سموم يا تزريق مواد بيگانه در سيستم باشد که حالت بيماري را مشکل تر مي سازد، پس آنگاه طبيعت با ناخالصي ها مي ستيزد و موادي که براي بدن لازم نيست از بدن دفع مي کند.

* طبقه بندي آب از نظر درجه حرارت:
1) آب خنك تر از دماي بدن (37 درجه)، اثر برانگيزنده، خنک کننده و محرک دارد.

2) آب گرم تر از بدن، تقويت کننده، نيرو بخش و قدرت آفرين است.

3) آبي که داغ است آرامش به وجود مي آورد و دردها را مرتفع مي سازد، ولي ايجاد خستگي مفرط مي نمايد.

4) آبي که اندکي از درجه حرارت بدن پايين تر است، يعني آب ولرم (27 تا 32 درجه) يا آب نه سرد و نه گرم (32 تا 35 درجه) هميشه سودمند است و براي مصارف عمومي مناسب است.

* ما به وسيله ي آب مي توانيم ...
1) هضم غذا را در بدن خود بهبود بخشيم.

2) اجابت مزاج خود را فعال سازيم.

3) جريان ادرار را منظم کنيم.

4) پوست را پاک کنيم و منافذ را براي تعريق باز نگه داريم.

5) تعريق را کم کنيم، وقتي که بيشتر از حد باشد.

6) خواب طبيعي و سالم داشته باشيم.

7) درجه حرارت را به هنگام تب کم کنيم.

8) درجه حرارت را در شرايط لرز زياد کنيم.

9) جريان خون را تسريع نماييم.

10) التهاب و احتقان را در هر جاي بدن کاهش دهيم.

11) از چرکي شدن هر قسمت ملتهب جلوگيري کنيم.

12) در هنگام بيماري تشنگي را مرتفع سازيم.

13) تمام ضايعات از قبيل زخم، بريدگي، سقوط، شکستگي ها، سوختگي ها و ... را ترميم کنيم.

14) درد را به شيوه اي طبيعي، بدون داشتن اثرات ناگوار شايع داروهاي سمي آرام کنيم.

15) به طبيعت در ريشه کن ساختن ناخالصي ها، سموم و ... از بدن کمک برسانيم.

16) آسيب هاي کبد، يرقان، سنگ صفرا، يبوست، قولنج، کهير، چاقي و بيماري هاي تحليل برنده را شفا بخشيم.

17) اختلال در آشاميدن، تپش قلب، روماتيسم، نقرس، ضعف جنسي و ... را بهبود نماييم.

18) بيماري هايي از قبيل گال، کورک و دمل، کيست سرطان، زخم هاي خورنده، خنازير، لوپوس، سل، جذام و ... را التيام دهيم.

19) از افراد ضعيف و خسته مراقبت کنيم و آنها را با طراوت و سرپا نگه داريم.

*نکات مهم

1) شنا و ورزش درآب نمونه هایی از ورزشهای هوازی هستند و ورزشها ی هوازی هم بهترین ورزشها برای سلامت است بنابراین نکات مربوط به ورزشهای هوازی اینجا هم مصداق داد مثلا زمان توصیه شده برای آن حداقل یک روز درمیان و هرنوبت 60-20 دقیقه (متوسط 30 دقیقه) می باشد و اینکه ورزش درآب بهتراست با شدت متوسط باشد یعنی ورزشکار کمی به نفس بیافتد ولی درعین حال قادربه صحبت کردن هم باشد.

2) همه توصیه هایی که برای استفاده بهداشتی ازاستخرها می شود اینجانیز باید رعایت شود یعنی قبل وبعد از استخردوش بگیرند، قبل از ورود به استخر پای درحوضچه کلر بگذارند، لباس شنای مناسب بپوشند و از وسایل کمکی مثل کمربندها یا جلیقه هایی که مربی توصیه می نماید هم استفاده نمایند.

3) احتیاطات و محدودیتهای پزشکی است به عنوان مثال افراد بالای چهل سال به ویژه درصورتی که زمینه بیماریهای قلبی ـ عروقی دارند، توصیه می شود ابتدا یک مشاوره پزشکی داشته باشند همچنین بیماران مبتلاء به دیابت، نارسایی قلبی یا تنفسی، آسم، بیماریها پوستی حاد یا زخم باز، اختلالات حسی ـ عصبی، عفوت های حاد اختلالات غددوبیماری رینود بایستی قبل از آغاز ورزش در آب مورد مشاوره پزشکی قرارگیرند.

4) و اما مهمترین نکته این است که چه کسانی صلاحیت انجام آب درمانی را دارند واقعیت این است که آب درمانی یک کارگروهی است که دو رکن اصلی آن پزشک یا فیزیوتراپ و مربی آگاه دوره دیده و دارای مدرک در زمینه آب درمانی هستند، به عنوان مثال نکات پیش گفت یعنی بیماریهایی که انجام ورزش درآب درآنها ممنوع می باشد باید توسط پزشک معاینه و بررسی شود یا بیماری مثل کمردرد که دهها علت دارد که آب درمانی تنها در بعضی از آنها مؤثر است و یا این نکته مهم که ورزش ها بسته به سن، جنس، شرایط زمینه ای وبیماری افراد متفاوت است.

* موارد احتياط
آب هاي خنک تر را براي مدت زمان كوتاه تري بايد به کار برد.
وقتي که بدن خشک مي شود، نبايد آب سرد را به مصرف داخلي رساند.
در کم خوني ها، درجه حرارت پايين، سيانوز و در خلال عادات ماهانه در افراد حساس، آب درماني توصيه نمي شود.
آب گرم را نبايد در افراد ناتوان که احساس کوفتگي مي کنند، يا مستعد غش و ضعف هستند، يا آنهايي که مستعد گرمازدگي مي باشند و يا در سکته به مصارف داخلي و خارجي بدن رساند.
آب ولرم، نه سرد و نه گرم، در درمان اغلب بيماري ها موثر است، به شرط آنکه توسط پزشکي مجرب در زمينه ي آب درماني تجويز شده باشد.
آب داراي مواد معدني اوليه و ناخالصي يا آغشته به راديوم و ... را نبايد براي مصارف آشاميدني به کار برد.

منبع : http://www.iransport24.com

درمان در کلینیک مرکز جامع توانبخشی تبسم

جهت تماس با ما می توانید از ساعت 9 تا 21 با شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید

66572220 (ده خط)

و یا به آدرس:

bijanfr@gmail.com

ایمیل بفرستید
.

در صورت تمایل به مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بزرگراه چمران – ابتدای باقرخان غربی – پلاک 89 قدیم – 26 جدید طبقه دوم

دکتر بیژن فروغ


برچسب‌ها: آب, آب درمانی, درمان با آب, رفع خستگی با آب


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com